Reports

Published: 2020-02-18 08:06:38

Miris Holding AB: Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2019

Miris AB är ett globalt företag som bidrar till ökad neonatal hälsa genom utveckling, tillverkning och försäljning av utrustning och förbrukningsartiklar för analys av bröstmjölk vilket möjliggör individuell nutrition för prematura barn.

Bokslutskommuniké för 2019 samt perioden 1/10-31/12, 2019

Samtliga uppgifter avser koncernen om inte annat anges. Uppgifter inom parentes avser motsvarande period föregående år. Miris Holding AB (publ), org.nr. 556694-4798.

Helåret 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till       11 753 tkr ( 13 641 tkr)
 • Resultatet före skatt uppgick till      -22 565 tkr (-9 186 tkr)
 • Resultatet efter skatt uppgick till    -22 565 tkr (-9 186 tkr)
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,01 kr/aktie (-0,01 kr/aktie)

1/10-31/12, 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till       1 999 tkr ( 4 676 tkr)
 • Resultatet före skatt uppgick till       -8 951 tkr (-964 tkr)
 • Resultatet efter skatt uppgick till     -8 951 tkr (-964 tkr)
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,01 kr/aktie (-0,01 kr/aktie)

Viktiga händelser under fjärde kvartalet (1/10-31/12)

 • UC Davis Children"s Hospital erbjuder individuell nutrition för prematura barn med hjälp av Miris Human Milk Analyzer™
 • Fortsatt succé för Miris HMA™ i USA
 • Miris HMA™ i klinisk studie vid Harvard Medical School
 • Miris företrädesemission fulltecknad
 • Installation på Howard County General Hospital i Baltimore, USA

VD:s kommentar

Bästa aktieägare, välkommen till 2019 års bokslutskomuniké! Årets sista kvartal präglades av företrädesemissionen som genomfördes i november/december. Emissionen tecknades till 100% och vi genomförde även en mindre riktad emission. Bolagets kassa tillfördes totalt 22 267 tkr efter emissionskostnader och kvittningar, något jag är både tacksam och glad för.

I och med FDA godkännandet i slutet av 2018 fick vi 2019 ta emot en stor inströmning av offertförfrågningar från sjukhus i USA. Hela året har vi jobbat med att förbättra vår bedömingsmodell för att förutse längden på försäljningscyklen för denna nya marknad. De två viktigaste faktorerna hos kunderna är 1) tiden för budgetansökning/finansiering och 2) tiden för etablering av de helt nya arbetsprocesser och rutiner på neonatalintensivvårdsavdelingarna i USA som den nya HMA innebär. Detta har gjort det svårt att bedöma när i tiden ordrar kan effektueras. Den förväntade men uteblivna försäljningsökningen i perioden är ett resultat av detta. Flera av de försäljningar vi hoppades slutföra i Q4 har försenats och kommer i stället realiseras under 2020. Med den stora offertbas vi har etablerat, kombinerat med bemötandet i USA, är vi säkra på att antalet nya ordrar kommer att öka och realiseras framöver. Jag vill likaväl uppmana till tålamod på grund av den långa säljcykel vi hela tiden jobbar med.

Som en viktig del i arbetet med att förbättra lönsamheten i våra affärer, beslutade Miris tidigt under 2019 att inte fortsätta försäljningen till vår distributör i Kina. Detta eftersom lönsamheten var för låg: jämförelsevis sålde vi under 2019 ett instrument till USA för samma pris som 5 instrument till Kina i 2018. Jämförs 2019 års försäljning med 2018 utan försäljningen till Kina är försäljningsökningen 2019 ca  20%.

Vi har i år haft en 53% ökning i försäljning av förbrukningsprodukter jamfört med 2018 till följd av en prisökning som gett högre marginaler kombinerat med ett ökande antal användare. Det är verkligen glädjande att få bekräftat denna utveckling där vi också förväntar ytterligare tillväxt.

Vi har haft en ökning i kostnader under årets sista kvartal och hela 2019 till följd av flera nödvändiga aktiviteter. De viktigaste kostnaderna för helåret är:

 • Lansering av Miris HMA™ i USA (engångskostnader om 1,8 mkr)
 • Produktunderhåll för att tillgodose att vi upprätthåller regulatoriska krav på Miris HMA™ (engångskostnader om 1,8 mkr)
 • Ökade konsultkostnader som resultat av ökat resursbehov i organisationen (engångskostnader om 2,4 mkr)
 • Påbörjat arbete för att certifiera Miris enligt ISO 13485 och anpassning till nya EU-regelverket IVDR (rörelsekostnader 2019 - 2021 om 1,5 mkr i 2019)
 • Vi har under Q4 reserverat 1,1 mkr för en osäker kundfordran
 • Avskrivning av FDA projektet påbörjades med 3,2 mkr

Den medicintekniska industrin inom Europa genomgår just nu en regulatorisk förändringsprocess. Miris behöver, som andra medicintekniska bolag i Europa, rätta sig efter dessa nya krav och investerar därför i det som krävs för att säkerställa överensstämmelserna med de nya regelverken. Just nu pågår en processen att certifiera företaget enligt ISO 13485 och samtidigt pågår även anpassningen till de tuffare kraven i det nya EU-regelverket IVDR. Detta arbetet kräver stora insatser med ökade kostnader för konsulter och rekrytering av personal med rätt kompetens för att möta dessa krav.

Viktiga aktiviteter i perioden inkluderade 5 installationer av instrument i USA, Europa och Sydafrika, kundbesök hos potentiella kunder, seminarier för större grupper av intressenter samt deltagande på konferenser i USA (Minnesota Neonatal Nutrition, International Conference of Miami Neonatology och Hot Topics in Neonatology), UK (Association of Breastfeeding Medicine) och Stockholm (MilkNet). Vi har även förstärkt vår organisation vilket är viktigt för att  säkerställa att vi kan hantera den ökande efterfrågan vi förväntar oss 2020/2021.

Vi kommer under kommande period fortsätta arbetet med att öka försäljningen huvudsakligen i USA. Det finns även en spännande ökad utveckling av mjölkbanker i Östeuropa som vi  kontinuerligt övervakar tillsammans med vår distributör i regionen. Det är också glädjande att se ett kontinuerligt ökande intresse i övriga Europa. Vi kommer delta på internationella konferenser i USA och Europa, arrangera användarmöten för kunder och nya potentiella kunder, utbilda marknaden via seminarier och supportera vår växande kundbas. När vi nu har identifierat potentiella kunders långa finansieringsprocess ökar vi även fokus för att hitta ytterligare lösningar för olika former av finansiering.

Det är glädjande att uppleva det stora intresset för individuell berikning av bröstmjölk för prematura barn i USA. Även om vi just nu är i ett utmanande läge av långa försäljningsprocesser känns de positiva reaktionerna vi möter motiverande och vi är övertygade om att det bara är en tidsfråga innan Miris HMA™ används på en stor del av USAs neonatalvårdsavdelningar. Vi behöver ha tålamod och respekt för att detta nya arbetssätt kräver nya arbetsprocesser och påverkar etablerade vårdprocesser för de som behandlar och räddar de mest sårbara av alla patienter. Det är naturligt att detta kan ta tid i början. Det är dessa säkerhetsrutiner som kommer tillgodose att de prematura barnen får en bättre start i livet. Vi på Miris är dedikerade i detta arbetet och hoppas ni vill fortsätta vara med på denna viktiga resa där vårt bidrag är att utveckla neonatalvården i världen!

Camilla Myhre Sandberg
VD, Miris Holding AB

Denna information a¨r sa°dan information som Miris a¨r skyldigt att offentliggo¨ra enligt EU:s marknadsmissbruksfo¨rordning. Informationen la¨mnades, genom ovansta°ende kontaktpersons fo¨rsorg, fo¨r offentliggo¨rande den 18 februari 2020.

För mer information:
Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB. Mobil: +46 18 14 69 07, E-post: 
camilla.sandberg@mirissolutions.com

Om Miris:
Miris är ett globalt MedTech bolag som utvecklar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av humanmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Miris vision är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. I december 2018 erhöll bolaget marknadsgodkännande från amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) för Miris Human Milk Analyzer (HMA). Missionen är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell nutrition baserad på humanmjölk. Miris Holding AB är noterat på Spotlight Stock Market.

Läs mer hos Cision
Read more about Miris Holding AB