News | Spotlight

Press release from Companies

Published: 2018-11-09 09:40:50

Alzinova AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i Alzinova AB den 9 november 2018

Idag, den 9 november 2018, hölls en extra bolagsstämma i Alzinova AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Beslut om godkännande av beslut om företrädesemission

Styrelsen beslutade den 24 oktober 2018 om emission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om företrädesemission av högst 1 369 600 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 360 204,8 kronor. En (1) befintlig aktie ger en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om 22 kronor. Teckningsperioden ska löpa från och med den 21 november 2018 till och med den 5 december 2018.

I den utsträckning nya aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska, inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp, tilldelning ske

a)      I första i hand till dem som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätt, pro rata i förhållande till hur många aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter, dock att tecknare som med tillämpning av denna tilldelningsprincip skulle ha tilldelats färre än 50 aktier efter lottning ska tilldelas antingen 50 aktier eller inga aktier,

b)     I andra hand till andra som tecknat aktier utan företrädesrätt, pro rata i förhållande till hur många aktier som tecknats, dock att tecknare som med tillämpning av denna tilldelningsprincip skulle ha tilldelats färre än 50 aktier efter lottning ska tilldelas antingen 50 aktier eller inga aktier, och

c)      I tredje hand till emissionsgaranterna i förhållande till garanterat belopp.

Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom betalning. Teckning utan stöd av teckningsrätter ska ske på teckningslista varvid betalning ska erläggas senast tre bankdagar från avsändandet av besked om tilldelning.

Beslutet fattades enhälligt.

Beslut om godkännande av beslut om riktad emission

Styrelsen beslutade den 24 oktober 2018 om en riktad nyemission av aktier, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om en riktad nyemission av högst 681 822 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 179 319,186 kronor. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma ett begränsat antal utvalda investerare. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser att det är till fördel för Alzinovas fortsatta utveckling att stärka ägarbilden med ett antal strategiska och långsiktiga aktieägare, samt att utnyttja möjligheten att på fördelaktiga villkor anskaffa kapital till Bolaget. För varje tecknad aktie ska erläggas 22 kronor. Teckning genom betalning ska ske senast den 13 december 2018.

Beslutet fattades enhälligt.

För ytterligare information:

Alzinova AB

Per Wester, VD

Tel: +46 70 837 44 33

E-post: per.wester@alzinova.com

Om Alzinova AB

Alzinova AB (556861-8168) bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom – en av våra största folksjukdomar mot vilken effektiv behandling saknas. Bolagets patenterade teknologi möjliggör utveckling av nya terapier med potential att med stor träffsäkerhet angripa de skadliga ämnen som är centrala för sjukdomens uppkomst. Alzinovas fokus är utveckling av ett vaccin som ett långverkande läkemedel för behandling och förebyggande av Alzheimers sjukdom. Vaccinet är under preklinisk utveckling för förberedande inför studier i människa. Bolaget bedriver även utveckling inom diagnostik avseende sjukdomen. Alzinova är grundat av forskare som verkat vid MIVAC forskningscenter inom Göteborgs universitet och av GU Ventures AB.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Alzinova. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Alzinova kommer endast att ske genom det prospekt som Alzinova avser att offentliggöra på bolagets webbplats, efter godkännande och registrering av Finansinspektionen. Prospektet kommer bland annat att innehålla riskfaktorer, finansiell information samt information om bolagets styrelse.

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att, och får inte, offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion sådant offentliggörande, publicering eller distribution skulle kräva andra åtgärder än de som krävs enligt svensk rätt. Detta pressmeddelande varken utgör eller kommer att utgöra en del av ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper omnämnda häri får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller ett undantag från registrering i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 i dess aktuella lydelse. Alzinova avser inte att registrera någon del av erbjudandet av värdepapper i USA eller genomföra ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA.

Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet. Detta dokument är ett pressmeddelande och inte ett prospekt och investerare ska inte teckna eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av den information som kommer att finnas i prospektet som kommer att offentliggöras av Alzinova på dess webbplats före teckningstidens början.Läs mer hos Cision
Read more about Alzinova AB