Reports

Published: 2019-05-31 08:00:00

WntResearch AB: WntResearch presenterar delårsrapport 1 januari - 31 mars 2019

FÖRSTA KVARTALET (JAN-MAR 2019)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 0 MSEK (0)
 • Kostnaderna uppgick till 4,5 MSEK (3,6)
 • Resultatet före och efter skatt uppgick till -4,5 MSEK (-3,6)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,21 kr (-0,17)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

 • WntResearch meddelade att läkemedels-myndigheten i Spanien har godkänt bolagets ansökan (Clinical Trial Authorisation, CTA) av den kliniska fas 2-studien. Godkännandet innebär att WntResearch nu startar den kliniska prövningen med läkemedelskandidaten Foxy-5 i patienter med tjocktarmscancer. Då fas 2-studien med läkemedelskandidaten Foxy-5 planeras genomföras i två länder, Spanien och Nederländerna, behövde studieprotokollet harmoniseras till respektive lands beslutsprocesser och behandlingsrutiner. Efter synpunkter från den nederländska etiska kommittén lämnade WntResearch därför den 31 december 2018 in en komplettering till den ursprungliga spanska ansökningen, vilken nu blivit godkänd av läkemedelsmyndigheten i Spanien.
 • WntResearch meddelade att bolagets styrelse, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma, beslutat att genomföra en företrädesemission av aktier för fortsatt finansiering av bolagets fas 2-studie med Foxy-5 i patienter med tjocktarmscancer. Kapitalet kommer att finansiera studien fram tills en indikation på Foxy-5:s behandlingseffekt i patienter kan visas, vilket beräknas ske under Q2 2020. Företrädesemissionen kan tillföra bolaget högst cirka 25,4 MSEK före emissionskostnader där även allmänheten ges möjlighet att delta.
 • WntResearch meddelade att den extra bolagsstämman 19 mars 2019 beslutade att godkänna framlagt förslag om företrädesemission. Stämman beslutade att genom företrädesemission öka bolagets aktiekapital med högst 351 293,76 kronor genom nyemission av högst 3 903 264 aktier till en teckningskurs om 6,50 kronor per aktie. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 25 371 216 kronor.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • WntResearch meddelade att den spanska kliniken INCLIVA Medical Research Institute i Valencia har inkluderat den första patienten i fas 2-studien med läkemedelskandidaten Foxy-5. Professor Andrés Cervantes vid INCLIVA Medical Research Institute har inkluderat den första patienten i enlighet med studieprotokollets inklusionskriterier.
 • WntResearch meddelade att den vetenskapliga tidskriften Anticancer Research har publicerat en artikel om bolagets läkemedelskandidat Foxy-5. Artikeln beskriver hur behandling med Foxy-5 minskar antalet cancer stamceller i tumörer som härrör ifrån två humana kolon cancer cellinjer.
 • WntResearch meddelade att den centrala etiska kommittén i Nederländerna godkänt bolagets ansökan (Clinical Trial Authorisation, CTA) av den kliniska fas 2-studien för Foxy-5. Godkännandet innebär att WntResearch kan starta den kliniska prövningen också i Nederländerna. Studien har startats i Spanien, där den första patienten inkluderats.
 • WntResearch meddelade att styrelseledamöter och ledande befattningshavare tecknat aktier för drygt 0,8 MSEK i WntResearchs pågående företrädesemission.
 • WntResearch meddelade att bolaget lämnat in patentansökan avseende Foxy-5’s förmåga att förstärka effekten av så kallade check-point hämmare som används vid immunterapi genom Foxy-5’s egenskap att minska cancercellers förmåga att skydda sig från kroppens immunförsvar. Samtidig behandling med Foxy-5 skulle kunna resultera i att en lägre dos av check-point hämmare krävs för att uppnå samma effekt, alternativt att erhålla bättre effekt med en given dos.
 • WntResearch meddelade att bolaget tillförs 25,4 MSEK genom övertecknad företrädesemission, som ska tillföra kapital för att finansiera bolagets nyligen inledda fas 2-studie och verksamheten fram till dess att en första indikation på Foxy-5:s behandlingseffekt i patienter kan visas. Företrädesemissionen tecknades till cirka 118 procent av befintliga aktieägare och allmänheten.
 • WntResearch meddelade att bolagets valberedning lämnat förslag till beslut på. Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter skall vara sex, utan suppleanter. Omval föreslås av styrelseledamöterna Tommy Andersson, Gudrun Anstrén, Martin Olovsson, Peter Ström och Sten Trolle. Vidare föreslås nyval av Jan Nilsson. Gudrun Anstrén föreslås för nyval som styrelsens ordförande. Ulf Björklund och Kjell Stenberg har avböjt omval. Arvode föreslås utgå med 250 000 kr till styrelsens ordförande och med 100 000 kr till övriga styrelseledamöter.

RESULTAT I KORTHET

Q1 Q1 Helår Helår
KSEK 2019 2018 2018 2017
Rörelsens intäkter 0 0 0 0
Rörelsens kostnader -4 484 -3 603 -24 206 -33 732
Rörelseresultat -4 484 -3 603 -24 206 -33 732
Periodens resultat -4 484 -3 603 -24 206 -34 582

VD HAR ORDET

Med tanke på alla aktiviteter som ägt rum efter kvartalet, så känns Q1 tämligen avlägset och överskuggas framför allt av den mycket lyckade nyemissionen. Den beslutades under första kvartalet men genomfördes i huvudsak under innevarande kvartal.

Det som trots allt sticker ut är godkännandet för att starta den kliniska studien samt en intressant publikation som påvisar att WNT5A har positiva egenskaper vid sidan av att förhindra tumörspridning. Artikeln visar att Box-5 i kombination med IL-6 kan motverka resistens-utveckling mot en annars mycket effektiv behandling av malignt melanom (hudcancer), nämligen BRAF-hämmare. För WntResearch som bolag är den fortsatta pre-kliniska forskningen väldigt viktig och det är glädjande att se att ny forskning och nya angreppsätt faller på plats.

Kvartalet var också en period av väl avvägda bedömningar och beslut. Emotse godkännande av den kliniska studien och ett intensivt förberedande arbete inför studiestarten och samtidigt balansera startade aktiviteter mot bekräftelse på en framgångsrik nyemission. Med tanke på bolagets finansiella situation före emissionen krävdes ansvarsfulla avvägningar.

Analysen medförde att allt administrativt arbete med att färdigställa alla kontrakt med klinikerna fortgick med tanke på att denna process visat sig vara betydligt långsammare än vad vi räknat med. Intentionen var att inkludera de första 10 patienterna för behandling med Foxy-5 för att nå det kritiska antalet patienter som krävts av Data Safety and Monitoring Board (data säkerhet och monitorering). Detta antal patienter behövs för att göra en riskbedömning för att kunna föreslå att driva studien vidare utan att göra protokolljusteringar.

Mot slutet av kvartalet beslutades om en företrädesemission. Beslutet föregicks av ett antal offertrundor som resulterade i valet av Sedermera Fondkommission. I beslutet ingick också att inte använda garanter. Det senare hade tagit betydande kapital från vårt arbete och historiskt har Bolaget varit lyckosamt i att kunna säkra kapital från våra befintliga aktieägare. Emissionen blev övertecknad vilket var väldigt glädjande.

Nu gäller det att utnyttja det kapital som vi har anförtrotts med på ett optimalt sätt, och det är med stor tillförsikt jag ser fram emot ett spännande 2019.

Peter Morsing

Verkställande direktörLäs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription