Reports

Published: 2018-08-16 08:30:00

WntResearch AB: WntResearch AB lämnar delårsrapport Q2 April-Juni 2018

ANDRA KVARTALET (APRIL – JUNI 2018)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 0 MSEK (0)
 • Kostnaderna uppgick till 3,7 MSEK (11,5)
 • Resultatet före och efter skatt uppgick till -3,7 MSEK (-11,8)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,17 kr (-0,69)

FÖRSTA HALVÅRET (JAN – JUNI 2018)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 0 MSEK (0)
 • Kostnaderna uppgick till 7,3 MSEK (19,5)
 • Resultatet före och efter skatt uppgick till -7,3 MSEK (-19,7)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,34 kr (-1,16)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

 • WntResearch Årsstämma beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017. Vid stämman beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av sju styrelseledamöter utan suppleanter. Det beslutades vidare i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Tommy Andersson, Ulf Björklund, Kjell Stenberg och Peter Ström som styrelseledamöter samt att välja Gudrun Anstrén, Martin Olovsson och Sten Trolle som nya styrelseledamöter. Ulf Björklund valdes som ny styrelseordförande. Vid stämman beslutades vidare i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor intill årsstämman 2019.
 • WntResearch meddelade ett positivt utfall i en interaktionsstudie med läkemedelskandidaten Foxy-5 och den mest använda kemoterapin för behandling av tjocktarmscancer, FOLFOX. Resultaten från studien visar att Foxy-5 inte reducerar behandlingseffekten av FOLFOX, vilket är mycket uppmuntrande.
 • WntResearch meddelade att förberedelserna löper enligt plan inför starten av en fas 2-studie med läkemedelskandidaten Foxy-5 för behandling av patienter med cancer i tjocktarmen. En så kallad feasibility-studie pågår, där bolaget undersöker möjligheterna att genomföra studien vid ett antal presumtiva studiecentra. Det planerade studieupplägget speglar ett helt nytt angreppssätt för behandling av patienter med hög risk för att drabbas av tumörspridning. Bolaget tar dessutom hjälp av spjutspetsteknologi inom diagnostikområdet för att utvärdera den potentiella nyttan med Foxy-5. 
 • WntResearch meddelade att bolaget har ingått avtal med SMS Oncology som kontraktsforskningsföretag (CRO) för genomförandet av en fas 2-studie med Foxy-5 – en läkemedelskandidat för att motverka tumörspridning. Förutsatt nödvändiga myndighetsgodkännanden beräknas patientrekryteringen kunna initieras under fjärde kvartalet 2018. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • WntResearch meddelade att bolaget har ingått avtal med Biovica International AB om utveckling av en biomarkör till Foxy-5 för den planerade fas 2-studien. Syftet med samarbetet är att forskningen ska resultera i en så kallad companion diagnostic, ett diagnostest kopplat till Foxy-5.
RESULTAT I KORTHET  Q2 Q2 Q1-Q2 Q1-Q2 Helår Helår
KSEK  2018 2017 2018 2017 2017 2016
Rörelsens intäkter 0 0 0 0 0 0
Rörelsens kostnader -3 688 -11 503 -7 291 -19 468 -33 732 -20 112
Rörelseresultat -3 688 -11 503 -7 291 -19 468 -33 732 -20 112
Periodens resultat -3 688 -11 753 -7 291 -19 718 -34 582 -20 112

Informationen i delårsrapporten är sådan som WntResearch är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom Peter Morsings försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2018.

VD har ordet                    

Det gångna kvartalet var ett kvartal fyllt av intensiv planering och flera viktiga steg togs mot starten av vår fas 2-studie med Foxy-5. Förutom intensiva förberedelser av den kliniska studien, har utvärdering av och förhandlingar förts med både kontraktsforskningslaboratorier, viktiga samarbetspartners, kompetenta och inflytelserika kliniska forskare samt inte minst att identifiera de bästa, mest erfarna och bäst lämpade kliniker för ett lyckosamt genomförande av vår fas 2-studie. Ett annat viktigt arbete som utförts parallellt var att se över hela bolagets strategi för att stärka både vår produktportfölj och patentsituation. Allt detta arbete har nu börjat bära frukt och vi ser fram emot ett spännande och intensivt tredje kvartal.

Som tidigare meddelats har vi slutit avtal med nederländska SMS Oncology som blir vårt kontraktsforskningsföretag för genomförandet av studien. Vi planerar fortsatt för att påbörja patientrekryteringen under fjärde kvartalet 2018.

Mot bakgrund av slutsatserna från vår ”feasability”-studie, som fick ett mycket positivt gensvar från de kontaktade klinikerna, beslutade vi att studien ska genomföras vid ett antal kliniker i Spanien och Nederländerna. Valet av kliniker grundar sig främst på det intresse vi har mött från den medicinska professionen, tillgången på patienter, andra pågående cancerstudier som konkurrerar om tillgängliga patienter, läkarnas tid och deras rutin att genomföra kliniska studier. Detta för att snabbt kunna rekrytera rätt patienter till bra kliniker med inflytelserika prövare.

Det är mycket glädjande att dr Ramon Salazar, Institut Catala Oncologica, Barcelona blir koordinerande huvudprövare för studien. Dr Salazar har mångårig erfarenhet av kliniska studier inom tjocktarmscancer och uttrycker en stor entusiasm för vår innovativa studie med en lovande substans. I styrkommittén för studien kommer förutom dr Salazar även professor Andres Cervantes, INCLIVA, Valencia och professor emeritus Jan Vermorken, Antwerp University Hospital att ingå. Alla tre är mycket seniora och erfarna kliniker med expertis och aktning inom den internationella cancersjukvården.

Selektionen av patienter är beroende av att kunna bestämma mängden Wnt5a i primärtumören och vi har i dagarna slutit avtal med Unilabs för att utföra denna centrala analys. Unilabs är ett välrenommerat bolag med laboratorier på många platser i Europa och har god expertis för dessa analyser. Som vi tidigare informerat har vi bestämt oss för att använda en biomarkör som anses vara starkt kopplad till återfall i cancersjukdomen, nämligen cirkulerande tumör-DNA. Man kan genom att analysera blodprov förutspå återfall redan 6-12 månader innan man upptäcker synliga metastaser. Ett avtal för genomförandet av dessa analyser är under slutförhandling med ett innovativt bolag.

Det blir allt viktigare att hitta prediktiva markörer för att identifiera patienter som har fördel av sin behandling, inte minst inom cancerbehandling. En intressant möjlighet har öppnat sig genom att med hjälp av ett blodprov vid diagnos identifiera vilka patienter som kan dra nytta av Foxy-5. Vi har inlett ett spännande samarbete med Biovica International AB, ett Uppsalabaserat biotechföretag som utvecklat en metod för att mäta tymidinkinas (TK). Bakgrunden är ett flertal studier visat att enzymet TK är starkt korrelerat till aggressiv tumörsjukdom. Vi planerar att mäta TK i fas 2-studien för att studera eventuellt samband mellan TK, Wnt5a och återfall. Prediktiva markörer är något som starkt efterfrågas av myndigheter, läkemedelsbolag samt behandlande läkare och något som skulle påskynda att Foxy-5 används som behandling.

Vid sidan av det högprioriterade och viktiga arbetet med fas 2-studien för Foxy-5 bedriver WntResearch ett flertal andra aktiviteter med syfte att ytterligare stärka bolagets konkurrenskraft och projektportfölj. Bland annat handlar detta om fortsatt prekliniskt arbete såväl som att stärka upp patenten kring befintliga projekt. Det är min övertygelse att detta arbete starkt kommer bidra till ökade värden i vårt bolag.  

Peter Morsing

Verkställande direktör

Kort om WntResearch

WntResearch utvecklar en ny typ av cancerläkemedel baserat på banbrytande forskning som visar att det kroppsegna proteinet Wnt5a spelar en viktig roll för tumörcellernas förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. De allra flesta som avlider i cancer gör det till följd av tumörspridning (metastasering) och behovet av en specifik behandling för att motverka detta är därför mycket stort. WntResearch längst framskridna läkemedelskandidat Foxy-5 har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelseförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultaten från de framgångsrikt genomförda fas 1-studierna på patienter med cancer i tjocktarm, prostata eller bröst, visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. WntResearch är noterat på Spotlight. För mer information se: www.wntresearch.com.Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription