Press release from Companies

Published: 2017-11-02 08:42:43

MenuCard AB: Fulltecknad företrädesemission

MenuCard AB:s ("MenuCard") företrädesemission tecknades till cirka 7,6 MSEK inklusive teckningsåtagande, motsvarande en teckningsgrad om 100 procent.

Företrädesemissionen är därmed fulltecknad. Avräkningsnotor skickas ut idag, den 2 november 2017.

Kim Lykke Sommer, VD för MenuCard, kommenterar:
"Jag vill tacka alla som valt att investera i MenuCard. Vi upplever en kraftig tillväxt på alla relevanta parametrar och emissionslikviden kommer att bidra till en fortsatt expansion av verksamheten i Danmark samt möjliggöra inledning av internationell expansion i Norden under 2018."

Teckning och tilldelning
Företrädesemissionen tecknades till cirka 7,6 MSEK inklusive teckningsåtagande, motsvarande en teckningsgrad om 100 procent. Företrädesemissionen är därmed fulltecknad. 2 920 880 B-aktier nyemitteras och MenuCard tillförs därmed cirka 7,6 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,6 MSEK. 1 898 248 B-aktier (motsvarande cirka 65 procent) tilldelas tecknare med företrädesrätt. Tilldelning har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som angivits i bolagets memorandum. Alla som har tecknat B-aktier utan företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka skickas ut idag, den 2 november 2017.

Antal aktier och aktiekapital
När MenuCards företrädesemission har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier att uppgå till 11 099 347 stycken (varav 3 532 966 A-aktier och 7 566 381 B-aktier) och aktiekapitalet att uppgå till 1 387 418,375 SEK.

Handel med BTA
Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på AktieTorget fram till dess att Bolagsverket registrerat företrädesemissionen. Registrering beräknas att ske i november 2017.

Finansiell rådgivare
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till MenuCard i samband med företrädesemissionen.

För mer information om företrädesemissionen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 40 615 14 10
E-post: info@sedermera.se
http://www.sedermera.se/ 

För mer information om MenuCard, vänligen kontakta:
Kim Lykke Sommer, VD MenuCard AB
Telefon: +45 23 83 20 25
E-post: kim@menucard.dk
https://www.menucard.dk/ 

Denna information är sådan information som MenuCard AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 november 2017. 

MenuCard grundades i Danmark och digitaliserar restaurangbesöket på ett internationellt skalbart sätt. MenuCard är en app-baserad tjänst som vänder sig till företag och deras anställda. Via appen kan medarbetaren hantera allt från att få inspiration och att boka bord till mobilbetalning med 10 - 30 procents rabatt och en redovisning av restaurangbesöket som passar in i företagets administrativa system. MenuCard samarbetar med fler än 180 företag som har över 440 000 anställda. MenuCard har även avtal med 350 kvalitetsrestauranger. MenuCard erhåller en transaktionsavgift som baseras på hur mycket restauranggästen spenderar vid besöket och betaltjänsten är godkänd av danska Finanstilsynet, motsvarigheten till den svenska Finansinspektionen. 

Läs mer hos Cision
Read more about MenuCard AB