Press release from Companies

Published: 2019-11-14 07:45:00

WntResearch AB: WntResearch publicerar kvartalsrapport Q3 2019

TREDJE KVARTALET (JULI-SEPTEMBER 2019)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 0 MSEK (0)
 • Kostnaderna uppgick till 7,3 MSEK (-5,4)
 • Resultatet före och efter skatt uppgick till -7,3 MSEK (-5,4)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,29 kr (-0,25)

ÅRETS FÖRSTA NIO MÅNADER (JAN-SEPTEMBER 2019)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 0 MSEK (0)
 • Kostnaderna uppgick till 17,1 MSEK (12,7)
 • Resultatet före och efter skatt uppgick till -17,1 MSEK (-12,7)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,73 kr (-0,59)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

 • WntResearch meddelade att man ökade antal centra i Spanien samt väljer Ungern som tredje land för den kliniska studien i syfte att ytterligare öka takten.
 • WntResearch och Sage-group inledde samarbete för att accelerera arbetet med att identifiera och engagera potentiella partners inför resultat från den pågående fas 2-studien med Foxy-5.
 • WntResearch meddelade att information från två prekliniska studier lämnats in till patentmyndigheterna som stöd för Bolagets patentansökan för Box-5 som terapi mot psoriasis.
 • WntResearch meddelade att man slutfört en uppdatering av studieprotokollet för att optimera utfallet i NeoFox-studien samt lämnat in ansökan om studiestart i Ungern.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • WntResearch meddelade att det framkommit att ett nu kritiserat kontraktslaboratorium tidigare anlitats. Uppdragsforskningen skedde under 2010 fram till 2016. Kontraktforskningsföretaget har varit certifierat för GLP (good laboratory praxis) vilket är en myndighetscertifiering.
 • WntResearch rapporterade en viktig milstolpe då man inkluderade den tjugonde patienten i NeoFox-studien. Detta innebär att rekryteringsmålet för att genomföra den första säkerhetsanalysen uppnåddes.

RESULTAT I KORTHET

KSEK Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Helår Helår
2019 2018 2019 2018 2018 2017
Rörelsens intäkter 0 0 0 0 0 0
Rörelsens kostnader -7 324 -5 362 -17 107 -12 653 -24 206 -33 732
Rörelseresultat -7 324 -5 362 -17 107 -12 653 -24 206 -33 732
Periodens resultat -7 324 -5 362 -17 107 -12 653 -24 206 -34 582

VD HAR ORDET

Årets tredje kvartal inleddes med fokus att aktivera de klinker som varit godkända att starta rekrytering av patienter till vår kliniska fas-2 studie. Parallellt med att nya kliniker aktiverades genomfördes en rad uppföljande aktiviteter med centra med låg rekryteringstakt. Samarbetet avbröts därefter med en klinik.

Då rekryteringstakten initialt var lägre än plan, identifierades ytterligare kliniker i Spanien. Ansökan till myndigheterna att starta de kliniker som svarat upp mot våra krav lämnades in för de första fyra nya klinikerna i början av september. Ett godkännande kom strax därefter. Arbetet med att aktivera dessa kliniker skedde parallellt med ansökan och har följt planen.

Innan vi såg säkra och tydliga signaler på acceleration i Spanien, beslutade vi även att ansöka för att starta studien i Ungern. Efter en mycket effektiv och välskött process lämnades vår ansökan in till de ungerska myndigheterna i slutet av september. Kommunikation med de Ungerska myndigheterna kommer att fortgå under innevarande kvartal, samtidigt som kontraktsförhandlingar pågår med berörda kliniker.

När de första patienterna färdigbehandlats i studien under kvartal 2 och de första rapporterna kom in från våra monitorer, identifierades ett behov av att precisera studieprotokollet. Det gäller framförallt vad avser behandlingen av patienter i samband med den kirurgiska processen. För att den fulla potentialen av Foxy-5 ska komma patienterna tillgodo, beslutade vi att göra behandlingstillägg i protokollet vilket de spanska myndigheterna skall godkänna. Studien har nu mer än 20 inkluderade patienter och antalet ökar varje vecka. Tillägget täcks av nuvarande protokoll, men har tidigare inte varit klart utskrivna instruktioner.

I samband med att vår kliniska prövning etablerades var det även rätt läge att starta aktiviteter för att finna potentiella samarbetspartners. För att optimera detta arbete har vi kunnat attrahera en mycket välrenommerad partner med globalt nätverk, the Sage group (Sage). Sage’s marknadsposition ger dem möjlighet att välja projekt de bedömer ha stor kommersiell potential. Det är väldigt positivt att de vill arbeta med WntResearch. Vi ser detta som en kvalitetsstämpel på det vi gör och det är viktigt att poängtera att Sage till största del får sina inkomster utifrån lyckade affärstransaktioner.

Inom psoriasis är vi i dialog om att använda de ”Open innovation” plattformar som finns tillgängliga via ledande dermatologi företag i syfte att skapa mer data runt effektsignaler för att komplettera egna experiment. I slutet av kvartalet lämnade vi in ytterligare data till patentmyndigheten för att stärka patentet som avser möjligheten att behandla patienter med psoriasis.

Efter kvartalet skedde det en beklaglig händelse hos ett kontraktsforskningsföretag vi senast anlitade 2016. De uppmärksammade händelserna är inte relaterade till våra försök som alla är rapporterade utan större biverkningar. Händelserna påverkar inte vår verksamhet. Under den period som vi anlitat företaget genomfördes både annonserade och oannonserade inspektioner av de berörda kontrollmyndigheter i Tyskland som ser till att verksamheten följer de regelverk som finns. Vi har sökt men ännu inte fått ytterligare information från dessa myndigheter.

Kvartal fyra har inletts i positiv anda, där vi ser en ökad takt i patientrekyteringen och ser att de mål som vi ställt upp för bolaget ligger inom räckhåll.

Peter Morsing, verkställande direktör

Kort om WntResearch

WntResearch utvecklar en helt ny typ av cancerläkemedel som verkar genom att hämma tumörcellernas förmåga att sprida sig i kroppen och bilda metastaser. Metastaser är den främsta anledningen till att människor dör av cancer och behandling för att förhindra detta saknas. Foxy-5, som är företagets längst framskridna läkemedelskandidat, är en peptid som härmar det kroppsegna proteinet WNT5A. Foxy-5 har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelse- och invasionsförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultat från fas 1-studier i patienter med tjocktarms-, prostata- eller bröstcancer visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. Bolaget genomför för närvarande en klinisk fas 2 multicenter studie på patienter med tjocktarmscancer för att studera den anti-metastaserande effekten hos Foxy-5. WntResearch är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription