Press release from Companies

Published: 2020-05-12 12:05:54

Miris Holding AB: Valberedningens förslag inför årsstämman 2020

Valberedningen har bestått av Ingemar Kihlström, Hans Åkerblom, Henrik Didner, Tomas Matsson och Gunnar Ek.

 

Valberedningens beslutsförslag avseende val och arvoden

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av Inger Andersson och Ingemar Kihlström samt nyval av Sören Densjö och Niklas Dahl. Ingemar Kihlström föreslås omväljas som styrelseordförande.

Sören Densjö är kommunikatör, fil kand och pol mag och har arbetat med IR och kommunikation i många olika bolag. Sören har under flera år verkat som informationschef i Pharmacia och Procordia och haft motsvarande uppdrag i flera andra bolag. Sören Densjö är 74 år.

Niklas Dahl är leg. läkare, med specialistutbildning i barnmedicin och klinisk genetik samt överläkare i klinisk genetik vid Akademiska Sjukhuset. Niklas är sedan 20 år verksam som professor i klinisk genetik. Han är medlem i flera vetenskapliga organisationer och har erhållit flera nationella och internationella priser. Niklas är författare/medförfattare till mer än 250 vetenskapliga publikationer och har varit rådgivare till AstraZeneca. Niklas Dahl är 61 år.

Ola Magnusson och Hans Åkerblom har avböjt omval.

Styrelsearvodet föreslås uppgå till 900 000 kronor, varav 360 000 kronor till ordföranden och 180 000 kr vardera till övriga av stämman utsedda ledamöter. Förslaget innebär en sänkning med tio procent på grund av den osäkerhet som den rådande Covid-19 pandemin fört med sig.

Valberedningen föreslår att bolaget skall ha en revisor och att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB utses till revisor. Leonard Daun är inte tillgänglig för att fortsätta i rollen som huvudansvarig revisor. Han avses ersättas med auktoriserade revisorn Lars Kylberg.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.
 

Valberedningens förslag till beslut om valberedning inför årsstämman 2021

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande skall erhålla mandat att kontakta de tre största aktieägarna i Bolaget och be dem utse en representant vardera, att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning för tiden intill dess att en ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Därutöver kan i valberedningen ingå en i förhållande till Bolaget och dess större aktieägare oberoende representant för de mindre aktieägarna.

Om någon aktieägare avstår från sin rätt att utse representant, skall den aktieägare som därefter är den till röstetalet största ägaren erbjudas att utse en representant. Om flera aktieägare avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen behöver dock inte fler än de tio största aktieägarna tillfrågas.

Namnen på ledamöterna i valberedningen skall offentliggöras senast tre månader före årsstämman 2021. Avgörandet av vilka som är de tre största aktieägarna baseras på de kända röstetalen omedelbart före offentliggörandet.

Om under valberedningens mandatperiod en eller flera aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna så skall ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna skall äga utse sina representanter. Inga förändringar skall dock ske i valberedningens om inte särskilda skäl föreligger, om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant innan dess arbete är slutfört, skall den aktieägare som utsåg ledamoten äga rätt att utse en ersättare. Förändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras på bolagets hemsida så snart sådana skett.

Valberedning skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2021 för beslut: (a) förslag till styrelse, (b) förslag till styrelseordförande, (c) förslag till styrelsearvoden till icke anställda styrelseledamöter med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, (d) förslag till revisor, (e) förslag till revisorsarvode, (f) förslag till ordförande på årsstämman samt (g) riktlinjer för tillsättande av valberedning.

Arvode till valberedning skall inte utgå. Bolaget skall dock svara för skäliga kostnader förenade med utförande av valberednings uppdrag.

_____________________________________________

 

Uppsala den 12 maj 2020

Miris Holding AB (publ)

Valberedningen

För mer information:
Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB. Mobil: +46 18 14 69 07, E-post: 
camilla.sandberg@mirissolutions.com

Om Miris:
Miris är ett globalt MedTech bolag som utvecklar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av humanmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Miris vision är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. I december 2018 erhöll bolaget marknadsgodkännande från amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) för Miris Human Milk Analyzer (HMA). Missionen är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell nutrition baserad på humanmjölk. Miris Holding AB är noterat på Spotlight Stock Market.

Läs mer hos Cision
Read more about Miris Holding AB