Press release from Companies

Published: 2018-06-07 08:15:00

WntResearch AB: WntResearch meddelar positivt utfall i en in vitro interaktionsstudie med Foxy-5 och kemoterapi

WntResearch meddelar idag ett positivt utfall i en interaktionsstudie med läkemedelskandidaten Foxy-5 och den mest använda kemoterapin för behandling av tjocktarmscancer, FOLFOX. Resultaten från studien visar att Foxy-5 inte reducerar behandlingseffekten av FOLFOX, vilket är mycket uppmuntrande.

I den preliminära utformningen av en planerad fas 2-studie med Foxy-5 avser WntResearch behandla patienter med tjocktarmscancer med Foxy-5 under perioden fram till dess att kemoterapi initieras. Även om behandlingskonceptet således inte innebär samtidig administration av Foxy-5 och kemoterapi, är de positiva resultaten från interaktionsstudien ändå värdefulla. Detta mot bakgrund av att effekten av Foxy-5 förväntas kvarstå även efter det att mängden Foxy-5 i blodet sjunkit till omätbara nivåer.

För ytterligare information kontakta:

Peter Morsing, vd, WntResearch AB
E-mail: pm@wntresearch.com
Telefon: +46 72 720 0711

Denna information är sådan information som WntResearch AB är skyldigt att offentliggöra

enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående

kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juni 2018.

Om WntResearch

WntResearch utvecklar en ny typ av cancerläkemedel baserat på banbrytande forskning som visar att det kroppsegna proteinet Wnt-5a spelar en viktig roll för tumörcellernas förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. De allra flesta som avlider i cancer gör det till följd av tumörspridning (metastasering) och behovet av en specifik behandling för att motverka detta är därför mycket stort. WntResearch längst framskridna läkemedelskandidat Foxy-5 har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelseförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultaten från de framgångsrikt genomförda fas 1-studierna på patienter med cancer i tjocktarm, prostata eller bröst, visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. WntResearch är noterat på Aktietorget. För mer information se: www.wntresearch.com



Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription