Press release from Companies

Published: 2017-09-20 16:52:48

WntResearch AB: Kommuniké från extra bolagsstämma den 20 september 2017 i WntResearch AB

Idag, den 20 september 2017, hölls extra bolagsstämma i Wntresearch AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om företrädesemission av units

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om företrädesemission av högst 1 068 491 units bestående av högst 4 273 964 aktier och högst 1 068 491 teckningsoptioner av serie 2017/2018.

De som på avstämningsdagen den 5 oktober 2017 är aktieägare i bolaget erhåller en (1) uniträtt för varje ägd aktie. Sexton (16) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av fyra (4) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2017/2018 i bolaget. Emissionskursen för varje unit ska vara 60 kronor, vilket motsvarar en teckningskurs per aktie om 15 kronor.

Vid full teckning av samtliga aktier som emitteras i företrädesemissionen kommer bolagets aktiekapital att öka med högst 384 656,76 kronor och vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie 2017/2018 som emitteras i företrädesemissionen kommer bolagets aktiekapital att öka med ytterligare högst 96 164,19 kronor.

Teckningstiden i företrädesemissionen löper från och med den 9 oktober 2017 till och med den 23 oktober 2017. Varje teckningsoption av serie 2017/2018 ger rätt att teckna en ny aktie under perioden från och med den 3 september 2018 till och med den 17 september 2018 till en teckningskurs om 22,50 kronor.

För ytterligare information kontakta:

Ulf Björklund, t.f. VD
E-mail: ub@wntresearch.com
Telefon: +46 706 670 440

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 september 2017.

Om WntResearch

WntResearch utvecklar en ny typ av cancerläkemedel baserat på banbrytande forskning som visar att det kroppsegna proteinet Wnt-5a spelar en viktig roll för tumörcellernas förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. De allra flesta som avlider i cancer gör det till följd av tumörspridning (metastasering) och behovet av en specifik behandling för att motverka detta är därför mycket stort.

WntResearch längst framskridna läkemedelskandidat Foxy-5 har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelseförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultaten från en genomförd fas 1-studie visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. Projektet befinner sig för närvarande i en fas 1b-studie på patienter med cancer i tjocktarm, prostata eller bröst. WntResearch är noterat på Aktietorget.

För mer information se: www.wntresearch.com

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i WntResearch. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i WntResearch kommer endast att ske genom det prospekt som WntResearch beräknar kunna offentliggöra omkring den 29 september 2017.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, eller kommer att registreras, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess nuvarande lydelse, ("Securities Act") och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon annan jurisdiktion i USA och får därför inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller genom transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar WntResearchs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription