Press release from Companies

Published: 2017-10-27 08:15:00

WntResearch AB: Företrädesemissionen i WntResearch övertecknad

Den 23 oktober 2017 avslutades teckningstiden i WntResearch AB:s ("WntResearch") företrädesemission av units om cirka 64 MSEK. Företrädesemissionen tecknades till cirka 70,2 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 110 procent. Genom företrädesemissionen tillförs WntResearch cirka 64 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Emissionsgarantierna har inte tagits i anspråk. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag, den 27 oktober 2017

Tf. VD Ulf Björklund kommenterar

- Den framgångsrika företrädesemissionen ger oss resurser att ta vår längst framskridna läkemedelskandidat Foxy-5 vidare genom en fas II-studie. Resultaten från denna studie förväntas utgöra grunden för kommersiella partnerskap med ett eller flera internationella läkemedelsföretag. Vi håller dock dörren öppen för att intensifiera diskussionerna med potentiella partners redan under studiens gång, om de initiala avläsningarna av effekt och säkerhet utfaller positivt.

Teckning och tilldelning i företrädesemissionen

Totalt inkom anmälningar motsvarande cirka 70,2 MSEK, varav 859 526 units (cirka 73,5 procent av totalt tecknat belopp) med stöd av företrädesrätt och 309 966 units (cirka 26,5 procent av totalt tecknat belopp) utan stöd av företrädesrätt.

Totalt tilldelas tecknare med stöd av företrädesrätt 859 526 units (cirka 80,5 procent av emissionsvolymen) och 208 965 units (cirka 19,5 procent av emissionsvolymen) tilldelas tecknare utan stöd av företrädesrätt innebärande att WntResearch tillförs cirka 64 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas till cirka 10,6 MSEK (inkl. ersättning för garantiåtaganden om cirka 4,6 MSEK). Därtill kan WntResearch komma att tillföras ytterligare cirka 24 MSEK före emissionskostnader om samtliga teckningsoptioner av serie 2017/2018 nyttjas. Teckningsoptionen ger rätt att teckna en aktie för 22,50 SEK under perioden från och med den 3 september 2018 till och med den 17 september 2018. Tilldelning av units som tecknats utan stöd av företrädesrätt har genomförts i enlighet med de principer som angivits i prospektet som upprättats med anledning av företrädesemissionen och som offentliggjordes den 29 september 2017. De som tilldelas units utan stöd av företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka är beräknade att skickas ut idag, den 27 oktober 2017. Tecknare som inte tilldelas units erhåller inga avräkningsnotor. För garantiåtaganden utgår ersättning om 10 procent på garanterat belopp.

Antal aktier och aktiekapital

Företrädesemissionen innebär att aktiekapitalet ökar med 384 656,76 SEK genom emission av 4 273 964 nya aktier. Efter registrering av företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet i WntResearch till 1 923 283,80 SEK fördelat på 21 369 820 aktier, vardera med ett kvotvärde om 0,09 SEK. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie 2017/2018 som emitteras i företrädesemissionen kommer WntResearchs aktiekapital att öka med ytterligare högst 96 164,19 SEK genom utgivande av högst 1 068 491 aktier. WntResearchs aktiekapital kommer därefter att uppgå till 2 019 447,99 SEK, fördelat på 22 438 311 aktier, vardera med ett kvotvärde om 0,09 SEK.

Handel med BTU

Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) kommer att ske på AktieTorget fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Registrering är beräknad att ske omkring vecka 45 2017.

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare. Setterwalls Advokatbyrå AB är juridisk rådgivare. Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Ulf Björklund, tf. VD

 Tel: +46 706 670 440

 E-mail: ub@wntresearch.com

Denna information är sådan information som WntResearch är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2017. 

Om WntResearch AB (publ)

WntResearch utvecklar en ny typ av cancerläkemedel baserat på banbrytande forskning som visar att det kroppsegna proteinet Wnt-5a spelar en viktig roll för tumörcellernas förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. De allra flesta som avlider i cancer gör det till följd av tumörspridning (metastasering) och behovet av en specifik behandling för att motverka detta är därför mycket stort.

WntResearch längst framskridna läkemedelskandidat Foxy-5 har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelseförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultaten från en nyss genomförd fas 1b-studie visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik, samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. WntResearch är noterat på Aktietorget. För mer information se: www.wntresearch.com 

Om Stockholm Corporate Finance AB 

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 44 M&A-rådgivare och investmentbanker i 38 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i WntResearch. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Wntresearch kommer endast att ske genom det prospekt som Bolaget offentliggjorde den 29 september 2017.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, eller kommer att registreras, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess nuvarande lydelse, ("Securities Act") och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon annan jurisdiktion i USA och får därför inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller genom transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar WntResearchs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription