Press release from Companies

Published: 2020-03-12 17:02:40

WntResearch AB: WntResearch lämnar uppdaterad information om fas 2-studien

Rekrytering av patienter i Spanien och uppstart av nya kliniker i Ungern i Bolagets pågående NeoFox-studie med Foxy 5 har följt planen och ökat takten. Emellertid har nu två spanska kliniker informerat att de temporärt stoppar rekryteringen till studien under mars månad på grund av Corona viruset. Därutöver visar pågående utvärdering att det nuvarande patientmaterialet inte bedöms stort nog för att en analys av primär end-point ska kunna göras under sommaren, vilket tidigare indikerats.

I Spanien har nu fler än 40 patienter startat sin behandling i studien och den andra  säkerhetsanalysen kommer att enligt plan genomföras i mitten av andra kvartalet 2020 när dessa patienter har genomgått sin kirurgi. I dagsläget har alla aktiverade centra i Spanien inkluderat eller screenat en eller flera patienter. Samtidigt informerar 8 spanska kliniker att alla externa besök begränsas vilket för två kliniker innefattar rekryteringsstopp för kliniska studier. Vi kan i dagsläget inte bedöma vad detta får för effekt men flaggar att rekryteringsstoppet kan utökas.

Uppstarten i Ungern pågår för fullt och de två första klinikerna har initierats med aktivering inom en vecka vilket innebär att patienter kan rekryteras. Ytterligare tre kliniker är planerade att initieras innevarande vecka och fem kliniker är redo för initiering kommande vecka.

En preliminär utvärdering har genomförts av patienter från både studiens aktiva grupp samt från studiens kontrollgrupp, där samtliga utvärderade patienter nu genomgått operation. I det material som analyserats patologiskt ser Bolaget att en högre andel patienter har lägre risk för metastaser än väntat, med grund i den kliniska bedömning som gjordes genom CT vid inklusion. Detta innebär att information från ytterligare patienter kommer att behövas för att en analys ska kunna generera meningsfulla resultat. Således kan en första analys av patienter inte göras under sommaren, som tidigare kommunicerats, vilket istället förväntas ske under andra halvåret 2020 då fler patienter hunnit utvärderats i studien och patientunderlaget ökat. Mätningarna kan då göras med större precision då dels antalet patienter som genomgått kirurgi ökat, samt fler uppföljande 3-månaders analyser per patient ökat till 6, 9 och i vissa fall även 12 månader. Bolagets förhoppning på denna första analys är fortsatt att, med grund i studiens tidiga skede och att alla patienter ännu inte inkluderats, det ska vara för tidigt att kunna påvisa effekt, men att en trend ska kunna påvisas som i sådana fall skulle stärka sannolikheten för att statistisk signifikant effekt ska kunna påvisas längre fram i studien.  

"Vårt kontinuerliga arbete med att optimera rekryteringen av patienter i Spanien bär nu frukt, vilket visas med en betydligt bättre rekryteringstakt. Den pandemi som vi nu upplever med Coronaviruset är dock en osäkerhetsfaktor. Arbetet med att försäkra oss om att patienter med rätt riskprofil inkluderas fortsätter. Samtidigt har vi en mycket positiv start i Ungern där de första patienterna förväntas rekryteras inom de närmsta veckorna." säger WntResearchs Verkställande Direktör Peter Morsing.

För ytterligare information kontakta:

Peter Morsing, Verkställande Direktör, WntResearch AB
E-mail: pm@wntresearch.com

Telefon: 0727 200711

Denna information är sådan information som WntResearch AB är skyldigt att offentliggöra

enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående

kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 mars 2020.

Om WntResearch

WntResearch utvecklar en helt ny typ av cancerläkemedel som verkar genom att hämma tumörcellernas förmåga att sprida sig i kroppen och bilda metastaser. Metastaser är den främsta anledningen till att människor dör av cancer och behandling för att förhindra detta saknas. Foxy-5, som är företagets längst framskridna läkemedelskandidat, är en peptid som härmar det kroppsegna proteinet WNT5A. Foxy-5 har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelse- och invasionsförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultat från fas 1-studier i patienter med tjocktarms-, prostata- eller bröstcancer visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. En fas 2 multicenter studie på patienter med tjocktarmscancer pågår för att studera den anti-metastaserande effekten hos Foxy-5. WntResearch är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription