Press release from Companies

Published: 2019-06-14 16:56:11

WntResearch AB: Kommuniké från årsstämma den 14 juni 2019 i WntResearch AB

Idag, den 14 juni 2019, hölls årsstämma i Wntresearch AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition

Vid stämman beslutades att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen. Vid stämman beslutades även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas för räkenskapsåret 2018 samt att tillgängliga medel balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Vid stämman beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.


Val och arvodering av styrelse och revisor

Vid stämman beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvode ska utgå med 250 000 kronor till styrelsens ordförande samt med vardera 100 000 kronor till övriga styrelseledamöter. Vidare beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Vid stämman beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter utan suppleanter. Det beslutades vidare i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Tommy Andersson, Gudrun Anstrén, Martin Olovsson, Peter Ström och Sten Trolle som styrelseledamöter samt att välja Jan Nilsson som ny styrelseledamot. Gudrun Anstrén valdes som ny styrelseordförande.

Vid stämman beslutades vidare i enlighet med valberedningens förslag att omvälja PricewaterhouseCoopers AB som revisor intill årsstämman 2020. PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att Mattias Lamme fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Instruktion för valberedningen

Vid stämman beslutades i enlighet med valberedningens förslag att anta en instruktion för valberedningen, som är oförändrad jämfört med tidigare instruktion för valberedningen som antogs av årsstämman 2018 med undantag för att principerna för valberedningens utseende och instruktion för valberedningen ska gälla tills vidare intill dess att beslut om ändring fattas av bolagsstämma, med följande innehåll:

Valberedningen ska bestå av minst fyra och högst sex ledamöter. Årsstämman väljer fyra ledamöter till valberedningen. Tre av dessa ska representera de aktieägare som vid månadsskiftet som föregår utskick av kallelsen till årsstämman är de tre största ägarna och som förklarat sig villiga att delta i valberedningens arbete. En ledamot ska vara styrelsens ordförande. Valberedningen ska inom sig välja ordförande vid ett konstituerande möte. Styrelsens ordförande ska inte vara ordförande i valberedningen. Valberedningens mandattid löper intill dess att en ny valberedning har utsetts.

Valberedningen kan per den sista september ersätta ledamöter alternativt invälja högst två nya ledamöter i valberedningen för att bättre spegla aktieägarstrukturen. Om sådant erbjudande lämnas ska det gå i turordning till de största aktieägarna som inte tidigare är representerade i valberedningen.

Om en ledamot representerar en ägare som sålt huvuddelen av sitt aktieinnehav och därefter inte representerar någon av de fem största ägarna ska valberedningen besluta om ledamoten ska kvarstå i eller avgå ur valberedningen.

Bolaget ska offentliggöra valberedningens sammansättning samt eventuella förändringar däri.

Valberedningen ska verka i samtliga aktieägares intresse och till årsstämma eller vid behov extra bolagsstämma lämna förslag till:

-       ordförande vid årsstämma

-       antal styrelseledamöter

-       styrelseledamöter och styrelseordförande

-       arvode och annan ersättning till var och en av styrelsens ledamöter och ordförande samt i förekommande fall till ledamöter av styrelsens utskott

-       revisorer

-       arvode till revisorer

-       ledamöter i valberedningen samt instruktion för valberedningen

Valberedningen ska, samtidigt som den underrättar bolaget om sina förslag, förse bolaget med ett motiverat yttrande beträffande sitt förslag till styrelse. Yttrandet ska även innehålla en redogörelse för hur valberedningens arbete bedrivits.

Minst en ledamot av valberedningen ska närvara vid årsstämma. Vid bolagsstämma där styrelse- och eller revisorsval ska äga rum ska valberedningen lämna en redogörelse för hur dess arbete har bedrivits samt presentera och motivera sina förslag.

Valberedningen ska sammanträda så ofta som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter. Styrelsens ordförande ska kalla valberedningen till dess första sammanträde. Kallelse till övriga sammanträden utfärdas av valberedningens ordförande. Om en ledamot begär att valberedningen ska sammankallas, ska begäran efterkommas.

Valberedningen är beslutför om mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut i ärende får dock inte fattas om inte samtliga ledamöter beretts möjlighet att delta i ärendets behandling.

Som valberedningens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar för eller, vid lika röstetal, den mening som biträds av valberedningens ordförande.

Vid valberedningens sammanträden ska föras minnesanteckningar. Vidare ska ett protokoll upprättas som sammanfattar valberedningens beslut och förslag. Detta protokoll ska undertecknas och justeras av valberedningens ordförande och den ledamot som valberedningen utser. Protokollet ska föras och förvaras i enlighet med vad som gäller för styrelseprotokoll.

Arvode ska inte utgå till ledamöterna i valberedningen. Ledamöterna äger dock rätt till ersättning från bolaget för styrkta skäliga kostnader för uppdragets utförande, exempelvis resekostnader.

Bolaget ska på begäran av valberedningen tillhandahålla vissa tjänster för att underlätta dess praktiska arbete, exempelvis sekreterartjänster. Valberedningen ska vidare äga rätt att belasta bolaget med rimliga kostnader för framtagande av underlag för bedömning av nya kandidater till styrelsen.

Denna instruktion för valberedningen ska gälla tills vidare intill dess att beslut om ändring fattas av bolagsstämma.

Val av ledamöter till valberedningen 

Vid stämman beslutades i enlighet med valberedningens förslag att till ledamöter av valberedningen utse följande fyra ledamöter, Tommy Andersson, Lars-Erik Forsgårdh, Kjell Stenberg samt styrelsens ordförande.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Vid stämman beslutades i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller emission av teckningsoptioner. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Antalet aktier som ska kunna emitteras (alternativt tillkomma genom konvertering av konvertibler eller utnyttjande av teckningsoptioner) ska sammanlagt högst motsvara 15 procent av bolagets aktiekapital per dagen för årsstämman. I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med

avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionskursen vara marknadsmässig (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall). Syftet med bemyndigandet är att kunna anskaffa rörelsekapital, att kunna genomföra och finansiera förvärv samt att möjliggöra emission till partners inom ramen för samarbeten och allianser.

För ytterligare information kontakta:

Peter Morsing, vd, WntResearch AB
E-mail: pm@wntresearch.com

Telefon: 0727 200711

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juni 2019. 

Om WntResearch

WntResearch utvecklar en helt ny typ av cancerläkemedel som verkar genom att hämma tumörcellernas förmåga att sprida sig i kroppen och bilda metastaser. Metastaser är den främsta anledningen till att människor dör av cancer och behandling för att förhindra detta saknas. Foxy-5, som är företagets längst framskridna läkemedelskandidat, är en peptid som härmar det kroppsegna proteinet WNT5A. Foxy-5 har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelse- och invasionsförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultat från fas 1-studier i patienter med tjocktarms-, prostata- eller bröstcancer visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. Nyligen inleddes en fas 2 multicenter studie på patienter med tjocktarmscancer för att studera den anti-metastaserande effekten hos Foxy-5. WntResearch är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription