Press release from Companies

Published: 2020-05-27 16:53:34

WntResearch AB: Flaggningsmeddelande i WntResearch

Wntresearch AB ("WntResearch" eller "Bolaget") meddelar härmed att bolagets aktieägare Kjell Stenberg passerat flaggningsgränsen om 5 procent av antalet aktier och röster i Bolaget med anledning av genomförd företrädesemission av units samt efterföljande riktad nyemission av aktier till garanter.

Antalet aktier och röster i WntResearch har ökat från 25 371 223 till 50 742 445 med anledning av att den företrädesemission av units, som beslutades av styrelsen den 23 mars 2020 och som godkändes av extra bolagsstämma i Bolaget den 15 april 2020 ("Företrädesemissionen"), registrerats vid Bolagsverket. Därutöver har antalet aktier och röster i WntResearch ökat från 50 742 445 till 52 825 308 med anledning av att den riktade nyemissionen av aktier till de garanter i Företrädesemissionen som valt att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade aktier i Bolaget ("Ersättningsemissionen"), som kommunicerades av Bolaget den 19 maj 2020, registrerats av Bolagsverket.

  

Aktieägaren Kjell Stenberg hade före Företrädesemissionen och Ersättningsemissionen 1 461 148 aktier, motsvarande cirka 5,76 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Efter genomförd registrering av Företrädesemissionen och Ersättningsemissionen innehar Kjell Stenberg 1 601 148 aktier, motsvarande cirka 3,03 procent av antalet utestående aktier och röster i Bolaget. Företrädesemissionen och Ersättningsemissionen medför därmed att Kjell Stenbergs innehav av aktier och röster i Bolaget passerat flaggningsgränsen om 5 procent.

För ytterligare information om WntResearch, kontakta:

Peter Morsing, vd, WntResearch AB
E-mail:
pm@wntresearch.com
Telefon: +46 72 720 0711

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 maj 2020.

Om WntResearch

WntResearch är ett forsknings- och utvecklingsföretag inom onkologi som utvecklar nya terapier för att förhindra utveckling av cancermetastaser. Bolagets fokus är WNT5A, ett protein som förhindrar den metastatiska processen i kroppen och visionen är att cancerpatienter ska slippa metastaser. Idag drabbas var tredje person av cancer och cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall orsakas av metastaserna. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av just metastaser. Läkemedelskandidaten Foxy-5 efterliknar WNT5A’s funktion att minska rörligheten och därmed spridningen av cancerceller.  Foxy-5 har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-studier. Bolagets läkemedelskandidat Foxy-5 är nu i en pågående klinisk fas 2-studie på patienter med tjocktarmscancer. Foxy-5 är enligt Bolagets bedömning en läkemedelskandidat som är ensam i sitt slag med dess särskilda verkningsmekanism inom ett område där andra läkemedel eller behandlingskoncept saknas. WntResearch är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription