Press release from Companies

Published: 2020-03-23 07:56:39

WntResearch AB: WntResearch genomför företrädesemission av units om cirka 38 MSEK

Styrelsen för Wntresearch AB, org. nr 556738-7864 ("WntResearch" eller "Bolaget") har idag den 23 mars 2020, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma, beslutat att genomföra en företrädesemission av högst 12 685 611 units där varje unit innehåller två (2) aktier och en (1) teckningsoption serie 2020/2021 ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen genomförs i syfte att säkerställa finansiella resurser för att vidareutveckla Bolagets läkemedelsprojekt med grund i de lovande resultat som tidigare studier genererat. Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras cirka 38 MSEK före emissionskostnader och vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner tillförs Bolaget ytterligare högst cirka 38 MSEK före emissionskostnader. WntResearch har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden om totalt cirka 30 MSEK, motsvarande cirka 80 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid extra bolagsstämma den 15 april 2020. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs genom separat pressmeddelande.

Sammanfattning

 • Varje innehavd aktie i Bolaget på avstämningsdagen den 22 april 2020 berättigar till en (1) uniträtt och två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit.
 • En (1) unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption serie 2020/2021. Företrädesemissionen består av högst 12 685 611 units.
 • Teckningskursen är 3,00 SEK per unit, vilket motsvarar en teckningskurs per aktie om 1,50 SEK. Teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt.
 • Företrädesemissionen kommer vid full teckning att tillföra WntResearch cirka 38 MSEK före emissionskostnader. Vid full teckning i Företrädesemissionen och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner serie 2020/2021 kan Bolaget tillföras ytterligare högst cirka 38 MSEK före emissionskostnader.
 • Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa under perioden från och med den 24 april 2020 till och med den 8 maj 2020.
 • Företrädesemissionen omfattas till cirka 0,4 procent av teckningsförbindelser och till cirka 79,6 procent av emissionsgarantier. Sammanlagt omfattas företrädesemissionen därmed till cirka 80,0 procent av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.
 • Varje teckningsoption serie 2020/2021 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning uppgående till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för aktien under perioden från och med den 22 januari 2021 till och med den 4 februari 2021, dock högst 3,00 kronor per aktie (dock att teckningskursen inte kan understiga aktiens kvotvärde).
 • Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner serie 2020/2021 kan ske under perioden från och med den 8 februari 2021 till och med den 19 februari 2021.
 • Bolaget genomför Företrädesemissionen som en långsiktig finansieringslösning i syfte att säkerställa finansiella resurser för att vidareutveckla Bolagets läkemedelsprojekt med grund i de lovande resultat som tidigare studier genererat.

 

Bakgrund och motiv i sammandrag

WntResearch arbetar med läkemedelsutveckling och till Bolagets portfölj av läkemedelsprojekt tillhör Foxy-5 som befinner sig i klinisk fas 2 samt Box-5 som befinner sig i preklinisk fas. Målsättningen med den pågående kliniska fas 2-studien är att visa att Foxy-5 motverkar metastasering och minskar återfallsrisken hos patienter med tjocktarmscancer. Den pågående fas 2-studien med Foxy-5 analyseras löpande för att identifiera preliminära kliniska signaler och en första analys på de patienter som inkluderats är planerad att ske under andra halvåret 2020. Analyser avses därefter att genomföras kvartalsvis.

 

Bolagets strategiska ambition är att indikationer på effekt inom tjocktarmscancer ska skapa goda förutsättningar för nästa steg i de kliniska faserna samt stärka Bolagets plattform inför potentiella samarbeten med ledande läkemedelsbolag. Bolaget har även under 2019 ingått ett samarbete med Sage Healthcare Ltd. i syfte att accelerera arbetet med att identifiera och engagera potentiella partners inför framtiden. Indikationer på effekt inom tjocktarmscancer skulle dessutom ge underlag för WntResearch att vid ett senare skede expandera Foxy-5 till ytterligare indikationer som bröst- och prostatacancer, för vilka effektindikationer har uppvisats i prekliniska studier.

 

Bolaget genomför Företrädesemissionen som en långsiktig finansieringslösning i syfte att säkerställa finansiella resurser för att vidareutveckla Bolagets läkemedelsprojekt med grund i de lovande resultat som tidigare studier genererat.

 

 

Kapitalanvändning

Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs WntResearch cirka 38 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden är avsedd att användas till att driva den kliniska fas 2-studien med Foxy-5 fram till att en tydlig effekt kan påvisas med cirkulerande tumör-DNA på tillräckligt många patienter, med minst 6-månaders uppföljning. Vidare ska emissionslikviden finansiera ytterligare preklinisk forskning med Foxy-5 och utvecklingsarbete med Box-5 samt tillföra rörelsekapital till Bolaget.

 

Emissionslikviden från teckningsoptioner är avsedd att användas till slutförandet av den kliniska fas 2-studien med Foxy-5 samt till utveckling av en förbättrad, patenterbar och kostnadseffektiv tillverkningsprocess för Foxy-5. Vidare avses att emissionslikviden från teckningsoptionerna ska finansiera ytterligare preklinisk forskning med Foxy-5 och utvecklingsarbete med Box-5 samt tillföra rörelsekapital till bolaget.

 

Villkor för Företrädesemissionen

Styrelsen i WntResearch beslutade idag den 23 mars 2020, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 15 april 2020, om Företrädesemissionen i enlighet med nedan huvudsakliga villkor:

 • Varje innehavd aktie i Bolaget på avstämningsdagen den 22 april 2020 berättigar till en (1) uniträtt och två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption 2020/2021. Företrädesemissionen omfattar därmed högst 25 371 222 aktier och högst 12 685 611 teckningsoptioner serie 2020/2021.
 • Teckningskursen är 3,00 SEK per unit, vilket motsvarar en teckningskurs per aktie om 1,50 SEK. Teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt.
 • Teckningsperiod för teckning av units löper från den 24 april 2020 till och med den 8 maj 2020.
 • Vid full teckning i Företrädesemissionen erhåller Bolaget en emissionslikvid om cirka 38 MSEK före emissionskostnader, exklusive det ytterligare kapitaltillskott som kan tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptionerna.
 • Om inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter ska tilldelning av resterande units inom ramen för emissionens högsta belopp ske: i första hand till de som tecknat units med stöd av uniträtter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av units utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal uniträtter som var och en av de som anmält intresse att teckna units utan stöd av uniträtter utnyttjat för teckning av units; i andra hand till annan som tecknat units i emissionen utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal units som tecknaren totalt anmält sig för teckning av; och i tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av units, i proportion till sådana garantiåtaganden. I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.
 • Varje teckningsoption serie 2020/2021 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för aktien under perioden från och med den 22 januari 2021 till och med den 4 februari 2021, dock högst 3,00 kronor per aktie (dock att teckningskursen inte kan understiga aktiens kvotvärde).
 • Vid full teckning i Företrädesemissionen och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner serie 2020/2021 kan Bolaget erhålla ett ytterligare kapitaltillskott om högst 38 MSEK.
 • Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner serie 2020/2021 kan ske under perioden från och med den 8 februari 2021 till och med den 19 februari 2021.
 • Handel med Betalda Tecknade Units ("BTU") beräknas att ske på Spotlight Stock Market från och med den 24 april 2020 till dess att omvandling till aktier och teckningsoptioner sker efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Registrering hos Bolagsverket beräknas ske under vecka 22, 2020.
 • Teckningsoptioner serie 2020/2021 avses att tas upp till handel på Spotlight Stock Market efter slutlig registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket.

 

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier

Företrädesemission omfattas till cirka 0,4 procent av teckningsförbindelser och till cirka 79,6 procent av emissionsgarantier. Sammanlagt omfattas därmed Företrädesemissionen till cirka 80,0 procent av teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Teckningsförbindelser har lämnats av styrelsen i form av Gudrun Anstrén, privat och via bolag (styrelseordförande), Tommy Anderson (styrelseledamot), Martin Olovsson (styrelseledamot) och Peter Ström (styrelseledamot) samt av ledningen i form av Peter Morsing (VD) och Per-Ola Forsberg (CFO). Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som ingåtts.

 

Emissionsgarantierna har lämnats av externa investerare. För emissionsgarantierna utgår en sedvanlig garantiprovision, anpassad efter rådande marknadsläge, om femton (15) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning alternativt tjugo (20) procent av det garanterade beloppet i nyemitterade aktier i Bolaget. Teckningskursen för eventuella aktier som emitteras till emissionsgaranter ska motsvara den volymvägda genomsnittliga aktiekursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 24 april 2020 till och med den 8 maj 2020, dvs. teckningsperioden i Företrädesemission.

 

I syfte att möjliggöra nyemission av aktier som garantiersättning till de emissionsgaranter som väljer att erhålla garantiersättning i nyemitterade aktier har styrelsen föreslagit att den extra bolagsstämman den 15 april 2020 som föreslås besluta om godkännande av Företrädesemissionen även beslutar om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av sådana aktier till emissionsgaranter.

 

Varken teckningsförbindelser eller emissionsgarantier är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Närmare information om de parter som ingått garantiåtaganden kommer att finnas i det prospekt som beräknas offentliggöras av Bolaget omkring den 22 april 2020.

 

Indikativ tidplan för Företrädesemissionen

 • 15 april 2020 - Extra bolagsstämma
 • 20 april 2020 - Sista dag för handel inklusive rätt att erhålla uniträtter
 • 21 april 2020 - Första dag för handel exklusive rätt att erhålla uniträtter
 • 22 april 2020 - Beräknat datum för offentliggörande av prospekt
 • 22 april 2020 - Avstämningsdag för erhållande av uniträtter
 • 24 april - 6 maj 2020 - Handel med uniträtter på Spotlight Stock Market
 • 24 april - 8 maj 2020 - Teckningsperiod i Företrädesemissionen
 • 13 maj 2020 - Beräknat datum för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

 

Förändring av aktiekapital och antal aktier samt utspädning

Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Bolaget att öka från 25 371 223 till 50 742 445 och aktiekapitalet från 2 283 410,07 SEK till 4 566 820,05 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 50 procent. Vid full teckning i Företrädesemissionen och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner serie 2020/2021 kommer antalet aktier att öka med ytterligare 12 685 611 aktier och aktiekapitalet med 1 141 704,99 SEK, till 63 428 056 aktier respektive 5 708 525,04 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 20 procent. Den totala utspädningseffekten vid full teckning i Företrädesemissionen och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner serie 2020/2021 uppgår därmed till högst cirka 60 procent.

 

Extra bolagsstämma

Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 15 april 2020. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

 

Prospekt

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det prospekt som beräknas offentliggöras av Bolaget omkring den 22 april 2020.

 

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till WntResearch i samband med Företrädesemissionen.

 

För ytterligare information kontakta:

Peter Morsing, Verkställande Direktör, WntResearch AB
E-mail: pm@wntresearch.com

Telefon: 0727 200711

 

Denna information är sådan information som Wntresearch AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 mars 2020.

 

Om WntResearch

WntResearch utvecklar en helt ny typ av cancerläkemedel som verkar genom att hämma tumörcellernas förmåga att sprida sig i kroppen och bilda metastaser. Metastaser är den främsta anledningen till att människor dör av cancer och behandling för att förhindra detta saknas. Foxy-5, som är företagets längst framskridna läkemedelskandidat, är en peptid som härmar det kroppsegna proteinet WNT5A. Foxy-5 har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelse- och invasionsförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultat från fas 1-studier i patienter med tjocktarms-, prostata- eller bröstcancer visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. En fas 2 multicenter studie på patienter med tjocktarmscancer pågår för att studera den anti-metastaserande effekten hos Foxy-5. WntResearch är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

 

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i WntResearch. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna units i WntResearch kommer endast att ske genom det prospekt som WntResearch beräknar offentliggöra omkring den 22 april 2020.

 

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i WntResearch har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

 

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") lämnas inget erbjudande av aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen ("EU") kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen"). I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

 

Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans "Relevanta Personer"). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

 

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avser", "bedömer", "förväntar", "kan", "planerar", "anser", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription