News | Spotlight

Press release from Companies

Published: 2019-05-08 17:19:50

Miris Holding AB: Kommuniké från årsstämman i Miris Holding AB

A°rsstämma i Miris Holding AB (publ) hölls den 8 maj 2019 i Uppsala.

A. A°rsredovisning och resultat

Sedan årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2018 presenterats fastställde bolagsstämman resultat- och balansräkningarna enligt framlagda redovisningshandlingar. Bolagsstämman beslutade att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag. Någon utdelning lämnas inte.

I samband med presentationen av årsredovisningen höll bolagets VD Camilla Sandberg ett anförande där bolagets nuvarande situation och kommande planer berördes.

B. Ansvarsfrihet

Bolagsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2018.

C. Styrelse- och revisorsarvoden

Bolagsstämman beslutade om ett fast styrelsearvode om 400 000 kronor för styrelsens ordförande och 200 000 kronor för var och en av styrelsens övriga ledamöter. Bolagsstämman beslutade vidare att ersättning till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.

D. Val av styrelse

Bolagsstämman beslutade att för tiden intill utgången av nästa årsstämma att välja om följande styrelse:

Ingemar Kihlström (som även omvaldes till styrelsens ordförande), Hans Åkerblom, Inger Andersson och Ola Magnusson.

E. Beslut om valberedning

Beslutades att styrelsens ordförande erhåller mandat att kontakta de tre största aktieägarna i bolaget och be dem att utse en representant vardera, att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Därutöver kan i valberedningen ingå en, i förhållande till bolaget och dess större aktieägare, oberoende representant för de mindre aktieägarna. Namnen på ledamöterna i valberedningen skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2020.

F. Beslut om bemyndigande avseende företrädesemission

Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Emission ska ske med företräde för befintliga aktieägare. Betalning ska kunna ske kontant eller genom kvittning.

G. Beslut om bemyndigande avseende riktad emission

Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av aktier, konvertibler, och/eller teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport och/eller kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen kan dock inte fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än tio (10) procent i förhållande till det aktiekapital som föreligger när emissionsbemyndigandet gången tas i anspråk.Läs mer hos Cision
Read more about Miris Holding AB