News | Spotlight

Press release from Companies

Published: 2018-06-07 10:18:18

Alzinova AB: Alzinova visar positiva resultat för läkemedelskandidaten ALZ-201 i djurmodeller av Alzheimers sjukdom

Alzinova har slutfört ett SWElife-finansierat projekt där bolaget tillsammans med forskare vid Göteborgs universitet undersökt terapeutiska effekter av ALZ-201 i två modeller av Alzheimers sjukdom.

I detta projekt undersöktes antikroppen ALZ-201 i en transgen musmodell av Alzheimers sjukdom och i en ny modell i zebrafiskar som visar hur hjärnextrakt från Alzheimer-patienter påverkar inlärning hos dessa djur. I musmodellen användes genmodifierade djur som utvecklar vissa Alzheimer-liknande egenskaper. Dessa djur används ofta som Alzheimermodell inom läkemedelsutveckling men de saknar god känslighet för ALZ-201 som neutraliserar de toxiska oligomerer av amyloid-ß som utgör en grundorsak till sjukdomen. Som väntat sågs därför endast små, men klara, effekter med den oligomerspecifika antikroppen, ALZ-201 i denna modell. Resultaten från zebrafiskmodellen visade entydigt att den form av amyloid-ß som finns i hjärnor från Alzheimerpatienter men inte hos friska människor, negativt påverkar zebrafiskarnas inlärningsförmåga. Behandling med ALZ-201 hade en tydlig positiv effekt och förhindrade en försämrad inlärning hos fiskarna. Resultaten ger stöd för att ALZ-201 har potential att stoppa eller bromsa den progressiva försämring av kognition som ses hos patienter med Alzheimers sjukdom. Projektet visar också att modeller som baseras på patientmaterial kan förbättra utvärderingen av nya oligomerspecifika läkemedel mot Alzheimers sjukdom.

Det är mycket glädjande att vår oligomerspecifika antikropp lyckas neutralisera de toxiska formerna av amyloid-ß från Alzheimerpatienters hjärnor som ger kognitionsstörningar. Effekterna med antikroppen gäller också för vaccinet, ALZ-101, eftersom detta genererar antikroppar som i allt väsentligt liknar ALZ-201. Med dessa positiva resultat i ryggen fortsätter vi arbetet med att utveckla vårt aktiva vaccin, ALZ-101. Detta säger Per Wester, VD på Alzinova.

För ytterligare information om Alzinova, vänligen kontakta:

Per Wester – VD

Telefon: +46 70 837 44 33

E-post: per.wester@alzinova.com

Denna information är sådan information som Alzinova AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juni, 2018.

Om Alzinova AB

Alzinova AB (556861-8168) bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom – en av våra största folksjukdomar mot vilken effektiv behandling saknas. Bolagets patenterade teknologi möjliggör utveckling av nya terapier med potential att med stor träffsäkerhet angripa de skadliga ämnen som är centrala för sjukdomens uppkomst. Alzinovas fokus är utveckling av ett vaccin som ett långverkande läkemedel för behandling och förebyggande av Alzheimers sjukdom. Vaccinet är under preklinisk utveckling för förberedande inför studier i människa. Bolaget bedriver även utveckling inom diagnostik avseende sjukdomen. Alzinova är grundat av forskare som verkat vid MIVAC forskningscenter inom Göteborgs universitet och av GU Ventures AB.Läs mer hos Cision
Read more about Alzinova AB