Press release from Companies

Published: 2018-02-08 08:15:00

WntResearch AB: WntResearch har genomfört de avslutande dataanalyserna i en fas 1b-studie med Foxy-5

WntResearch AB meddelar idag att bolaget har genomfört de avslutande dataanalyserna i en klinisk fas 1b-studie av Foxy-5 - en potentiell ny behandling för att förebygga tumörmetastaser. De avslutande analyserna stödjer de tidigare meddelade resultaten, vilka visar att läkemedelskandidaten har en gynnsam säkerhetsprofil och ger en biologisk effekt i patienternas tumörvävnad. En numerisk förändring av genuttryck observerades på samtliga dosnivåer, såväl i form av nedreglering som uppreglering. Inga negativa effekter på vita blodkroppar observerades, vilket enligt bolagets bedömning är i god överensstämmelse med att Foxy-5 inte har någon toxisk effekt och ger stöd för att Foxy-5 inte påverkar icke-tumörogena celler.

Den kliniska fas 1b-studien genomfördes för att dokumentera säkerheten och tolerabiliteten av Foxy-5 i patienter med metastaserad cancer som drabbats av återfall efter behandling. Patientgruppen var heterogen, och bestod av patienter med primära tumörer i bröstvävnad, prostata eller tjocktarm. Foxy-5 uppvisade en god säkerhetsprofil i samtliga studerade dosgrupper, vilket var studiens primära mål. Till följd av att studien avslutades baserat på data för sekundära mål innan den högsta planerade dosen administrerats, kunde ingen maximal tolerabel dos definieras.

Tumörbiopsier genomfördes före behandlingsstart och efter slutförd behandling. Som förväntat observerades inga betydande skillnader i uttrycket av Wnt-5a mellan dessa tidpunkter. Förändringar i ospecificerade genuttryck undersöktes, i syfte att undersöka om Foxy-5 gav upphov till en biologisk aktivering. En numerisk förändring av genuttryck observerades på samtliga dosnivåer, såväl i form av nedreglering som uppreglering. Baserat på dessa deskriptiva data och läkemedelskandidatens gynnsamma säkerhetsprofil, har en dos valts för vidare undersökning i fortsatta kliniska prövningar.

I enlighet med rekommendationer som framförts av det svenska Läkemedelverket i samband med den vetenskapliga rådgivningsprocessen, utfördes analyser av effekterna av Foxy-5 på vita blodkroppar (buffy coat). Bakgrunden till denna rekommendation var att en tidigare genomförd preklinisk toxikologisk studie indikerat en potentiell förändring av genuttrycken i sådana celler. Ingen sådan effekt observerades dock hos de patienter som ingick i fas 1b-studien, vilket enligt bolagets bedömning är i god överensstämmelse med att Foxy-5 inte har någon toxisk effekt och ger stöd för att Foxy-5 inte påverkar icke-tumörogen vävnad med normalt uttryck av Wnt-5a. Man undersökte även effekten av Foxy-5 på cirkulerande tumörceller när sådana kunde detekteras hos patienterna. Foxy-5 hade ingen påvisbar effekt i denna svårt sjuka patientgrupp.

"Efter dessa avslutande dataanalyser från fas 1b-studien kan vi fortfarande konstatera att Foxy-5 är en säker och vältolererad läkemedelskandidat, och att den biologiska aktiviteten av behandlingen ger ett gott underlag för vårt val av dosnivå inför fortsatta kliniska studier. Inga negativa effekter på vita blodkroppar (buffy coat) observerades, vilket enligt vår bedömning indikerar att Foxy-5 inte påverkar icke-tumörogen vävnad med normalt uttryck av Wnt-5a", säger WntResearchs vd, Peter Morsing.

För ytterligare information kontakta:

Peter Morsing, vd, WntResearch AB
E-mail: pm@wntresearch.com
Telefon: 0727 200711

Denna information är sådan information som WntResearch AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 februari 2018.

Om WntResearch

WntResearch utvecklar en ny typ av cancerläkemedel baserat på banbrytande forskning som visar att det kroppsegna proteinet Wnt-5a spelar en viktig roll för tumörcellernas förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. De allra flesta som avlider i cancer gör det till följd av tumörspridning (metastasering) och behovet av en specifik behandling för att motverka detta är därför mycket stort. WntResearch längst framskridna läkemedelskandidat Foxy-5 har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelseförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultaten från en genomförd fas 1-studie visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. En fas 1b-studie har framgångsrikt genomförts på patienter med cancer i tjocktarm, prostata eller bröst. WntResearch är noterat på Aktietorget. 

För mer information se: www.wntresearch.com

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription