Reports

Published: 2018-05-15 08:20:00

WntResearch AB: WntResearch avger Q1-rapport Januari - Mars 2018

FÖRSTA KVARTALET (JAN– MARS 2018)

  • Rörelsens intäkter uppgick till 0 MSEK (0)
  • Kostnaderna uppgick till 3,6 MSEK (8,0)
  • Resultatet före och efter skatt uppgick till -3,6 MSEK (-8,0)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,17 kr (-0,47)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

  • WntResearch meddelade att bolaget har genomfört de avslutande dataanalyserna i den kliniska fas 1b-studien av Foxy-5. De avslutande analyserna stödjer de tidigare meddelade resultaten, vilka visar att läkemedelskandidaten har en gynnsam säkerhetsprofil och ger en biologisk effekt i patienternas tumörvävnad. En numerisk förändring av genuttryck observerades på samtliga dosnivåer, såväl i form av nedreglering som uppreglering.
  • WntResearch meddelade att en subanalys från en pågående retrospektiv studie indikerar att patienter med koloncanceer i stadium III och som har en sämre prognos än koloncancer patienter med stadium II också har ett väsentligen lägre uttryck av proteinet Wnt-5a (omkring 70% Wnt-5a negativa). Dessa resultat stöder det vetenskapliga konceptet bakom läkemedelskandidaten Foxy-5 och bolagets val av patientkategori för den kommande fas 2-studien.
  • WntResearch meddelade att bolaget, efter genomgång av tillgängliga forskningsresultat samt ytterligare konsultationer med experter inom onkologi och kirurgi, reviderat utformningen av den planerade kliniska fas 2-studien av läkemedelskandidaten Foxy-5. Den reviderade studiedesignen bedöms optimera behandlingseffekten av Foxy-5, men leder till att studiestarten fördröjs i förhållande till den tidigare uppskattningen (årsskiftet 2017/18). Effekten på de totala tidslinjerna för studien kompenseras dock till stor del av att ingen dostitrering av Foxy-5 kommer vara nödvändig, eftersom samtidig behandling med cellgiftskombinationen FOLFOX inte längre planeras ske i studien.  
RESULTAT I KORTHET  Q1 Q1 Helår Helår
KSEK  2018 2017 2017 2016
Rörelsens intäkter 0 0 0 0
Rörelsens kostnader -3 603 -7 964 -33 732 -20 112
Rörelseresultat -3 603 -7 964 -33 732 -20 112
Periodens resultat -3 603 -7 964 -34 582 -20 112

Informationen i delårsrapporten är sådan som WntResearch är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom Peter Morsings försorg, för offentliggörande den 15 maj 2018.

VD har ordet                    

Förberedelserna inför starten av vår nästa kliniska studie med Foxy-5 har under kvartalet fortsatt i högt tempo. Arbetet med protokollet är ganska tidskrävande men många pusselbitar är nu på plats inför inlämnande av ansökningar om studiestart till berörda regulatoriska myndigheter.

Vi har efter kvartalets utgång påbörjat en så kallad feasability study, för att konfirmera att det föreslagna studieupplägget kommer fungera väl i praktiken. Den här typen av genomlysning är gängse praxis – vi förväntar oss inga betydande justeringar av planen, men välkomnar naturligtvis eventuella värdefulla synpunkter. Som ett led i detta arbete har kontakter initierats med potentiella prövningscentra.

Vidare kan vi konstatera att slutrapporten från fas 1b-studien nu finns tillgänglig, och att den prekliniska interaktionsstudie av Foxy-5 och cellgiftskombinationen FOLFOX  som initierades i februari nyligen har slutförts. Resultaten och den finala rapporten från interaktionsstudien förväntas bli tillgängliga under det innevarande kvartalet. Vi är dessutom glada över att kunna presentera ett vetenskapligt råd, som ska bistå oss under den fortsatta kliniska utvecklingen. I rådet ingår Dr Ingvar Syk, Adjungerad Professor, Malmö, Dr Joachim Gullbo, New Jersey och Professor Emeritus Jan Vermorken, Antwerpen samtliga med omfattande kunskap inom cancerområdet. Mer information om de nytillkomna vetenskapliga rådgivarna kommer att finnas tillgänglig på vår webbplats.

Vi ser fram emot att inom kort återkomma med information om resultaten från den nyss avslutade interaktionsstudien. Dessutom kommer vi meddela marknaden så snart ansökningshandlingarna för start av fas II-studien lämnats in. Den genomgång av tillgängliga forskningsresultat som vidtogs i samband med att jag tillträdde som vd, samt de konsultationer med experter inom onkologi och kirurgi som har genomförts, ger oss en stabil bas inför starten av nästa studie av vår läkemedelskandidat Foxy-5.

Peter Morsing

Verkställande direktörLäs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription