Press release from Companies

Published: 2017-10-09 13:42:00

WntResearch AB: Idag inleds teckningstiden i WntResearch AB:s företrädesemission av units

Idag inleds teckningstiden i WntResearch AB:s ("WntResearch" eller "Bolaget") företrädesemission av units i vilken även allmänheten har möjlighet att teckna.

Företrädesemissionen i sammandrag

En extra bolagsstämma i Bolaget den 20 september 2017 beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en företrädesemission av högst 1 068 491 units. Aktieägare i Bolaget har företrädesrätt att teckna en unit bestående av fyra nya aktier samt en vederlagsfri teckningsoption av serie 2017/2018 för varje befintlig aktie som innehades på avstämningsdagen den 5 oktober 2017. Teckningskursen per unit är 60 SEK, vilket motsvarar en teckningskurs om 15 SEK per aktie. Teckningsoptionerna av serie 2017/2018 utges vederlagsfritt och varje teckningsoption ger rätt att teckna en aktie för en teckningskurs om 22,50 SEK under perioden från och med den 3 september 2018 till och med den 17 september 2018.

Vid full teckning i företrädesemissionen tillförs Bolaget initialt cirka 64 miljoner kronor före emissionskostnader. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas tillförs Bolaget ytterligare cirka 24 miljoner kronor före emissionskostnader. Emissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden upp till totalt 75 procent av den initiala emissionsvolymen.

Vid full teckning av samtliga aktier som emitteras i företrädesemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med högst 384 656,76 SEK genom nyemission av högst 4 273 964 aktier och vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie 2017/2018 som emitteras i företrädesemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med ytterligare högst 96 164,19 SEK genom utgivande av högst 1 068 491 aktier.

Teckningstid:                   9 - 23 oktober 2017

Handel i uniträtter:          9 - 19 oktober 2017

Handel i BTU:                 9 oktober 2017 till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket.

Utfallet av emissionen förväntas offentliggöras omkring den 27 oktober 2017.

Prospekt, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, finns tillgängligt tillsammans med informationsfolder och anmälningssedlar på Bolagets, emissionsinstitutets, Stockholm Corporate Finance AB:s samt AktieTorgets respektive hemsidor. (www.wntresearch.com, www.aqurat.se, www.stockholmcorp.se, respektive www.aktietorget.se).

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare i samband med emissionen och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med emissionen. Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut.

För ytterligare information kontakta:

Ulf Björklund, t.f. VD
Tel: +46 706 670 440
E-mail: ub@wntresearch.com

Om WntResearch AB
WntResearch utvecklar en ny typ av cancerläkemedel baserat på banbrytande forskning som visar att det kroppsegna proteinet Wnt-5a spelar en viktig roll för tumörcellernas förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. De allra flesta som avlider i cancer gör det till följd av tumörspridning (metastasering) och behovet av en specifik behandling för att motverka detta är därför mycket stort.

WntResearch längst framskridna läkemedelskandidat Foxy-5 har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelseförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultaten från en nyss genomförd fas 1b-studie visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik, samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. WntResearch är noterat på Aktietorget.
För mer information se: www.wntresearch.com

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 44 M&A-rådgivare och investmentbanker i 38 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i WntResearch. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Wntresearch kommer endast att ske genom det prospekt som Bolaget offentliggjorde den 29 september 2017.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, eller kommer att registreras, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess nuvarande lydelse, ("Securities Act") och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon annan jurisdiktion i USA och får därför inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller genom transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar WntResearchs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription