Press release from Companies

Published: 2019-02-28 17:42:43

WntResearch AB: WntResearch AB beslutar om företrädesemission i syfte att finansiera den påbörjade fas 2-studien

WntResearch AB (”WntResearch”) meddelar idag att bolagets styrelse, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma, beslutat att genomföra en företrädesemission av aktier för forsatt finansiering av bolagets fas 2-studie med Foxy-5 i patienter med tjocktarmscancer. Kapitalet kommer att finansiera studien fram tills en indikation på Foxy-5:s behandlingseffekt i patienter kan visas, vilket beräknas ske under Q2 2020. Företrädesemissionen kan tillföra bolaget högst cirka 25,4 MSEK före emissionskostnader där även allmänheten ges möjlighet att delta. Kallelse till extra bolagsstämma är planerad att publiceras inom kort.

VD Peter Morsing kommenterar

”Sedan jag tillträdde som VD för WntResearch har mitt fokus varit att hitta den mest effektiva modellen för genomförande av kliniska studier för Foxy-5, samt bygga en strategi för våra andra tillgångar. Under 2018 har vi framgångsrikt optimerat studiedesignen för vår första fas 2 studie. Det faktum att vi nu fått tillstånd och etiskt godkännande för studien i Spanien är en viktig milstolpe för WntResearch, som därmed är ett fas 2-bolag. Vi kommer inom kort att inkludera den första patienten i studien.

Med anledning av att vi nu startar vår fas 2-studie har vi också fattat beslut om att kapitalisera bolaget genom en företrädesemission om upp till 25,4 MSEK. Kapitalet som tillförs är avsett att finansiera bolaget och driva vår fas 2-studie fram tills vi anser oss kunna fatta välgrundande och kvalificerade beslut beträffande behandlingseffekt. Indikationer på effekt skulle innebära en signifikant milstolpe för bolaget, och ge underlag för utvecklingen av Foxy-5 i andra indikationer så som bröstcancer och prostatacancer. Vi bedömer att vi kommer att se resultat under Q2 2020 inom ramen för denna kapitalisering. Vi kommer att starta behandling av våra första patienter inom kort, så starten av vår fas 2 studie kommer inte att försenas av denna företrädesemission. Tack vare en öppna studiedesign, kommer vi att utvärdera patienter och får möjlighet att studera behandlingsresultaten redan före Q2 2020. Vi gör bedömningen att denna kapitaliseringsmodell är ett kostnadseffektivt och ansvarsfullt sätt att driva WntResearch framåt och ta tillvara på potentialen i våra läkemedelskandidater. Vi ser fram mot fortsatt förtroende från våra aktieägare när bolaget nu uppnått denna milstolpe och gått in i fas 2 och att samtliga vill fortsätta vara med på denna spännande och framåtblickande resa.”

Forskningschef Tommy Andersson kommenterar

Det är tveklöst en spännande resa WntResearch har framöver, med potentialen att se effektdata i närtid för ett helt nytt sätt att angripa cancer. Som ansvarig för den forskning som ligger till grund för WntResearch, är jag mycket tillfreds med att vi nu tar steget in i utvärdering av effekten av Foxy-5 i klinisk behandling av patienter ”

Motiv för nyemissionen

Bolagets kliniska fas 2 studie har optimerats för att på ett kostnadseffektivt sätt kunna påvisa en effekt av Foxy-5 i patienter. Finansieringen av denna studie skulle ske genom det kapital som WntResearch skulle erhålla i den företrädesemissionen av units och teckningsoptioner som genomfördes under hösten 2017. Teckningsoptionerna var planerade att finansiera fas 2-studien med Foxy-5. Teckningsoptionerna tillförde inte bolaget önskat kapital och därmed fanns inte tillräcklig finansiering för att genomföra fas 2-studien enligt ursprunglig plan. Styrelsen i WntResearch har mot den bakgrunden, villkorat av godkännande på extra bolagsstämma, beslutat att genomföra en företrädesemission av aktier som kan tillföra bolaget högst cirka 25,4 MSEK före emissionskostnader. Kapitalet är avsett att finansiera studien och bolaget fram tills så mycket information inhämtats att en första indikation på Foxy-5:s behandlingseffekt i patienter kan visas. Detta bedöms ske under Q2 2020. Denna tidpunkt blir en väsentlig värdeskapande milstolpe i bolagets utveckling. WntResearch kommer i samband med detta bland annat kunna göra bedömningar kring eventuell expansion in i andra indikationer som bröstcancer och prostatacancer, för vilka bolaget sedan tidigare har effektindikationer i pre-kliniska studier.

Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 4 april – 18 april 2019.
Teckningskurs: 6,50 SEK per aktie.
Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 3 903 264 aktier. Vid fulltecknad företrädesemission tillförs WntResearch
25 371 216,00 SEK före emissions­kostnader.
Avstämningsdag: Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter är den 29 mars 2019. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 27 mars 2019. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 28 mars 2019.
Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 29 mars 2019 är registrerade som aktieägare i WntResearch äger företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Elva (11) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier.
Antal aktier innan nyemission: 21 467 959 aktier.
Värdering (pre-money): Cirka 139,5 MSEK.
Handel med BTA: Kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 4 april 2019 och pågå fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av maj 2019.
Utspädning Aktieägare som väljer att inte utnyttja sina teckningsrätter till att teckna aktier kommer att vidkännas en maximal utspädning om cirka 15 procent genom företrädesemissionen (beräknat som antalet nya aktier till följd av företrädesemissionen dividerat med det totala antalet aktier i bolaget efter fulltecknad företrädesemission).

Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och legal rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till WntResearch i samband med företrädesemissionen. Markets & Corporate Law agerar legal rådgivare.

För mer information om aktuell företrädesemission, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 40 – 615 14 10

E-post: info@sedermera.se

www.sedermera.se 

För ytterligare information om WntResearch, vänligen kontakta:

Peter Morsing, VD, WntResearch AB
E-post: pm@wntresearch.com
Telefon: +46 72 720 0711

Denna information är sådan information som WntResearch AB är skyldigt att offentliggöra

enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående

kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2019.

Om WntResearch

WntResearch utvecklar en helt ny typ av cancerläkemedel som verkar genom att hämma tumörcellernas förmåga att sprida sig i kroppen och bilda metastaser. Metastasering är den främsta anledningen till att människor dör av cancer och specifik behandling saknas. Foxy-5, som är företagets längst framskridna läkemedelskandidat, är en peptid som härmar det kroppsegna proteinet WNT-5A. Den har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelse- och invasionsförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultat från fas 1-studier i patienter med tjocktarmscancer, prostata eller bröst visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. Nyligen inleddes en multicenter fas-2-studie på patienter med tjocktarmscancer för att bevisa den anti-metastaserande effekten hos Foxy-5. WntResearch är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.comLäs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription