Press release from Companies

Published: 2018-02-13 08:15:00

WntResearch AB: WntResearch fördröjer starten av fas 2-studie med Foxy-5

WntResearch AB meddelar idag att bolaget, efter genomgång av tillgängliga forskningsresultat samt ytterligare konsultationer med experter inom onkologi och kirurgi, reviderat utformningen av den planerade kliniska fas 2-studien av läkemedelskandidaten Foxy-5. Den reviderade studiedesignen bedöms optimera behandlingseffekten av Foxy-5, men kommer leda till att studiestarten fördröjs i förhållande till den tidigare uppskattningen (årsskiftet 2017/18). Effekten på de totala tidslinjerna för studien kompenseras dock till stor del av att ingen dostitrering av Foxy-5 kommer vara nödvändig, eftersom samtidig behandling med cellgiftskombinationen FOLFOX inte längre planeras ske i studien.

Den reviderade studiedesignen baseras bland annat på resultaten från den genomförda fas 1b-studien, tillsammans med information från en retrospektiv studie av patienter med tjocktarmscancer i tumörstadium III. Patienter med tumörstadium III skiljer sig från stadium II i huvudsak genom att man finner tumörceller i lymfknutor som befinner sig nära den primära tumören, och därvid är det en mer aggressiv tumör med snabbare progress.

Foxy-5 är avsedd att kompensera den brist på proteinet Wnt-5a i tumörvävnaden som har noterats hos patienter med tjocktarmscancer, i syfte att minska risken för metastasering. En subanalys från den pågående retrospektiva studien av patienter med tjocktarmscancer i stadium III visar att andelen patienter med lågt uttryck av Wnt-5a är betydligt högre än vad som i tidigare undersökningar observerats hos patienter med tjocktarmscancer i stadium II. Ett lågt uttryck av Wnt-5a har observerats i nära 70 procent av patienter i stadium III, jämfört med cirka 45 procent av patienter med mindre avancerade tumörstadier.  Detta stöder hypotesen att Wnt-5a-nivån på ett väsentligt sätt påverkar sjukdomsförloppet.

Sammantaget ger denna information anledning att omvärdera bolagets tidigare intention att studera den förväntade effekten av Foxy-5 som tillägg till cellgiftsterapi. Sådan behandling startar i bästa fall fyra veckor efter kirurgi, men kan ofta försenas. WntResearch väljer nu en annan studiedesign, där behandling av tjocktarmscancer initieras redan vid diagnostillfället, innan kirurgi har genomförts. Behandlingen är tänkt att pågå i maximalt 12 veckor, eller fram tills dess cellgiftsterapi inleds.

"Den reviderade studiedesignen, vilken bland annat innebär att patienten erhåller sin behandling i ett väsentligt tidigare skede, är avsedd att optimera den terapeutiska effekten av Foxy-5. Genom att studera Foxy-5 utan samtidig cellgiftsterapi, vilken ofta är förknippad med betydande biverkningar, kan vi dessutom erhålla en mer rättvisande bild av vår läkemedelskandidats biverkningsprofil. Effekten av den fördröjda studiestarten på de totala tidslinjerna för fas 2-studien kompenseras till stor del genom att ingen upptitrering av dosen behöver genomföras", säger WntResearchs vd, Peter Morsing.

WntResearch inhämtar nu kompletterande offerter från ett antal kontraktsforskningsorganisationer (CRO), och kommer efter val av CRO kunna starta studien så snart berörda etiska kommittéer och regulatoriska myndigheter gett sina godkännanden.

För ytterligare information kontakta:

Peter Morsing, vd, WntResearch AB
E-mail: pm@wntresearch.com
Telefon: 0727 200711

Denna information är sådan information som WntResearch AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 februari 2018.

Om WntResearch

WntResearch utvecklar en ny typ av cancerläkemedel baserat på banbrytande forskning som visar att det kroppsegna proteinet Wnt-5a spelar en viktig roll för tumörcellernas förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. De allra flesta som avlider i cancer gör det till följd av tumörspridning (metastasering) och behovet av en specifik behandling för att motverka detta är därför mycket stort. WntResearch längst framskridna läkemedelskandidat Foxy-5 har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelseförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultaten från en genomförd fas 1-studie visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. En fas 1b-studie har framgångsrikt genomförts på patienter med cancer i tjocktarm, prostata eller bröst. WntResearch är noterat på Aktietorget. 

För mer information se: www.wntresearch.com

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription