Reports

Published: 2017-11-16 08:30:00

WntResearch AB: Delårsrapport Januari-September 2017

TREDJE KVARTALET (JULI - SEPT 2017)

· Rörelsens intäkter uppgick till 0 MSEK (0)
· Kostnaderna uppgick till 7,2 MSEK (5,0)
· Resultatet före och efter skatt uppgick till -8,0 MSEK (-5,1)
· Resultat per aktie uppgick till -0,47 kr (-0,30)

ÅRETS FÖRSTA NIO MÅNADER (JANUARI - SEPT 2017)

· Rörelsens intäkter uppgick till 0 MSEK (0)
· Kostnaderna uppgick till 26,7 MSEK (14,0)
· Resultatet före och efter skatt uppgick till -27,7 MSEK (-14,2)
· Resultat per aktie uppgick till -1,63 kr (-0,87)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

· WntResearch meddelade att samtliga patienter genomfört behandlingen i en fas 1b-studie med läkemedelskandidaten Foxy-5.

Därmed är fas 1b-studien avslutad.
· I samband med bolagets företrädesemission som avslutades den 29 april 2016 emitterades 299 649 teckningsoptioner av serie T0 2. Den volymvägda genomsnittskursen under perioden 9 - 30 maj 2017 uppgick till 22,56 kronor, vilket innebar att teckningskursen fastställdes till 30 kronor. Totalt tecknades 921 nya aktier med stöd av de utgivna teckningsoptionerna.
· WntResearch meddelade att bolagets verkställande direktör, Henrik Lawaetz, beslutat att lämna sin tjänst. Styrelseledamoten Ulf Björklund utsågs till tillförordnad vd, och en rekryteringsprocess inleddes för att finna en permanent efterträdare.
· Styrelsen för WntResearch kallade till extra bolagsstämma den 20 september 2017 som beslutade om en företrädesemission av aktier och teckningsoptioner. Vid full teckning i emissionen tillförs bolaget initialt cirka 64 miljoner kronor före emissionskostnader. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas tillförs bolaget ytterligare cirka 24 miljoner kronor före emissionskostnader.
· WntResearch lämnade en fördjupad information om den planerade fas 2-prövningen med Foxy-5. Baserat på resultaten från fas 1b-studien samt på de interaktioner WntResearch hittills har haft med den regulatoriska myndigheten, bedöms att fas 2-studien kommer att kunna utföras på betydligt färre patienter än vad man initialt planerat för. Bolaget uppskattar nu att cirka 70 patienter kommer att inkluderas i studien.
· Prospektet gällande företrädesemissionen av aktier och teckningsoptioner godkändes av Finansinspektionen.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

· Den 23 oktober 2017 avslutades teckningstiden i WntResearch AB:s ("WntResearch") företrädesemission av units om cirka 64 MSEK. Företrädesemissionen tecknades till cirka 70,2 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 110 procent. Genom företrädesemissionen tillförs WntResearch cirka 64 MSEK före avdrag för emissionskostnader. 

RESULTAT I KORTHET  Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Helår Helår
KSEK  2017 2016 2017 2016 2016 2015
Rörelsens intäkter 0 0 0 0 0 0
Rörelsens kostnader -7 201 -5 013 -26 669 -14 040 -20 112 -18 271
Rörelseresultat -7 201 -5 013 -26 669 -14 040 -20 112 -18 271
Periodens resultat -7 951 -5 107 -27 669 -14 171 -20 112 -18 244

Informationen i delårsrapporten är sådan som WntResearch är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom Ulf Björklunds försorg, för offentliggörande den 16 november 2017.

VD har ordet

Under årets tredje kvartal annonserade vi en företrädesemission om cirka 64 miljoner kronor, och i oktober kunde vi konstatera att denna övertecknats utan att emissionsgarantierna behövde tas i anspråk. Detta är en betydande framgång som ger oss finansiella resurser för att ta vår längst framskridna läkemedelskandidat Foxy-5 vidare genom den planerade fas II-studien i patienter med tjocktarmscancer.

Ett viktigt underlag för beslutet att ta Foxy-5 vidare till fas II är de positiva preliminära resultaten från den fas Ib-studie vilken slutfördes i slutet av sommaren. Fas II-studien förväntas initieras vid årsskiftet 2017/18 och bedöms kunna utföras på betydligt färre patienter än vad vi tidigare antagit. Då det rör sig om en öppen studie, kommer varje uppföljningstillfälle (vilka inträffar med tre månaders mellanrum efter avslutad behandling) ge fortlöpande information om effekten av Foxy-5. Detta kommer naturligtvis vara av stort intresse såväl för potentiella partners som för våra aktieägare.

Avslutningsvis vill jag nämna att vi har för avsikt att öka transparensen rörande företagets verksamhet mot våra ägare genom att ge en mera beskrivande information i kommande kvartalsrapporter och om vi så finner befogat komplettera dessa med nyhetsbrev mellan kvartalsrapporterna.

Ulf Björklund

t.f. Verkställande direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta

Ulf Björklund, t.f. VD

Tel: +46 706 670 440

 E-mail: ub@wntresearch.com

Om WntResearch AB (publ)

WntResearch utvecklar en ny typ av cancerläkemedel baserat på banbrytande forskning som visar att det kroppsegna proteinet Wnt-5a spelar en viktig roll för tumörcellernas förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. De allra flesta som avlider i cancer gör det till följd av tumörspridning (metastasering) och behovet av en specifik behandling för att motverka detta är därför mycket stort.

WntResearch längst framskridna läkemedelskandidat Foxy-5 har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelseförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultaten från en nyss genomförd fas 1b-studie visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik, samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. WntResearch är noterat på Aktietorget. För mer information se: www.wntresearch.com 

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription