Press release from Companies

Published: 2019-04-15 07:43:44

WntResearch AB: Styrelseledamöter och ledande befattningshavare tecknar aktier i WntResearchs pågående företrädesemission

Den 4 april 2019 inleddes teckningstiden i WntResearch AB:s (”WntResearch”) pågående företrädesemission om cirka 25,4 MSEK före emissionskostnader. Det har kommit till bolagets kännedom att styrelseledamöter och ledande befattningshavare har tecknat aktier i den pågående företrädesemissionen. Den totala investeringen är drygt 0,8 MSEK där ledande befattningshavare tecknat 25% av beloppet, allt med stöd av företrädesrätt och/eller anskaffade teckningsrätter.

VD Peter Morsing kommenterar

”Det är glädjande att mina kollegor i styrelsen och ledningen visar en fortsatt tilltro till WntResearchs potential genom att investera i bolaget. Med denna företrädesemission kan vi driva bolaget tills vi har så pass goda effektindikationer att vi kan fatta välgrundade och kvalificerade beslut om hur vi på ett optimalt sätt ska nå vårt mål med fas 2-studien i tjocktarmscancer. Effektindikationer är även betydande och värdeskapande på så sätt att de ger underlag för eventuell expansion in i andra indikationer som bröstcancer och prostatacancer. Härutöver öppnar det upp för diskussioner med ledande läkemedelsbolag avseende framtida samarbeten.”

För ytterligare information om WntResearch, vänligen kontakta:

Peter Morsing, VD, WntResearch AB
E-post: pm@wntresearch.com
Telefon: +46 72 720 0711

Denna information är sådan information som WntResearch AB är skyldigt att offentliggöra

enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående

kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 april 2019.

Om WntResearch

WntResearch utvecklar en helt ny typ av cancerläkemedel som verkar genom att hämma tumörcellernas förmåga att sprida sig i kroppen och bilda metastaser. Metastasering är den främsta anledningen till att människor dör av cancer och specifik behandling saknas. Foxy-5, som är företagets längst framskridna läkemedelskandidat, är en peptid som härmar det kroppsegna proteinet WNT5A. Den har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelse- och invasionsförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultat från fas 1-studier i patienter med tjocktarmscancer, prostata eller bröst visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. Nyligen inleddes en multicenter fas-2-studie på patienter med tjocktarmscancer för att bevisa den anti-metastaserande effekten hos Foxy-5. WntResearch är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.comLäs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription