Press release from Companies

Published: 2018-09-11 08:20:00

WntResearch AB: Styrelseledamöter och ledande befattningshavare avser teckna aktier i optionsprogrammet TO3

WntResearch AB har informerats om att de styrelseledamöter som under hösten 2017 erhållit teckningsoptioner (TO3) har för avsikt att teckna aktier inom ramen för programmet. Även övriga styrelseledamöter samt ledande befattningshavare inklusive vd och finanschef har, privat och/eller via familj och bolag, meddelat sin intention att teckna sig för aktier. Detta innebär att hela styrelsen och ledningen deltar i teckningen av TO3.

Åtagandet innebär teckning av cirka 35 141 aktier till emissionens teckningskurs om SEK 22,50, vilket motsvarar cirka SEK 0,8 miljoner. Teckningsperioden i programmet TO3 löper mellan den 3 - 17 september 2018.

För ytterligare information kontakta:

Peter Morsing, vd, WntResearch AB
E-mail: pm@wntresearch.com
Telefon: +46 72 720 0711

Denna information är sådan information som WntResearch AB är skyldig att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
11 september 2018.

Om WntResearch
WntResearch utvecklar en ny typ av cancerläkemedel baserat på banbrytande forskning som visar att det kroppsegna proteinet Wnt-5a spelar en viktig roll för tumörcellernas förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. De allra flesta som avlider i cancer gör det till följd av tumörspridning (metastasering) och behovet av en specifik behandling för att motverka detta är därför mycket stort. WntResearch längst framskridna läkemedelskandidat Foxy-5 har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelseförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultaten från de framgångsrikt genomförda fas 1-studierna i patienter med cancer i tjocktarm, prostata eller bröst visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. WntResearch är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.comLäs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB