Press release from Companies

Published: 2018-02-09 08:15:00

WntResearch AB: WntResearchs koncept för att förebygga tumörspridning stöds av subanalys från retrospektiv studie

WntResearch AB meddelar idag att en subanalys från en pågående retrospektiv studie indikerar att ett lågt uttryck av proteinet Wnt-5a är förknippat med en försämrad prognos för patienter med tjocktarmscancer. Dessa resultat stöder det vetenskapliga konceptet bakom läkemedelskandidaten Foxy-5 och bolagets val av patientkategori för den kommande fas 2-studien.

I den retrospektiva analysen studeras uttrycket av proteinet Wnt-5a i primär tumörvävnad från patienter med tjocktarmscancer och ändtarmscancer i stadium III.  Patienter med tumörstadium III skiljer sig från stadium II i huvudsak genom att man finner tumörceller i lymfknutor som befinner sig nära den primära tumören, och därvid är det en mer aggressiv tumör med snabbare progress. Genomförandet av studien har tagit längre tid än beräknat, till följd av att kontrakterade forskningscentra inte kunnat leverera ett tillräckligt antal patienter för en adekvat analys av patienter med ändtarmscancer. Ytterligare centra kommer att inkluderas för att kunna slutföra den del av studien som berör ändtarmscancer.

Ett tillräckligt antal patienter (n=231) har dock inkluderats för att möjliggöra den nu genomförda subanalysen av Wnt-5a-uttryck i primärtumörer från patienter med tjocktarmscancer i stadium III. Resultaten visar att andelen patienter med lågt uttryck av Wnt-5a är betydligt högre än i tidigare publicerade studier som primärt inkluderat patienter med tjocktarmscancer i stadium II. I WntResearchs retrospektiva studie har ett lågt uttryck av Wnt-5a observerats i nära 70 procent av patienter i stadium III, jämfört med cirka 45 procent av patienter med primärt mindre avancerade tumörstadier (stadium II). Även om detta inte bevisar ett samband så pekar resultatet på en försämrad prognos och en snabbare progress i sjukdomsförloppet om primärtumören har låga expressionsnivåer av Wnt-5a. Att nära 70 procent av patienterna med tjocktarmscancer stadium III har lågt uttryck av Wnt-5a underlättar också rekryteringen av patienter till den kommande fas 2-studien. Dessa resultat bedöms tillräckligt övertygande för val av patientkategori till fas 2-studien, och WntResearch kommer därför inte avvakta studiedata för patienter med ändtarmscancer inför det slutgiltiga beslutet om studiedesignen för fas 2-studien.

"Vi bedömer att resultaten av denna subanalys utgör ett starkt stöd för vår hypotes att ett lågt uttryck av proteinet Wnt-5a i primärtumären hos patienter med tjocktarmscancer ökar risken för metastasering och är de som kommer att dra mest nytta av behandling med läkemedelskandidaten Foxy-5", säger WntResearchs vd, Peter Morsing.                     

För ytterligare information kontakta:

Peter Morsing, vd, WntResearch AB
E-mail: pm@wntresearch.com
Telefon: 0727 200711

Denna information är sådan information som WntResearch AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 februari 2018.

Om WntResearch

WntResearch utvecklar en ny typ av cancerläkemedel baserat på banbrytande forskning som visar att det kroppsegna proteinet Wnt-5a spelar en viktig roll för tumörcellernas förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. De allra flesta som avlider i cancer gör det till följd av tumörspridning (metastasering) och behovet av en specifik behandling för att motverka detta är därför mycket stort. WntResearch längst framskridna läkemedelskandidat Foxy-5 har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelseförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultaten från en genomförd fas 1-studie visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. En fas 1b-studie har framgångsrikt genomförts på patienter med cancer i tjocktarm, prostata eller bröst. WntResearch är noterat på Aktietorget. 

För mer information se: www.wntresearch.com

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription