Reports

Published: 2018-02-22 08:15:00

WntResearch AB: WntResearch avger bokslutskommuniké Q4 Oktober - December 2017

FJÄRDE KVARTALET (OKT– DEC 2017)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 0 MSEK (0)
 • Kostnaderna uppgick till 7,1 MSEK (6,1)
 • Resultatet före och efter skatt uppgick till -6,9 MSEK (-5,9)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,36 kr (-0,35)
 • HELÅRET 2017 (JANUARI – DEC)
 • Rörelsens intäkter uppgick till 0 MSEK (0)
 • Kostnaderna uppgick till 33,7 MSEK (20,1)
 • Resultatet före och efter skatt uppgick till -34,6 MSEK (-20,1)
 • Resultat per aktie uppgick till -1,92 kr (-1,24)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

 • Den 23 oktober 2017 avslutades teckningstiden i WntResearch AB:s företrädesemission av units om cirka 64 MSEK. Företrädesemissionen tecknades till cirka 70,2 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 110 procent. Genom företrädesemissionen tillförs WntResearch cirka 64 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
 • WntResearch meddelade att Peter Morsing utsetts till ny verkställande direktör som tillträder befattning med omedelbar verkan. Peter Morsing har lång erfarenhet av läkemedels- och affärsutveckling från ledande befattningar inom bland annat Vaccinogen och AstraZeneca.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

RESULTAT I KORTHET  Q4 Q4 Helår Helår
KSEK  2017 2016 2017 2016
Rörelsens intäkter 0 0 0 0
Rörelsens kostnader -7 063 -6 072 -33 732 -20 112
Rörelseresultat -7 063 -6 072 -33 732 -20 112
Periodens resultat -6 913 -5 941 -34 582 -20 112

Informationen i delårsrapporten är sådan som WntResearch är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom Peter Morsings försorg, för offentliggörande den 22 februari 2018.

VD har ordet                    

Min första uppgift som ny vd för WntResearch har varit att utvärdera möjligheter att optimera det fortsatta kliniska utvecklingsprogrammet för läkemedelskandidaten Foxy-5. Efter att ha tagit del av de mycket lovande forskningsresultaten från tidigare prekliniska och kliniska studier, har jag tillsammans med mina kollegor fört ingående diskussioner med ledande onkologer och kirurger. En tät och öppen dialog med läkare som i sin vardag kommer i kontakt med cancerpatienter är naturligtvis ytterst värdefull, eftersom den ger en ökad förståelse för hur Foxy-5 ska utvecklas så att behandlingen i slutändan verkligen når sin fulla potential.  Processen har vilat på ett omfattande faktaunderlag: resultaten från den genomförda fas 1b-studien, expertutlåtanden baserade på vårt toxikologiska- och farmakokinetiska program och de nya subanalyser från den pågående retrospektiva studien av tumörprover från cancerpatienter som blivit tillgängliga. Sammantaget har detta breddade faktaunderlag lett fram till att vi beslutat oss för att revidera bolagets tidigare planer (se pågående aktiviteter). Det gör vi i syfte att skapa ännu bättre förutsättningar för att studera effekten och säkerhetsprofilen av vår unika läkemedelskandidat mot tumörspridning. 

Jag har också sett ett behov att stärka våra interna resurser, och är glad över att redan kunnat rekrytera Nicklas Lindland Roest som ansvarig för Regulatory Affairs och Kicki Johansson som ny ansvarig för Clinical Development. Nicklas och Kicki har båda lång erfarenhet från sina respektive ansvarsområden och kommer att tillföra Bolaget viktig kunskap under genomförandet av den kommande studien. Tillsammans med de övriga medlemmarna i bolagets ledningsgrupp – Tommy Andersson (CSO), Per-Ola Forsberg (CFO) och Dennis Henriksen (CTO) – har vi nu en bred och kompetent laguppställning inför vårt fortsatta arbete.

Tempot under mina första tre månader på vd-positionen har varit högt. De sista dataanalyserna från fas 1b-studien har slutförts, vi har genomfört en viktig subanalys i den pågående retrospektiva studien av tumörprover från cancerpatienter, och vi har kunnat optimera utformningen av den kommande fas 2-studien. Det är tillfredsställande att den fördröjda studiestarten inte förväntas väsentligen förändra de totala tidslinjerna för studien, eftersom den nya utformningen innebär att ingen upptitrering av dosen behöver genomföras. Vi kan också konstatera att den framgångsrika nyemission som slutfördes under årets sista kvartal – utan att emissionsgarantierna behövde tas i anspråk – gett oss en betydligt stabilare finansiell situation. Nu fortsätter ett fokuserat arbete för att så snabbt som möjligt kunna inleda fas 2-studien. Så snart vi kunnat definiera mer exakta tidsramar för studien, kommer vi återkomma med information kring dessa. Jag är en varm anhängare av hög transparens mot aktiemarknaden, men vill försäkra mig om att de prognoser vi lämnar vilar på en stabil faktamässig grund.

Jag ser fram emot att bidra till utvecklingen av en läkemedelsbehandling som är specifikt inriktad på att förhindra tumörspridning. Förutsatt fortsatta framgångar kan vi göra stor skillnad för miljontals cancerpatienter världen över, och samtidigt skapa betydande värden för våra ägare.

Peter Morsing

Verkställande direktörLäs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription