More from the company

Published: 2019-04-09 08:15:00

WntResearch AB: Intervju med professor Ingvar Syk

WntResearch AB har genomfört en intervju med Ingvar Syk, professor vid Lunds universitet och överläkare i kolorektal kirurgi, om bolaget och dess kliniska utvecklingsprojekt. Bolagets syfte med att genomföra intervjun är att tillhandahålla marknaden med ett utlåtande från en expert verksam inom vård av kolorektalcancer.

Kan du kort beskriva dig själv, din yrkesroll och dina erfarenheter inom området?

Jag är professor i kirurgi vid Lunds Universitet och överläkare vid Skånes Universitetssjukhus (SUS) inom kolorektalkirurgi, samt ordförande för Svenska kolorektalcancerregistret. Min kliniska och forskningsmässiga inriktning är kolorektalcancer och särskilt metastaserad sjukdom och inom ramen för detta är jag också ansvarig för HIPEC-verksamheteten på SUS (nationellt centra) – en behandlingsmetod för cancer spridd i bukhålan.

Hur många är det som drabbas av tjocktarmscancer varje år och hur allvarlig är sjukdomen?

Förra året drabbades drygt 6 600 patienter i Sverige och antalet fall ökar dessutom år för år. Tidigare var det en reell ökning men numer beror ökningen på den ökade livslängden. Medelåldern för insjuknade ligger idag på 72 respektive 73 år för ändtarms respektive tjocktarmscancer. Överlevnaden har fördubblats sedan 1970-talet och den relativa överlevnaden (avräknad förväntad dödlighet i andra åldersrelaterade sjukdomar) ligger nu på cirka 65 procent. Mortaliteten ses framför allt vid metastaserad sjukdom.

Vad finns det för utmaningar inom behandlingen av tjocktarmscancer idag?

I viss mån omhändertagandet av akut presenterande koloncancer, som är associerat med en relativt hög perioperativ mortalitet (det vill säga dödsfall i samband med sjukhusbehandlingen) men även försämrad långtidsöverlevnad. Det största problemet är dock utan tvekan metastaserad sjukdom, där vi behöver nya angreppspunkter för att kunna förbättra behandlingen.

Hur stort är problemet med metastaserande cancerceller inom området och vad innebär det för patienter som drabbas av metastaser?

Ungefär 40 procent av patienterna utvecklar fjärrmetastaser – knappt hälften av dessa har dessutom det redan vid diagnos och resten utvecklar det i senare skeden. Möjligheten till att bota sjukdomen är betydligt sämre vid spridd sjukdom även om det i vissa fall går att bota, men det kräver så kallad multimodal behandling där kirurgi och onkologisk behandling kombineras, vilket inkluderar såväl strålning som cytostatika och ibland även antikroppsbehandling. Fler behandlingsmöjligheter genom nya angreppspunkter som inte är lika belastande för patienten som cytostatika behövs dock för att vi ska kunna ta ett rejält steg framåt.

Malmöbolaget WntResearch utvecklar en läkemedelskandidat, Foxy-5, som avses minska tumörcellernas rörelseförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Vad är din syn på Foxy-5 och vad ser du för framtida potential? 

Det är klart intressant. Foxy-5 är just ett sådant läkemedel med en ny angreppspunkt, vilket skulle vidga läkarnas arsenal av behandlingsalternativ. Detta behövs om vi ska komma vidare med att motverka att metastaser över huvud taget utvecklas – men även för att kunna ta fram nya behandlingar mot metastaserande cancersjukdomar.

Hur ser marknaden ut för ett sådant läkemedel? Finns det andra läkemedel som kan konkurrera med Foxy-5?

Det finns en mycket stor marknad. Globalt insjuknar drygt 1,4 miljoner människor varje år i kolorektalcancer. Det finns många olika läkemedel under utprovning men vi behöver en mångfald av läkemedel inriktade på olika specifika tumöregenskaper – och patientegenskaper. För att komma vidare behöver vi individualisera behandlingen mer beroende av olika egenskaper i tumören, beroende av olika mutationer och signalsystem i tumören och i immunförsvaret. Vad gäller just utveckling av läkemedel som ska motverka metastasering känner jag dock inte till några projekt som liknar Foxy-5.

Vad tror du konsekvenserna kan bli inom cancerbehandling i det fall Foxy-5 blir ett godkänt läkemedel och behandlingsmetod?

Skulle den planerade fas 2-studien visa att Foxy-5 har effekt och har den gynnsamma biverkningsprofil som de preliminära resultaten pekar mot skulle substansen definitivt ha en plats i behandlingsarsenalen av de patienter som uppvisar rätt tumörprofil.

För ytterligare information om WntResearch, vänligen kontakta:

Peter Morsing, VD, WntResearch AB
E-post: pm@wntresearch.com
Telefon: +46 72 720 0711

Om WntResearch

WntResearch utvecklar en helt ny typ av cancerläkemedel som verkar genom att hämma tumörcellernas förmåga att sprida sig i kroppen och bilda metastaser. Metastasering är den främsta anledningen till att människor dör av cancer och specifik behandling saknas. Foxy-5, som är företagets längst framskridna läkemedelskandidat, är en peptid som härmar det kroppsegna proteinet WNT-5A. Den har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelse- och invasionsförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultat från fas 1-studier i patienter med tjocktarmscancer, prostata eller bröst visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. Nyligen inleddes en multicenter fas-2-studie på patienter med tjocktarmscancer för att bevisa den anti-metastaserande effekten hos Foxy-5. WntResearch är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.comLäs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription