Press release from Companies

Published: 2020-02-20 08:00:00

WntResearch AB: WntResearch offentliggör bokslutskommuniké för perioden januari - december 2019

FJÄRDE KVARTALET (OKTOBER-DECEMBER 2019)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 0 MSEK (0)
 • Kostnaderna uppgick till 8,0 MSEK (11,6)
 • Resultatet före och efter skatt uppgick till -8,0 MSEK (-11,6)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,31 kr (-0,54)

HELÅRET 2019 (JAN - DEC 2019)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 0 MSEK (0)
 • Kostnaderna uppgick till 25,1 MSEK (24,2)
 • Resultatet före och efter skatt uppgick till -25,1 MSEK (-24,2)
 • Resultat per aktie uppgick till -1,04 kr (-1,13)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

 • WntResearch meddelade att det framkommit att ett nu kritiserat kontraktslaboratorium tidigare anlitats. Uppdragsforskningen skedde under 2010 fram till 2016. Kontraktforskningsföretaget har varit certifierat för GLP (good laboratory praxis) vilket är en myndighetscertifiering.
 • WntResearch rapporterade en viktig milstolpe då man inkluderade den tjugonde patienten i NeoFox-studien. Detta innebär att rekryteringsmålet för att genomföra den första säkerhetsanalysen uppnåddes.
 • WntResearch meddelade att bolaget lämnat in en förnyad ansökan till den ungerska myndigheten, detta efter en positiv bedömning av bolagets klarlägganden till den etiska kommittén. Beskedet att en ny ansökan måste lämnas in i kombination med en lägre rekryteringstakt än förväntat i Spanien, medför förseningar i avläsningen av studieresultat.
 • WntResearch meddelade att den pågående fas 2-studien har få rapporterade biverkningar och att behandling med Foxy-5 bedöms som säker och vältolererad. Datasäkerhetskommittén (DSMB) för WntResearch NeoFox studie sammanträdde för att analysera biverkningsrapporter från de tio första patienterna som i snitt behandlats i 7 veckor med Foxy-5 samt genomgått operation. Resultaten visar som förväntat få biverkningar och denna positiva analys medför att studien kan fortsätta som planerat.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • WntResearch meddelade med stor sorg att styrelseledamoten Sten Trolle avlidit efter en kort tids sjukdom. Han var en av grundarna av WntResearch och deltog aktivt i arbetet de första åren. Sten Trolle valdes åter in i styrelsen för WntResearch 2018.
 • WntResearch meddelade att den ungerska myndigheten godkänt Bolagets ansökan om att få starta NeoFox studien på 12 kliniker i Ungern

RESULTAT I KORTHET

KSEK Q4 Q4 Helår Helår
  2019 2018 2019 2018
Rörelsens intäkter 0 0 0 0
Rörelsens kostnader -7 975 -11 553 -25 082 -24 206
Rörelseresultat -7 975  -11 553 -25 082 -24 206
Periodens resultat -7 975  -11 553 -25 082 -24 206

VD HAR ORDET

Fokus under fjärde kvartalet har nästan uteslutande varit på den kliniska studien och att öka förutsättningarna för att kunna leverera information enligt plan. Ytterligare ansökningar lämnades in både i Ungern och Spanien för att öka antalet kliniker i syfte att påskynda patientrekryteringen.

En utökad ansökan i Spanien beviljades och sju nya klinker kunde adderas. För närvarande har vi 17 spanska kliniker med patienter inkluderade i de flesta. 

I början av november uppnåddes en viktig milstolpe i studien i det att den 20:de patienten inkluderats, det antal som krävdes för att genomföra en första säkerhetsbedömning av Foxy-5 administration till patienter. Denna analys var färdig och sammanfattades i slutet av december vid ett möte med säkerhets-kommittéen som då gav klartecken att fortsätta den kliniska studien enligt plan. Denna trygghetsstämpel kommer att underlätta patientrekryteringen samt förtroendet hos behandlande doktorer.

För närvarande har vi 37 patienter inkluderade i studien, vilket innebär en ökning med 14 patienter sen slutet av december.

I slutet av kvartalet fick vi ett oväntat avslag på vår ansökan om studiestart från de ungerska myndigheterna. De skäl som angavs för avslaget bemöttes omgående och en ny ansökan lämnades in som mycket snabbt godkändes tidigt i innevarande kvartal. Dock medförde det, tillsammans med en långsam rekrytering i Spanien, att vår prognos om patientrekrytering inte kunde uppfyllas. I denna prognos, som låg till grund för en första möjlig utvärdering av data till sommaren 2020, var en snabb start av rekrytering av patienter i Ungern viktig för att ge en säkerhetsmarginal i våra antagande. Avslaget för studiestart från den ungerska myndigheten medför att vi nu är helt beroende av att de redan inkluderade patienterna inte avviker från våra antagande baserat på historiska bedömningen av risk och WNT5A uttryck.

Vi kan glädjande konstatera att tiden mellan operation och nystart av behandlingen med Foxy-5 har minskat till följd av det protokollstillägg som genomfördes i förra kvartalet. Det är svårt att med säkerhet veta vad ett längre uppehåll i administrationen efter operation, som observerades för de först inkluderade patienterna, innebär och framtida analyser kommer att utvisa det.

De kriterier som vi använder för inklusion i den statistiska analysen är cancerstadium vid starten av behandlingen samt nivån på uttrycket av WNT5A i primärtumören. Detta är parametrar som behövs för att kunna bedöma hur många av de patienter som har inkluderats i studien uppfyller kraven för att ingå i den statistiska analysen.

En första utvärdering av risknivå och WNT5A uttryck kommer att tidigareläggas och ske samlat för behandlade patienter under våren 2020. Denna utvärdering kommer att vara av stor betydelse för att konfirmera Bolagets antagande att ca 70 % av patienterna har ett lågt uttryck av WNT5A sammantaget med att risken för återfall har bedömts korrekt i den kliniska diagnosen, dvs är 30-60% i patientgruppen. Om det stämmer kommer vi att kunna analysera och jämföra utfallet av ctDNA i plasma hos 12 patienter i vardera kontroll- och försöksarm som genomgått operation minst 3 månader före analys och det kommer att ske under sommaren 2020. Om detta patientmaterial är tillräckligt för att utläsa en trend för effekt är fortsatt osäkert. Bolagets förhoppning är att ytterligare patienter hinner inkluderas i februari och början av mars för att öka underlaget för analysen. Om patient-underlaget inte bedöms vara tillräckligt, kommer analyser att göras fortlöpande i takt med att patientmaterialet och uppföljningstiden ökar.

Prekliniska studier har genomförts inom psoriasis och Box-5. Tidigare resultat har visat en förhöjd nivå av WNT5A i skadad hud hos patienter med psoriasis. Det finns få prekliniska modeller som anses vara användbara för att studera effekten av nya läkemedel och Box-5 har testats i en modell som rekommenderas av många forsknings-grupper. I en tidig studie kunde vi visa att WNT5A nivåerna är förhöjda i denna modell. I fortsatta experiment där Box5 jämfördes med en kontroll grupp framkom att modellen behövde optimeras, men samtidigt kunde det konstateras att Box5 inte hade någon negativ effekt på sjukdom. I nya försök där behandlingsschemat optimerats har en preliminär bedömning av resultaten visat att Box5 förmodligen inte har en effekt i denna modell. Vi har i dagarna även fått resultat från ytterligare en studie som genomförs av en extern part, som inte heller kunde påvisa någon behandlingseffekt av Box-5. 

De sammanlagda resultaten från dessa studier ligger till  grund för Bolagets bedömning att de inte är attraktiva för ett kommersiellt samarbete. Bolaget kommer därför att parkera projektet och vidare arbete inom indikationen för att koncentrera all verksamhet mot fas-2 studien och Foxy-5.

Vi fortsätter vårt prekliniska arbete med Foxy-5s samverkan med så kallade checkpoint hämmare. De studier som genomförts i samarbete med Köpenhamns Universitet och som analyserats ingående, har inte kunnat verifiera den trend till potentiering av effekt som tidigare observerats. Dock är studien entydig i det att Foxy-5 inte har en negativ effekt på checkpoint hämmares effekt. Det är känt att olika tumörtyper uppvisar variation i både vilka checkpoint molekyler som uttrycks och till vilken grad de uttrycks.

Kompletterande studier genomförs på ett antal nya tumörcellstyper under innevarande kvartal för att ge Bolaget en vägledning för hur detta projekt ska hanteras bäst framöver.

Sammanfattningsvis var det ett kvartal som bjöd på någon besvikelse, men också positiv utveckling för NeoFox studien som är bolagets mest prioriterade project. Det var även en mycket glädjande nyhet som kom detta kvartal: att NeoFox nu har tillstånd även i Ungern. Ett intensivt arbete pågår just nu för att aktivera dessa kliniker och driva vår studie framåt för att nå vårt mål att avläsa en positiv effekt av Foxy-5 hos patienter med tjocktarmscancer. 

Peter Morsing, verkställande direktör

Kort om WntResearch

WntResearch utvecklar en helt ny typ av cancerläkemedel som verkar genom att hämma tumörcellernas förmåga att sprida sig i kroppen och bilda metastaser. Metastaser är den främsta anledningen till att människor dör av cancer och behandling för att förhindra detta saknas. Foxy-5, som är företagets längst framskridna läkemedelskandidat, är en peptid som härmar det kroppsegna proteinet WNT5A. Foxy-5 har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelse- och invasionsförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultat från fas 1-studier i patienter med tjocktarms-, prostata- eller bröstcancer visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. Bolaget genomför för närvarande en klinisk fas 2 multicenterstudie på patienter med tjocktarmscancer för att studera den anti-metastaserande effekten hos Foxy-5. WntResearch är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

VERKSAMHET

PÅGÅENDE AKTIVITETER

Fas 2-studien med Foxy-5 benämnd NeoFox-studien genomförs på patienter med tjocktarmscancer, som bedöms ha en hög risk för återfall efter det att primärtumören opererats bort. För att optimera effekten av Foxy-5 på tumörspridning inleds behandlingen redan vid diagnostiserings-tillfället. De kriterier som valts för att patienterna ska inkluderas i studien bedöms ha en tämligen hög precision för tumörens stadium och risk för metastasering. Vid starten av behandlingen är det inte känt om patienterna har ett högt eller lågt uttryck av WNT5A i sin primärtumör. Det är nivåerna av WNT5A i de bortopererade primär-tumörerna som kommer att vara avgörande för om patienterna kommer att ingå i den statistiska utvärderingen eller inte.

 Behandlingen med Foxy-5 kommer att fortgå i maximalt 12 veckor, men avslutas tidigare om en patient startar sin cellgiftsbehandling inom denna tidsperiod. Studien kommer att jämföra effekten av Foxy-5 mot en kontrollgrupp utan Foxy-5-behandling. Foxy-5-behandlade patienter kommer följas och analyseras i två grupper: en grupp med lågt och en grupp med högt uttryck av WNT5A. Även de patienter som har ett högt uttryck av WNT5A kommer att fullfölja behandlingen och analyseras som en fristående grupp, eftersom det är viktigt att studera säkerheten och möjlig effekt av Foxy-5 även i denna grupp.

Patienterna kommer att följas i totalt 24 månader och kommer kontinuerligt att utvärderas var tredje månad efter kirurgi. Det primära syftet är att dokumentera hur Foxy-5 påverkar tiden för återfall och antal patienter som får återfall i form av metastaser. Detta kommer att ske via sedvanliga metoder men även genom analys av cirkulerande tumör-DNA (ctDNA). Vid sidan av WntResearchs egna studieresultat har publicerade studier av ctDNA varit viktiga för utformningen av fas 2-studien i syfte att snabbare dokumentera en anti-metastatisk effekt av Foxy-5 som proof-of-principle. Det finns vetenskapliga belägg för att analys av ctDNA i blod ger betydligt tidigare besked om återfall än andra tillgängliga metoder. ctDNA har därför valts som surrogatmarkör för effekten av Foxy-5. Beroende på primär risknivå och baserat på vanligt använda effektmått, sker majoriteten av alla återfall normalt inom 12-24 månader efter diagnos. Eftersom fas 2-studien är en öppen studie kommer varje uppföljningstillfälle efter avslutade behandlingar ge fortlöpande information om frekvensen återfall i de olika studiegrupperna. 

Kombinationsmöjligheter med andra cancerläkemedel

Kliniska studier har entydigt visat att behandling med Foxy-5 inte resulterar i några svåra biverkningar. Därför kan Foxy-5 användas tillsammans med de cellgiftsterapier som dominerar dagens behandling av cancerpatienter. Tanken är att minska tumörbördan med hjälp av cellgifter och samtidigt motverka metastasering med hjälp av Foxy-5. Dessutom kan det finnas möjligheter till kombinationsterapier med de immunonkologiska behandlingar som nu snabbt vinner mark. WntResearch har nyligen avslutat en studie i samarbete med Institutionen för immunologi och mikrobiologi vid Köpenhamns universitet. Resultaten från dessa prekliniska studier visar att Foxy-5 kan ges samtidigt med immunonkologiska läkemedel utan att påverka deras effekt. Dessa resultat breddar behandlingsmöjligheterna och därmed marknaden för Foxy-5. Fortsatta studier har inletts för att identifiera fler tumörtyper för att ytterligare utreda samspelet mellan Foxy-5 och dessa läkemedel.

Ett samarbete pågår med Biovica, ett Uppsalabaserat biotech-bolag, som tagit fram en mycket känslig analysmetod for tymidinkinas (TK). Tymidinkinas har i flera studier av andra tumörformer visat en stark korrelation till en hög återfallsfrekvens. Vår hypotes är att låga nivåer av WNT5A är korrelerat till en hög återfallsfrekvens och syftet med samarbetet är att se om det finns en korrelation mellan tymidinkinas, WNT5A och återfall. Om så är fallet så skulle TK kunna användas som en s.k. companion diagnostic dvs en markör för att identifiera patienter med hög återfallsfrekvens och där Foxy-5 skulle ha störst verkan.

WntResearch bedriver även andra aktiviteter med syfte att ytterligare stärka bolagets konkurrenskraft och projektportfölj.

BAKGRUND OCH TEKNOLOGI

WntResearch bygger sin läkemedelsutveckling på banbrytande forskning som visar att det kroppsegna proteinet WNT5A spelar en viktig roll för tumörcellernas förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. I många tumörformer minskar detta protein risken att drabbas av metastaser. Proteinet WNT5A hämmar cancercellers rörelseförmåga, vilket sannolikt är den viktigaste förklaringen till att tumörer som har högre nivåer av WNT5A sprids mindre. Omvänt, i de tumörer som saknar eller har en låg nivå av WNT5A (upp till 70 % av patienter tjocktarmscancer i stadie 3) är tumörcellerna mer rörliga, vilket ökar sannolikheten för att cancern sprids. En stor andel av patienter med cancer i tjocktarm, bröst eller prostata har dessvärre låga nivåer av proteinet, vilket visat sig öka risken för tumörspridning och död. Att behandla dessa patienter genom att tillföra mer WNT5A är dock inte möjligt, eftersom proteinet är alltför komplext och dessutom har egenskaper som inte gör det lämpligt att behandla patienter med. Därför driver WntResearch utvecklingen av Foxy-5, en läkemedelskandidat som efterliknar egenskaperna hos proteinet WNT5A (agonist). Foxy-5 är en betydligt mindre molekyl och kan, till skillnad från det naturliga proteinet, effektivt distribueras i kroppen.  Foxy-5 utvecklas för att förhindra tumörspridning vid cancer i bland annat tjocktarm, bröst och prostata. Flera oberoende forskargrupper har under de senaste åren publicerat vetenskapliga rapporter som stöder det grundläggande konceptet bakom Foxy-5.

"WntResearch utvecklar en ny typ av cancerläkemedel baserat på banbrytande forskning vid Lunds Universitet som visar att det kroppsegna proteinet WNT5A spelar en viktig roll för tumörcellernas förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. De allra flesta som avlider i cancer gör det till följd av tumörspridning (metastasering) och behovet av en specifik behandling för att motverka detta är därför mycket stort."

I vissa typer av cancer - till exempel malignt melanom, bukspottkörtel-, magcancer- är förhållandet det omvända. Här ökar WNT5A tumörcellernas möjligheter att röra sig i kroppen och att metastasera. Därför driver WntResearch även läkemedelsprojektet Box-5, baserat på en molekyl med diametralt motsatta egenskaper jämfört med Foxy-5. Box-5 blockerar (antagonist) i stället WNT5A-proteinets verkan och utvecklas för att förhindra spridning av cancer celler. 

Det har även visat sig att WNT5A uttrycket är förhöjt i psoriatriska plack hos patienter med psoriasis. WntResearch har genomfört ett antal försök för att utröna  om Box-5 som är en WNT5A antagonist har en positiv effekt för behandlingen av dessa patienter. Bolaget har visat en förhöjd nivå av WNT5A i den skadade huden i den försöksmodell som är en av de mest använda försöksmodellerna men vår preliminära utvärdering visar att  hudförändringarna inte påverkas av Box-5 i denna modell. Resultaten från ytterligare en studie på isolerade hudceller som genomförts av ett externt forsknings-laboratorium har inte kunat påvisa en effekt av Box-5.  Bolaget har därför beslutat att tills vidare parkera projektet och fortsatta försök för Box-5 som möjlig terapi för psoriasis då det inte anses möjligt att finna en samarbetsspartner baserat på dessa data.

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription