Reports

Published: 2020-04-28 08:40:00

Miris Holding AB: Miris Holding AB Kvartalsrapport 1 2020

MIRIS HOLDING AB (publ)

Miris AB är ett globalt företag som bidrar till ökad neonatal hälsa genom utveckling, tillverkning och försäljning av
utrustning och f
örbrukningsartiklar för analys av bröstmjölk vilket möjliggör individuell nutrition för prematura barn.

Kvartalsrapport 1 2020

Samtliga uppgifter avser koncernen om inte annat anges. Uppgifter inom parentes avser motsvarande period föregående år. Miris Holding AB (publ), org.nr. 556694-4798.


Q 1 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till      1 655 tkr ( 3 367 tkr)
  • Resultatet före skatt uppgick till      -5 829 tkr (-2 871 tkr)
  • Resultatet efter skatt uppgick till    -5 829 tkr (-2 871 tkr)
  • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,002 kr/aktie (-0,001 kr/aktie)
 

Viktiga händelser under första kvartalet (1/1-31/3)

  • Miris anpassar sig till den pågående Covid-19-pandemin

 

VD:s kommentar

Välkommen till årets första kvartalsrapport.

Efter en lyckad emission i december 2019 startade vi året med fullt fokus på vidare utveckling och etablering av den amerikanska marknaden. Försäljningen följde ett normalt mönster med mest försäljning av förbrukningsprodukter i januari och februari och förväntad större instrumentförsäljning i mars. Precis då bröt corona-krisen ut. Konsekvenserna blev snabba inskränkningar i besöksmöjligheter på sjukhus samt att alla sjukhusledningar och inköpsavdelningar fokuserar på det ökande antalet covid-19-patienter.  Detta  har  fått en direkt negativ effekt på Miris försäljning av instrument.

För att säkerställa bolagets likviditet under Covid-19-pandemin har bolaget snabbt tagit alla de åtgärder vi kan för att begränsa kostnader under tiden som pandemin pågår. Detta inkluderar korttidspermitering av alla anställda från 1 april, ansökan om begränsad inbetalning av skatter och avgifter, tillfällig stopp av alla projekt som inte är kritiska för försäljning, inga nya anställningar, avbokning av alla resor och konferenser etc. Vi utvärderar även kontinuerligt andra lämpliga åtgärder i de olika stödpaket regeringen erbjuder.

Trots de ekonomiska begränsningarna fortsätter Miris verksamhet. Även med införda inskränkningar i besöksmöjligheter på sjukhusen fokuserar bolaget på sina potentiella kunder med fortsatt stöd för neonatalklinikerna och deras arbete med budgetansökningar för inköp av Miris HMA™. Användning av Miris Studio har utöver kundsupport och utbildningssyfte utvidgats till att även möjliggöra installationer och träning på distans samt genomföra flera seminarier.              

Tidigt i perioden deltog bolaget på The Conference for Neonatology (NEO) i San Diego, samt genomförde 2 installationer och flera viktiga kundmöten i USA. Sedan början av mars har alla kundmöten och seminarier genomförts via Miris Studio och vi upplever en ökande efterfrågan i bokning av möten via denna digitala platform. Vårt fokus och arbete kommer inte stanna av i den pågående pandemin  utan under den kommande perioden fortsätter vi med utbildning, vägledning och fokus på betydelsen av att prematura barn får rätt näring. Vi finns på plats för att hjälpa och guida våra existerande och potentiella kunder och lägger grunden för ny försäljning när Covid-19 är över.

Det är viktigt att komma ihåg att Covid-19 inte påverkar att prematura barn föds. Den uteblivna försäljningen vi upplever just nu betyder heller inte att vi tappar potentiella ordrar. Så snart världen och sjukhusen kan återgå till en mer "normal vardag" förväntar vi att många NICUs kommer arbeta vidare för etablering av individuell nutrition för prematura barn. Så snart pandemin mattas av, besöksrestriktionerna för sjukhusen avtar och deras möjlighet att investera återupptas, är vi redo att möta detta. Tack vare att vi är en flexibel organisation kan vi snabbt växla om och leverera produkter och support så snart efterfrågan finns.

Stort tack till alla aktieägare för ert stöd i denna utmanande tid. Ta hand om er och håll avstånd i vårsolen!

Camilla Myhre Sandberg
VD, Miris Holding AB

Denna information a¨r sa°dan information som Miris a¨r skyldigt att offentliggo¨ra enligt EU:s marknadsmissbruksfo¨rordning. Informationen la¨mnades, genom ovansta°ende kontaktpersons fo¨rsorg, fo¨r offentliggo¨rande den 29 april 2020.

För mer information:
Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB. Mobil: +46 18 14 69 07, E-post: 
camilla.sandberg@mirissolutions.com

Om Miris:
Miris är ett globalt MedTech bolag som utvecklar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av humanmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Miris vision är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. I december 2018 erhöll bolaget marknadsgodkännande från amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) för Miris Human Milk Analyzer (HMA). Missionen är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell nutrition baserad på humanmjölk. Miris Holding AB är noterat på Spotlight Stock Market.

Läs mer hos Cision
Read more about Miris Holding AB