Press release from Companies

Published: 2018-09-19 08:24:46

WntResearch AB: WntResearch presenterar utfall i nyttjandeperioden av teckningsoptioner av serie 2017/2018

Den 17 september 2018 avslutades nyttjandeperioden av de teckningsoptioner av serie 2017/2018 (TO3) som emitterades i samband med WntResearch AB:s (”WntResearch” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units i oktober 2017.

Totalt nyttjades 98 139 teckningsoptioner av serie 2017/2018, vilket innebär att 98 139 nyemitterade aktier registreras hos Bolagsverket. WntResearch tillförs således cirka 2,2 MSEK före emissionskostnader, vilka uppgår till knappt 0,2 MSEK. Antalet aktier i WntResearch kommer efter registrering hos Bolagsverket att uppgå till 21 467 959 stycken och aktiekapitalet kommer att uppgå till 1 932 116,31 SEK.

Som tidigare kommunicerats har styrelseledamöter och ledande befattningshavare nyttjat teckningsoptioner motsvarande cirka 0,8 MSEK av totalt tecknat belopp under nyttjandeperioden.

För ytterligare information kontakta:

Peter Morsing, vd, WntResearch AB
E-mail: pm@wntresearch.com
Telefon: +46 72 720 0711

Denna information är sådan information som WntResearch AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 september 2018.

Om WntResearch

WntResearch utvecklar en ny typ av cancerläkemedel baserat på banbrytande forskning som visar att det kroppsegna proteinet Wnt-5a spelar en viktig roll för tumörcellernas förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. De allra flesta som avlider i cancer gör det till följd av tumörspridning (metastasering) och behovet av en specifik behandling för att motverka detta är därför mycket stort. WntResearch längst framskridna läkemedelskandidat Foxy-5 har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelseförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultaten från de framgångsrikt genomförda fas 1-studierna i patienter med cancer i tjocktarm, prostata eller bröst visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. WntResearch är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.comLäs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription