Press release from Companies

Published: 2020-05-27 16:50:43

WntResearch AB: Omvandling av betalda tecknade units (BTU) till aktier och teckningsoptioner serie 2020/2021

WntResearch AB ("WntResearch" eller "Bolaget") har genomfört en företrädesemission av units om cirka 38,1 MSEK ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen tecknades till totalt 128,4 procent. Totalt emitterades 12 685 611 units i Företrädesemissionen motsvarande 25 371 222 aktier och 12 685 611 teckningsoptioner serie 2020/2021.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.
Företrädesemissionen är nu registrerad hos Bolagsverket. Sista dagen för handel med BTU är måndag 1 juni 2020. Avstämningsdag för omvandlingen är onsdag 3 juni 2020, varefter BTU kommer att omvandlas till aktier och teckningsoptioner av serie 2020/2021.

Aktier och teckningsoptioner som tecknades i Företrädesemissionen förväntas vara tillgängliga på tecknarens depå/vp-konto fredag 5 juni 2020.

Första handelsdag för teckningsoptioner av serie 2020/2021 förväntas vara fredag 5 juni 2020.

Varje teckningsoption av serie 2020/2021 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i WntResearch. Teckningsperiod för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie 2020/2021 kommer att löpa från den 8 februari 2021 till och med den 19 februari 2021. Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie 2020/2021 uppgår till 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden från den 22 januari 2021 till och med den 4 februari 2021, dock lägst 0,09 SEK och högst 3,00 SEK per aktie.

Efter genomförd registrering av Företrädesemissionen uppgår antalet aktier i Bolaget till 50 742 445 aktier och Bolagets aktiekapital uppgår till 4 566 820,05 SEK. Därutöver har den riktade nyemissionen av aktier till de garanter i Företrädesemissionen som valt att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade aktier i Bolaget ("Ersättningsemissionen"), som kommunicerades av Bolaget den 19 maj 2020, registrerats av Bolagsverket. Efter genomförd registrering av Företrädesemissionen och Ersättningsemissionen uppgår antalet aktier i Bolaget till 52 825 308 aktier och Bolagets aktiekapital uppgår till 4 754 277,72 SEK.

ISIN-kod för aktier: SE0003553130

ISIN-kod för BTU: SE0014399390

ISIN-kod för TO serie 2020/2021: SE0014399374

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till till WntResearch i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information kontakta:

Peter Morsing, Verkställande Direktör, WntResearch AB
E-mail: pm@wntresearch.com

Telefon: 0727 200711

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27maj 2020.

Om WntResearch

WntResearch är ett forsknings- och utvecklingsföretag inom onkologi som utvecklar nya terapier för att förhindra utveckling av cancermetastaser. Bolagets fokus är WNT5A, ett protein som förhindrar den metastatiska processen i kroppen och visionen är att cancerpatienter ska slippa metastaser. Idag drabbas var tredje person av cancer och cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall orsakas av metastaserna. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av just metastaser. Läkemedelskandidaten Foxy-5 efterliknar WNT5A’s funktion att minska rörligheten och därmed spridningen av cancerceller.  Foxy-5 har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-studier. Bolagets läkemedelskandidat Foxy-5 är nu i en pågående klinisk fas 2-studie på patienter med tjocktarmscancer. Foxy-5 är enligt Bolagets bedömning en läkemedelskandidat som är ensam i sitt slag med dess särskilda verkningsmekanism inom ett område där andra läkemedel eller behandlingskoncept saknas. WntResearch är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i WntResearch. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna units i WntResearch kommer endast att ske genom det prospekt som WntResearch offentliggjorde den 22 april 2020.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i WntResearch har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") lämnas inget erbjudande av aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen ("EU") kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen"). I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans "Relevanta Personer"). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avser", "bedömer", "förväntar", "kan", "planerar", "anser", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.


Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription