Press release from Companies

Published: 2019-04-01 09:05:42

WntResearch AB: Offentliggörande av memorandum inför företrädesemission

WntResearch AB (”WntResearch”) offentliggör härmed memorandum inför förestående företrädesemission, vars teckningstid inleds den 4 april 2019.

Memorandum, teaser och anmälningssedel

Memorandum för företrädesemissionen, innefattande fullständiga villkor och anvisningar, finns nu publicerat på WntResearchs (www.wntresearch.com), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor. Teaser och anmälningssedel utan företräde kommer att publiceras på ovan nämnda hemsidor i samband med att teckningstiden inleds.

Erbjudandet i sammandrag

  • Teckningstid: 4 – 18 april 2019.
  • Teckningskurs: 6,50 SEK per aktie.
  • Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 3 903 264 aktier. Vid fulltecknad företrädesemission tillförs WntResearch 25 371 216 SEK före emissionskostnader.
  • Avstämningsdag: Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter är den 29 mars 2019. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 27 mars 2019. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 28 mars 2019.
  • Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 29 mars 2019 är registrerade som aktieägare i WntResearch äger företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Elva (11) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier.
  • Antal aktier innan nyemission: 21 467 959 aktier.
  • Värdering (pre-money): Cirka 139,5 MSEK.
  • Handel med BTA: Kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 4 april 2019 och pågå fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av maj 2019.
  • Handel med teckningsrätter: 4 – 16 april 2019.
  • Utspädning: Aktieägare som väljer att inte utnyttja sina teckningsrätter till att teckna aktier kommer att vidkännas en maximal utspädning om cirka 15 procent genom företrädesemissionen (beräknat som antalet nya aktier till följd av företrädesemissionen dividerat med det totala antalet aktier i bolaget efter fulltecknad företrädesemission).

Investerarträffar i samband med företrädesemissionen

I samband med företrädesemissionen kommer WntResearch att anordna informationsträffar i Malmö och Stockholm. Informationsträffarna är gratis att närvara vid och det bjuds på lättare förtäring. För ytterligare information om investerarträffarna, vänligen besök Sedermera Fondkommissions hemsida (www.sedermera.se) eller kontakta Sedermera Fondkommission via telefon 040-615 14 10 eller e-post event@sedermera.se.

Datum och tid Arrangemang Plats Anmälan
8 april 2019Kl. 17:30 - 19:15 Investerarträff Malmö BörshusSkeppsbron 2211 20 Malmö Anmälan sker via www.sedermera.se
9 april 2019Kl. 18:00 - 19:45 Investerarträff Scandic KlaraSlöjdgatan 7111 57 Stockholm Anmälan sker via www.sedermera.se

Investerarträffen i Stockholm den 9 april kommer även livesändas via www.sedermera.se och www.wntresearch.com. 

Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och legal rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till WntResearch i samband med företrädesemissionen. Markets & Corporate Law agerar legal rådgivare.

För mer information om aktuell företrädesemission, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 40 – 615 14 10

E-post: info@sedermera.se

www.sedermera.se 

För ytterligare information om WntResearch, vänligen kontakta:

Peter Morsing, VD, WntResearch AB
E-post: pm@wntresearch.com
Telefon: +46 72 720 0711

Om WntResearch

WntResearch utvecklar en helt ny typ av cancerläkemedel som verkar genom att hämma tumörcellernas förmåga att sprida sig i kroppen och bilda metastaser. Metastasering är den främsta anledningen till att människor dör av cancer och specifik behandling saknas. Foxy-5, som är företagets längst framskridna läkemedelskandidat, är en peptid som härmar det kroppsegna proteinet WNT-5A. Den har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelse- och invasionsförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultat från fas 1-studier i patienter med tjocktarmscancer, prostata eller bröst visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. Nyligen inleddes en multicenter fas-2-studie på patienter med tjocktarmscancer för att bevisa den anti-metastaserande effekten hos Foxy-5. WntResearch är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

News from Spotlight Group