Press release from Companies

Published: 2018-09-12 08:15:00

WntResearch AB: WntResearch ansöker om start av klinisk studie med Foxy-5 i patienter med tjocktarmscancer

WntResearch AB (publ) meddelar i dag att bolaget lämnar in ansökan (Clinical Trial Authorization, CTA) till spanska läkemedelsmyndigheten om tillstånd att starta klinisk fas 2-studie med läkemedelskandidaten Foxy-5 i patienter med tjocktarmscancer.

Som tidiigare meddelats har Dr Ramon Salazar, Institut Catala Oncologica Barcelona, utsetts till koordinerande prövare för studien. Med hjälp av kontraktsforskningsföretaget SMS Oncology kommer studien att genomföras vid ett antal sjukhus i Spanien och Nederländerna.

Det primära målet är att dokumentera effekten av Foxy-5 för att visa så kallad proof-of-concept för behandlingen. Studien kommer att inkludera upp till 180 patienter med hög risk för återfall. De individuella patienternas nivåer av proteinet Wnt-5a utgör en av selektionsparametrarna för inklusion i studien. Som effektmarkör kommer cirkulerande tumör-DNA (ctDNA) att mätas, en markör som anses vara starkt kopplad till återfall i cancersjukdomen. Även sambandet mellan patienternas plasmanivåer av tymidinkinas och mängden Wnt5a i primärtumören samt risken för återfall kommer att studeras. En stark korrelation gör det möjligt att tymidinkinas kan användas som s.k. companion diagnostics.

”Det är en viktig händelse för bolaget att ansökan nu lämnas in till berörda regulatoriska myndigheter. Detta innebär att tidsplanen för att påbörja rekryteringen av patienter under det fjärde kvartalet 2018 fortfarande gäller”, säger WntResearchs vd, Peter Morsing.

För ytterligare information kontakta:

Peter Morsing, vd, WntResearch AB
E-mail: pm@wntresearch.com
Telefon: +46 72 720 0711

Denna information är sådan information som WntResearch AB är skyldig att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
12 september 2018.

Om WntResearch

WntResearch utvecklar en ny typ av cancerläkemedel baserat på banbrytande forskning som visar att det kroppsegna proteinet Wnt-5a spelar en viktig roll för tumörcellernas förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. De allra flesta som avlider i cancer gör det till följd av tumörspridning (metastasering) och behovet av en specifik behandling för att motverka detta är därför mycket stort. WntResearch längst framskridna läkemedelskandidat Foxy-5 har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelseförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultaten från de framgångsrikt genomförda fas 1-studierna i patienter med cancer i tjocktarm, prostata eller bröst visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. WntResearch är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.comLäs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription