Press release from Companies

Published: 2019-12-20 13:46:26

WntResearch AB: WntResearch meddelar att NeoFox studien har få rapporterade biverkningar och behandling med Foxy-5 bedöms som säker och vältolererad

Datasäkerhetskommittén (DSMB) för WntResearch NeoFox studie sammanträdde idag för att analysera biverkningsrapporter från de tio första patienterna som i snitt behandlats i 7 veckor med Foxy-5 samt genomgått operation. Resultaten visar som förväntat få biverkningar och denna positiva analys medför att studien kan fortsätta som planerat.

Som tidigare meddelats har WntResarch som en del av godkännandet för studiestart anmodats att genomföra en första säkerhetsanalys då tio patienter genomgått operation under pågående Foxy-5 administration. DSMB-gruppen består av mycket erfarna kliniska forskare; Professor Jan Vermorken, Professor Andrés Cervantes och Dr Ramon Salazar tillsammans med SMS-oncologys chefsläkare Stephan Winckels, som samtliga bedömer biverkningsprofilen som godartad.  Frekvensen av rapporterade biverkningar som bedöms vara relaterade till användningen av Foxy-5 är låg. Samtliga av dessa biverkningar är milda och ej återkommande vid fortsatt behandling. Ingen patient har avbrutit studien pga biverkningar.  

"Denna första säkerhetsanalys i patienter som ingår i vår målgrupp styrker vår uppfattning att Foxy-5 är en säker produkt och bekräftar utfallet från våra tidigare toxikologiska studier. Resultatet är viktigt framförallt ur två aspekter; att Foxy-5 kan administreras utan risk till cancerpatienter som i övrigt är vid god hälsa och att Foxy-5 hittills inte visat tecken på att påverka läkningsprocessen efter kirurgi. En säker och i princip biverkningsfri produkt är en förutsättning för att få acceptans som framtida neoadjuvant behandling av patienter" säger WntResearchs vd Peter Morsing.

För ytterligare information kontakta:

Peter Morsing, vd, WntResearch AB
E-mail: pm@wntresearch.com

Telefon: 0727 200711

Denna information är sådan information som WntResearch AB är skyldigt att offentliggöra

enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående

kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 december 2019.

Om WntResearch

WntResearch utvecklar en helt ny typ av cancerläkemedel som verkar genom att hämma tumörcellernas förmåga att sprida sig i kroppen och bilda metastaser. Metastaser är den främsta anledningen till att människor dör av cancer och behandling för att förhindra detta saknas. Foxy-5, som är företagets längst framskridna läkemedelskandidat, är en peptid som härmar det kroppsegna proteinet WNT5A. Foxy-5 har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelse- och invasionsförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultat från fas 1-studier i patienter med tjocktarms-, prostata- eller bröstcancer visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. Nyligen inleddes en fas 2 multicenter studie på patienter med tjocktarmscancer för att studera den anti-metastaserande effekten hos Foxy-5. WntResearch är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription