Press release from Companies

Published: 2017-09-29 08:05:00

WntResearch AB: WntResearch offentliggör prospekt

Prospektet med anledning av Wntresearch AB (publ)s ("Wntresearch" eller "Bolaget") tidigare meddelade företrädesemission av units, har 28 september godkänts av Finansinspektionen.

Prospekt, anmälningssedel och annan relevant information finns tillgängligt på bolagets kontor samt kan laddas ned från Bolagets hemsida www.wntresearch.com. Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida www.fi.se samt på Aqurats hemsida www.aqurat.se. Direktregistrerade aktieägare kommer att tillsändas informationsfolder och förtryckt emissionsredovisning. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer endast att tillsändas informationsfolder. Prospekt och anmälningssedlar kan kostnadsfritt beställas via e-post; info@aqurat.se eller per post på adress Aqurat Fondkommission AB, Ärende: WntResearch, Box 7461, 103 92 Stockholm.

Företrädesemissionen i sammandrag

Extra bolagsstämma den 20 september 2017 i Bolaget beslutade i enlighet med styrelsen förslag om en företrädesemission av högst 1 068 491 units bestående av högst 4 273 964 aktier och högst 1 068 491 teckningsoptioner av serie 2017/2018. Vid full teckning i företrädesemissionen tillförs Bolaget initialt cirka 64 miljoner kronor före emissionskostnader. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas tillförs Bolaget ytterligare cirka 24 miljoner kronor före emissionskostnader. Emissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden upp till totalt 75 procent av den initiala emissionsvolymen.

Tidplan för företrädesemissionen i korthet

·
Avstämningsdag för rätt till deltagande i nyemissionen är den 5 oktober 2017

·
Teckningstid: 9 oktober - 23 oktober, 2017

·
Handel med uniträtter: 9 - 19 oktober, 2017

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare. Setterwalls Advokatbyrå AB är juridisk rådgivare. Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut i Emissionen.

För ytterligare information kontakta:

Ulf Björklund, t.f. VD
Tel: +46 706 670 440
E-mail: ub@wntresearch.com

Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 september 2017.

Om WntResearch AB

WntResearch utvecklar en ny typ av cancerläkemedel baserat på banbrytande forskning som visar att det kroppsegna proteinet Wnt-5a spelar en viktig roll för tumörcellernas förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. De allra flesta som avlider i cancer gör det till följd av tumörspridning (metastasering) och behovet av en specifik behandling för att motverka detta är därför mycket stort.

WntResearch längst framskridna läkemedelskandidat Foxy-5 har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelseförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultaten från nyss genomförd fas 1b-studie visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. WntResearch är noterat på Aktietorget. För mer information se: www.wntresearch.com

Om Stockholm Corporate Finance AB

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 44 M&A-rådgivare och investmentbanker i 38 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i WntResearch. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Wntresearch kommer endast att ske genom det prospekt som Bolaget nu offentliggjort.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, eller kommer att registreras, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess nuvarande lydelse, ("Securities Act") och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon annan jurisdiktion i USA och får därför inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller genom transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar WntResearchs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB