Press release from Companies

Published: 2020-05-04 09:26:31

Miris Holding AB: Årsredovisning Miris Holding AB

Miris i Världen

Miris är ett globalt företag som bidrar till ökad neonatal hälsa genom utveckling, tillverkning och försäljning av utrustning och förbrukningsartiklar för analys av bröstmjölk för möjliggörande av individuell nutrition för prematura barn.

Miris säljer sina produkter i mer än 25 länder och finns representerade på alla kontinenter. Bolagets kontor och kalibreringslaboratorium ligger i Uppsala och tillverkningen av analysinstrumenten sker i Sverige. Bolagets aktier är noterade på Spotlight Stock Market.

VD har ordet

Välkommen till 2019 års årsredovisning!

Året har i första hand präglats av förberedelse och lansering av Miris HMA™ i USA. Vi har deltagit på ett stort antal konferenser, seminarier och kundmöten som har resulterat i ett mycket stort intresse för Miris HMA™ och individuell nutrition för prematura barn hos neonatalavdelningar (NICUs) och mjölkbanker i USA. De mer än 100 offerter vi hade vid utgången av året är ett tydligt tecken på att intresset är stort och behovet finns på den amerikanska marknaden.

Utöver försäljning i USA  har Miris haft försäljning i både Central- och Östeuropa. Under året har ett första instrument på den afrikanska kontinenten levererats till Sydafrika och första instrumentet har installerats i Singapore. Vi har även installerat instrument i Kroatiens första mjölkbank som finansierades av UNICEF. Under året har också ett samarbete med en distributör i Kuwait startats som ansvarar för Miris försäljning i större delar av Mellanöstern och vi har levererat vårt första instrument till regionen. Året präglades även av andra viktiga aktiviteter:

  • Arbetet att certifiera Miris enligt ISO13485 och anpassning till nya EU-regelverket IVDR har påbörjats.
  • En förstärkning av organisation inom försäljning, kundservice, produktion och kvalité har byggts upp för att klara den kommande ökande försäljningen och de ökade kraven inom kvalitet och regulatory.
  • Miris Studio har utvecklats och används för att digitalt hålla live-möten, demonstrationer av vår utrustning och seminarier för potentiella kunder samt teknisk support och träning för våra befintliga kunder.
  • MyMiris - ett online träningsprogram för att säkerställa upprepad online-träning och rätt användning av Miris utrustning har utvecklats för Miris kunder.

Nettoomsättningen för året uppgick till 11,8 mkr, en minskning med  14% jämfört med 2018. Detta är i första hand ett resultat av Miris beslut att avsluta försäljningen i Kina (0 instrument 2019 jämfört med 20 i 2018) då lönsamheten har varit för låg. Jämförs 2019 års försäljning med 2018 utan försäljningen till Kina är försäljningsökningen 2019 ca 20%. Försäljningsökningen av förbrukningsprodukter jämfört med 2018 blev 53%. Detta till följd av en prisökning som gett högre marginaler kombinerat med ett ökande antal användare.

Resultatet för 2019 hamnade på -22,6 mkr (-9,2 mkr). Det sämre resultatet förklaras av ökade kostnader till följd av FDA godkännandet, en reservering av en osäker kundfordring och ökade avskrivningar. Årets resultat belastades av engångskostnader om ca 6 mkr som avser lansering i USA, produktvalidering, ISO certifieringsprojektet och därtill relaterade konsulttjänster.

Planen för 2020 är primärt att fokusera på att etablera Miris HMA™ som golden standard för bröstmjölksanalys i USA. Med den i skrivande stund pågående utvecklingen av Covid-19-pandemin har sjukvårdens fulla fokus flyttats till att testa symptombärare, behandla konstaterade fall och rädda livet på de mest allvarligt sjuka. Detta får naturligt nog också kortsiktiga konsekvenser för Miris möjligheter i USA och det gäller även i Europa och resten av världen. Bolaget arbetar i den mån det är möjligt i alla regioner och känner av situationen där vi är aktiva. Så snart en region är igenom denna kris kommer vi intensifiera vårt arbete där till dess att övriga regioner öppnar upp. Under tiden pandemin pågår fortsätter bolaget arbete med utbildning, vägledning och ökat fokus på betydelsen av rätt näring för prematura barn. Intresset för vårt budskap minskar inte och jag har inga indikationer om att Covid-19-situationen kommer ändra på detta. De möjligheter vi har försenas, men vi tappar dem inte.

Till er aktieägare vill jag igen rikta ett stort tack för det förtroende, intresse och tålamod ni visar. Även om vi är väl förberedda kommer säljprocessen i USA fortfarande ta tid då vi arbetar med att implementera nya processer på sjukhusen. Det är dock glädjande att uppleva det stora intresset för individuell berikning av bröstmjölk för prematura barn i USA och vi är övertygade om att det bara är en tidsfråga innan Miris HMA™ används på en stor del av USAs neonatalvårdsavdelningar. 2020 blir ett tufft år för alla på grund av Covid-19. Nu är det viktigare än någonsin att tänka långsiktigt och arbeta målmedvetet och metodiskt. Miris team är rustade med ett stärkt fokus och stort engagemang för att se till att världens prematura barn får rätt näring och bolaget når sina långsiktiga mål.

Camilla Myhre Sandberg, VD

För mer information:
Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB. Mobil: +46 18 14 69 07, E-post: 
camilla.sandberg@mirissolutions.com

Om Miris:
Miris är ett globalt MedTech bolag som utvecklar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av humanmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Miris vision är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. I december 2018 erhöll bolaget marknadsgodkännande från amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) för Miris Human Milk Analyzer (HMA). Missionen är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell nutrition baserad på humanmjölk. Miris Holding AB är noterat på Spotlight Stock Market.

Läs mer hos Cision
Read more about Miris Holding AB