Press release from Companies

Published: 2017-09-27 08:24:28

MenuCard AB: Offentliggörande av memorandum inför nyemission i MenuCard AB

MenuCard AB ("MenuCard") offentliggör härmed memorandum inför förestående nyemission av B-aktier, vilken inleds den 5 oktober 2017. Memorandum finns tillgängligt på MenuCards (www.menucard.dk) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor. Härutöver finns memorandum tillgängligt på Sedermera Fondkommissions hemsida (www.sedermera.se). Teaser och anmälningssedel utan företräde kommer att publiceras på ovan nämnda hemsidor i samband med att teckningstiden inleds.

Memorandum, teaser och anmälningssedel

Memorandum för nyemissionen finns nu publicerat på MenuCards, Sedermera Fondkommissions och AktieTorgets respektive hemsidor (www.menucard.dk, www.sedermera.se och www.aktietorget.se). Teaser och anmälningssedel utan företräde kommer att publiceras på ovan nämnda hemsidor i samband med att teckningstiden inleds.

Erbjudandet i sammandrag

· Teckningstid: 5-26 oktober 2017.

· Teckningskurs: 2,60 SEK per B-aktie.

· Värdering (pre-money): Cirka 21,3 MSEK.

· Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 2 920 880 B-aktier, motsvarande högst 7 594 288 SEK.

· Avstämningsdag och företrädesrätt: Avstämningsdag är den 29 september 2017. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 27 september 2017. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 28 september 2017. För varje befintlig aktie erhålles en (1) teckningsrätt. Fjorton (14) teckningsrätter berättigar till teckning av fem (5) nya B-aktier.

· Antal aktier innan nyemission: 8 178 467 stycken, varav 3 532 966 stycken är A-aktier och 4 645 501 stycken är B-aktier.

· Teckningsförbindelser och bryggfinansiering: MenuCard har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om cirka 3,1 MSEK, motsvarande cirka 41 procent av emissionsvolymen. Cirka 2,6 MSEK av teckningsförbindelserna har på förhand inbetalts som bryggfinansiering. Bryggfinansieringen är till sin helhet avsedd att kvittas i den planerade nyemissionen. För bryggfinansieringen utgår premieersättning om åtta procent i form av likvida medel.

· Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 5 - 24 oktober 2017.

· Handel med BTA: Handel med BTA kommer att ske på AktieTorget från och med den 5 oktober 2017 fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av november 2017. 

Investerarträffar

I samband med företrädesemissionen kommer representanter för MenuCard att närvara vid investerarträffar för att informera om verksamheten och bolagets framtidsplaner. Investerarträffarna är gratis att närvara vid och det bjuds på lättare förtäring. För ytterligare information om träffarna, vänligen besök Sedermera Fondkommissions hemsida (www.sedermera.se) eller kontakta Sedermera Fondkommission på telefon 040-615 14 10, eller e-post via event@sedermera.se.

Datum Arrangör Adress och ort Anmälan
och tid
16 Sedermera Börshuset,Skeppsbron 2, 211 20 Anmälan sker till
oktober Fondkommission Malmö event@sedermera.se
kl.
11.40 -
13.00
18 Sedermeradagen Elite Park Avenue Hotel, Anmälan sker på
oktober Göteborg Kungsportsavenyen 36, 411 36 www.sedermeradagen.se
kl. Göteborg
07.30 -
13.30

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till MenuCard i samband med nyemissionen.

För frågor med anledning av nyemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 40 615 14 10

E-post: info@sedermera.se 

http://www.sedermera.se/ 

För mer information om MenuCard, vänligen kontakta:  

Kim Lykke Sommer, VD MenuCard AB

Telefon: +45 23 83 20 25

E-post: kim@menucard.dk 

https://menucard.dk/ 

MenuCard grundades i Danmark och digitaliserar restaurangbesöket på ett internationellt skalbart sätt. MenuCard är en app-baserad tjänst som vänder sig till företag och deras anställda. Via appen kan medarbetaren hantera allt från att få inspiration och att boka bord till mobilbetalning med 10 - 30 procents rabatt och en redovisning av restaurangbesöket som passar in i företagets administrativa system. MenuCard samarbetar med fler än 165 företag som har över 425 000 anställda. MenuCard har även avtal med fler än 300 kvalitetsrestauranger. MenuCard erhåller en transaktionsavgift som baseras på hur mycket restauranggästen spenderar vid besöket och betaltjänsten är godkänd av danska Finanstilsynet, motsvarigheten till den svenska Finansinspektionen. 

Läs mer hos Cision
Read more about MenuCard AB