Press release from Companies

Published: 2020-03-30 16:21:02

WntResearch AB: WntResearch följer de Europeiska, Spanska och Ungerska hälsovårdsmyndigheternas råd och pausar den pågående Neofox studien

På grund av den belastning som hälsovården upplever till följd av COVID-19 har WntResearch, i enlighet med de spanska och ungerska hälsovårdsmyndigheternas direktiv, pausat rekrytering av patienter i Spanien och planerar för att göra detsamma för de nyligen aktiverade klinikerna i Ungern. Beslutet har fattats i samråd med de kliniska prövningsledarna, då den rådande vårdsituationen i Spanien och osäkerheten i Ungern gör en klinisk studie som NeoFox svår att genomdriva. Återstart kommer att ske utan fördröjning när vårdsituationen sedermera tillåter.

Hälsoläget i Spanien är betraktat som allvarligt och COVID-19 har drabbat samhället som stort såväl som en del av de kliniker som ingår i NeoFox-studien. Att under dessa omständigheter fortsätta rekryteringen äventyrar inte bara patienternas hälsa, utan även studiens integritet. De patienter som är under behandling i Spanien erbjuds slutföra sin behandling innan dessa kliniker pausar rekrytering av nya patienter. Även i Ungern är hälsovården hårt belastad på grund av COVID-19 och som följd har rekryteringen pausats.

En paus innebär inte några administrativa myndighetskrav vid uppstart. När Bolaget tillsammans med sjukhus och kliniska prövningsledare bedömer att det är möjligt kommer studien utan fördröjning att återstarta. Så länge den nuvarande COVID-19 situationen kräver full uppslutning av hälsovårdssystemen är det inte möjligt att förutsäga när NeoFox-studien återstartas.

" Vi är alla informerade om vårdsituationen på sjukhus samt riktlinjerna för att minska spridningen av COVID-19. På grund av den ökade risken för att införa ytterligare COVID-19-infektioner till sjukhusen, bör man begränsa besök. Förutsättningen för att genomföra Neofox under dessa betingelser är svår både ur etisk, moralisk och logistisk synvinkel. Till dess att rekryteringen startar igen hanterar vi så långt möjligt påverkan av COVID-19 för att minska kostnaden för den pågående fas 2-studien samt även internt i Bolaget. Därutöver kommer rekryteringen kunna återupptas på ett snabbt och smidigt sätt så fort vården tillåter." säger WntResearchs vd Peter Morsing.

För ytterligare information kontakta:

Peter Morsing, vd, WntResearch AB
E-mail: pm@wntresearch.com

Telefon: 0727 200711

Denna information är sådan information som WntResearch AB är skyldigt att offentliggöra

enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående

kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 mars 2020.

Om WntResearch

WntResearch utvecklar en helt ny typ av cancerläkemedel som verkar genom att hämma tumörcellernas förmåga att sprida sig i kroppen och bilda metastaser. Metastaser är den främsta anledningen till att människor dör av cancer och behandling för att förhindra detta saknas. Foxy-5, som är företagets längst framskridna läkemedelskandidat, är en peptid som härmar det kroppsegna proteinet WNT5A. Foxy-5 har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelse- och invasionsförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultat från fas 1-studier i patienter med tjocktarms-, prostata- eller bröstcancer visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. En fas 2 multicenter studie på patienter med tjocktarmscancer pågår för att studera den anti-metastaserande effekten hos Foxy-5. WntResearch är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription