Press release from Companies

Published: 2020-11-12 08:00:00

WntResearch AB: WntResearch publicerar kvartalsrapport för Q3 2020

WntResearch publicerar kvartalsrapport Q3 2020, för att läsa hela rapporten se bifogad fil.

TREDJE KVARTALET (JULI-SEPTEMBER 2020)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 0 MSEK (0)
 • Kostnaderna uppgick till 5,2 MSEK (7,3)
 • Resultatet före och efter skatt uppgick till -5,2 MSEK (-7,3)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,10 kr (-0,29)

ÅRETS FÖRSTA NIO MÅNADER (JAN-SEPTEMBER 2020)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 0 MSEK (0)
 • Kostnaderna uppgick till 15,4 MSEK (17,1)
 • Resultatet före och efter skatt uppgick till -15,4 MSEK (-17,1)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,41 kr (-0,73)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

 • WntResearch får positivt utlåtande från europeiska patentmyndigheten (EPO) rörande tillverkning av Foxy-5.
 • WntResearch meddelade att VD Peter Morsing avgår efter årsskiftet.
 • WntResearch meddelade att Covid-19 medfört att analys av cirkulerande tumör-DNA flyttas fram då de spanska klinikerna under studiepausen haft begränsade möjligheter att genomföra planerad blodprovtagning.
 • WntResearch meddelade att Anders Rabbe utses till tillförordnad VD för WntResearch med tillträde 15 oktober då han ersätter Peter Morsing. Peter Morsing kvarstår i en rådgivande roll i bolaget fram till januari 2021.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • WntResearch meddelade att Chief Financial Officer (CFO) Per-Ola Forsberg kommer att lämna sitt uppdrag i bolaget.
 • WntResearch meddelade att Anders Tidfors utsetts till ny CFO i WntResearch.

RESULTAT I KORTHET

KSEK Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Helår Helår
2020 2019 2020 2019 2019 2018
Rörelsens intäkter 0 0 0 0 0
Rörelsens kostnader -5 154 -7 324 -15 433 -17 107 -25 082 -24 206
Rörelseresultat -5 154  -7 324 -15 433 -17 107 -25 082 -24 206
Periodens resultat -5 154  -7 324 -15 433 -17 107 -25 082 -24 206

VD HAR ORDET

 

Som ny VD för WntResearch ser jag fram mot att vara med i den fortsatta utvecklingen av läkemedelskandidaten Foxy-5 med potential att förbättra behandlingen för patienter med cancer. Genomförd forskning kring WNT5As betydelse för spridning av cancer är mycket intressant. "Konkurrenslandskapet" för Foxy-5 är mycket begränsat vad gäller utveckling av andra läkemedelskandidater fokuserade på WNT5A mekanismen.  Foxy-5 skulle således vid dokumenterad aktivitet kunna ligga till grund för en helt ny klass av cancerläkemedel som minskar spridning av cancer i kroppen och den vägen  håller sjukdomen i schack.  Bolaget befinner sig just nu i ett utvecklings-skede från vilket  jag har tidigare erfarenheter från att framgångsrikt bygga vidare, och därigenom skapa förutsättningar för att kunna genomföra en framgångsrik utvecklingsplan för Foxy-5 mot en marknadsregistrering.Det är självfallet mycket som behöver visas och dokumenteras innan bolaget eller ett partner samarbete med annan aktör når dit. Men om den pågående Neofox-studien framgent indikerar att patienter som behandlas med Foxy-5 har en minskad spridning av tumörceller och därigenom en minskad risk för återfall, då har bolaget en mycket intressant position att fortsätta utvecklingen ifrån.  Bolagets strategi är alltså att resultat från Neofox-studien skall ligga till grund för den fortsatta utvecklingsplanen och möjliga samarbetsavtal med partners för att kunna ta Foxy-5 fram till en marknadsregistrering.  Jag ser också utfallet från Neofox-studien som en första klinisk plattform att bygga en regulatorisk och kommersiellt gångbar klinisk utvecklingsplan för Foxy-5.Min ambition är att utnyttja tidigare erfarenheter att ta ett onkologibolag och dess läkemedelskandidat från tidig forskning till en registreringsgrundande fas 3-studie. En nyckel till att lyckas med detta är att driva rätt processer vid rätt tillfälle, vara extremt proaktiv och att implementera detta sätt att tänka i bolaget. Ett litet bolag inom Biotech måste prioritera och samtidigt kunna driva viktiga processer parallellt. För att kunna fortsätta utveckla bolaget i denna riktning är det viktigt att skapa en nära dialog med aktieägare, investeringsmarknaden och läkemedelsindustrin, för att säkerställa att bolaget effektivt kan finansiera verksamheten över tid och nå en exit för aktieägarna. Jag kommer att allokera en väsentlig tid för att driva ett sådant arbete med målsättningen att positionera bolaget som en intressant investeringsmöjlighet inom Life Science sektorn.Det är en stor utmaning att som ett litet svenskt bolag med begränsade resurser starta upp och genomföra en omfattande onkologi-studie i Europa.  För WntResearch har tyvärr corona-pandemin ytterligare försvårat processen. Sammantaget har detta medfört att det kommer att ta längre tid än planerat för bolaget att kunna ta in patienter i Neofox- studien och följaktligen längre tid att nå ett tillräckligt stort underlag för att kunna genomföra en tillförlitlig analys. Detta har kommunicerats till marknaden och vårt primära fokus nu, inom bolagets finansiella ramar, är att skapa bästa förutsättningar för att rekrytera patienter till studien samt att effektivt kunna analysera data från den samma. Jag har inlett en process med styrelsen och övriga nyckelpersoner och leverantörer kring bolaget för att utvärdera olika åtgärder som skulle kunna motverka den negativa effekt Covid pandemin har inneburit för rekrytering av patienter. Resultat av detta arbete samt övriga aktiviteter för att stärka bolaget kortsiktigt kommer kommuniceras till marknaden.Parallellt kommer vi fortsätta att stärka upp den vetenskapliga plattformen kring WNT5A, Foxy-5 och dess verksamhetsmekanismer. Detta arbeta skall ligga till grund för att kunna få input från läkare och opinionsledare inom de terapiområden där Foxy-5 har potential att tillgodose ett medicinskt behov. Det skall bli både spännande och utmanande att jobba med dessa processer specifikt och som VD för WntResearch i stort. Foxy-5 är en mycket intressant läkemedelskandidat som skulle kunna bidra till att flera cancerpatienter får en avsevärd förbättrad behandling.Anders Rabbe,  tf verkställande direktör

WNTRESEARCH´s HUVUDFOKUS ÄR ATT UTVECKLA NYA LÄKEMEDEL SOM GENOM ATT FÖRHINDRA SPRIDNING AV METASTASER ÖKAR ÖVERLEVNADEN VID CANCER

Vår vision är att cancerpatienter inte längre behöver genomleva metastaser

En av tre drabbas under sin livstid av cancer. Trots att modern cancerbehandling blivit mer effektiv så saknas idag effektiva sätt för att förhindra metastaser och behandling av uppkomna metastaser. Omkring 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall är direkt associerade med metastaser. Det finns således ett stort medicinskt behov av läkemedel som riktar in sig på att förhindra spridningen och bildandet av metastaser.

r mission är att förhindra den metastatiska processen genom att tillhandahålla nya cancerterapier

Avsaknaden av behandlingsalternativ som förhindrar metastaser är drivkraften bakom WntResearch. Metastaser, dottertumörer, behandlas med liknande terapier som fö

r primärtumören samt terapier riktade specifikt emot dottertumören.  Dessa terapier är inte sällan förknippade med betydande biverkningar med en oftast relativbegränsad effekt på överlevnad och är ofta kostsamma. Med läkemedelskandidaten Foxy-5 riktar WntResearch in sig på° att förhindra att metastaser överhuvudtaget bildas. WntResearch är unik med sin inriktning på° denna centrala aspekt i cancerbehandling. Metastasering anses vid solida tumörer vara orsak till omkring 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall. Behandling med Foxy-5 genomförs i cancerpatienter som förväntas ha ett lågt uttryck av WNT5A i primärtumören. Huvudtesen är, att en framgångsrik behandling med Foxy-5 ska resultera i att tumörcellernas spridning förhindras, vilket skulle förbättra patienternas chans till överlevnad signifikant. Vår mission år att förhindra den metastatiska processen genom att tillhandahålla nya cancerterapier, där Foxy-5 är vår huvudprioritet.
 

VID FRÅGOR VÄNLIGEN KONTAKTA:

Anders Rabbe, tf VD WntResearch, e-post anders.rabbe@wntresearch.com

Adress: WntResearch AB, Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41, 205 12 Malmö

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB