Press release from Companies

Published: 2020-09-24 07:34:19

WntResearch AB: Covid-19 medför att analys av cirkulerande tumör-DNA flyttas fram då de spanska klinikerna under studiepausen haft begränsade möjligheter att genomföra planerad blodprovtagning

Sedan NeoFox-studien pausades i mars 2020 har klinikerna haft begränsade möjligheter att genomföra blodprovtagning för uppföljning av de patienter som ingår i studien. Detta innebär att ett antal kritiska blodprover för den planerade analysen av cirkulerande tumör-DNA inte kunnat samlas in. WntResearch har nu återstartat NeoFox-studien i Spanien, men Covid-19-situationen är fortsatt problematisk i såväl Ungern som Spanien, vilket medför en fortsatt långsam inkludering av nya patienter.

De spanska myndigheterna har nyligen ändrat sina rekommendationer och har delegerat beslut för kliniska prövningsaktiviteter till de enskilda sjukhusen. Efter diskussioner med Dr Salazar, studiens huvudprövare, och andra ansvariga prövare har WntResearch beslutat att återstarta studien i Spanien. Detta för att inkludera nya patienter samt för att kunna utföra uppföljningsprover var tredje månad på alla behandlade patienter, för den senare viktiga analysen av cirkulerande tumör-DNA (ctDNA).

Efter att de ungerska myndigheterna upphävt begränsningarna för kliniska studier fanns en plan för snabb start och god inklusionstakt. Dessa förväntningar har ännu inte uppfyllts beroende på nya Covid-19-utbrott. WntResearch följer noggrant upp och gör alla ansträngningar för att påskynda rekrytering till studien. För närvarande är fyra patienter inkluderade i den ungerska studien.

WntResearch kommer att genomföra en analys av ctDNA från inkluderade patienter när antalet prover är tillräckligt hög för en meningsfull analys. Antalet ny-inkluderade patienter under hösten kommer att avgöra om detta kan ske kommande sommar. Då WntResearch nu återstartat studien kommer patienter med pausad provtagning återgå till uppföljning och 3-månadersprover.

"Vi måste acceptera att pausen orsakad av den akuta Covid-19 situationen har gjort att vår första analys måste senareläggas tills att tillräckligt många 6-, 9 och 12-månaders prover finns tillgängliga" säger Peter Morsing

För ytterligare information kontakta:

Peter Morsing, vd, WntResearch AB
E-mail: pm@wntresearch.com

Telefon: 0727 200711

Denna information är sådan information som WntResearch AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 september 2020.

Om WntResearch

WntResearch är ett forsknings- och utvecklingsföretag inom onkologi som utvecklar nya terapier för att förhindra utveckling av cancermetastaser. Bolagets fokus är WNT5A, ett protein som förhindrar den metastatiska processen i kroppen och visionen är att cancerpatienter ska slippa metastaser. Idag drabbas var tredje person av cancer och cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall orsakas av metastaserna. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av just metastaser. Läkemedelskandidaten Foxy-5 efterliknar WNT5A’s funktion att minska rörligheten och därmed spridningen av cancerceller. Foxy-5 har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-studier. Bolagets läkemedelskandidat Foxy-5 är nu i en pågående klinisk fas 2-studie på patienter med tjocktarmscancer. Foxy-5 är enligt Bolagets bedömning en läkemedelskandidat som är ensam i sitt slag med dess särskilda verkningsmekanism inom ett område där andra läkemedel eller behandlingskoncept saknas. WntResearch är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription