Reports

Published: 2020-11-27 08:40:00

Miris Holding AB: Delårsrapport för 1/1-30/9 samt perioden 1/7-30/9, 2020

Miris AB är ett globalt företag som bidrar till ökad neonatal hälsa genom utveckling, tillverkning och försäljning av utrustning och förbrukningsartiklar för analys av bröstmjölk vilket möjliggör individuell nutrition för prematura barn.

Delårsrapport för perioden 1/1 – 30/9 samt perioden 1/7 – 30/9, 2020

Samtliga uppgifter avser koncernen om inte annat anges. Uppgifter inom parentes avser motsvarande period föregående år. Miris Holding AB (publ), org.nr. 556694-4798.


1/1-30/9, 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till          7 547 tkr ( 9 754 tkr)
  • Resultatet före skatt uppgick till      -10 479 tkr (-13 762 tkr)
  • Resultatet efter skatt uppgick till    -10 479 tkr (-13 762 tkr)
  • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,004 kr/aktie (-0,007 kr/aktie)

1/7-30/9, 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till      2 196 tkr ( 3 784 tkr)
  • Resultatet före skatt uppgick till    -3 037 tkr (-4 174 tkr)
  • Resultatet efter skatt uppgick till  -3 037 tkr (-4 174 tkr)
  • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,001 kr/aktie (-0,001 kr/aktie)
 

Viktiga händelser under tredje kvartalet (1/7-30/9)

  • Publicerad Studie visar fördelarna med individuell nutrition

Viktiga händelser efter periodens utgång

  • Wake Forest Baptist Health: Förbättrad tillväxt hos prematura barn med individuell berikning av bröstmjölk

 

VD:s kommentar

Välkommen till Miris delårsrapport!

Efter de första 9 månaderna under året kan vi konstatera att Covid-19 fortfarande har och kommer ha en påverkan på sjukvården och Miris ett tag framöver. Precis som under årets första kvartal har vi under tredje kvartalet märkt en negativ effekt på Miris försäljning allt eftersom antalet Corona-fall ökat globalt. Samtidigt är vi helt övertygade om att så snart Corona-pandemin avtar och sjukhusen återigen börjar återgå till normalläge, kommer Miris försäljning åter öka precis som skedde under andra kvartalet i år.

Tredje kvartalet gav en nettoomsättning på 2,2 mkr och årets första nio månader hade en nettoomsättning på 7,5 mkr (9,8 mkr), en minskning om 23% jämfört med samma period 2019.

Vår kundbas i USA har under perioden ökat med tre installationer och vi uppnådde 4% täckning av den kliniska marknaden i USA. Samtidigt täcker vi nu även 17% av mjölkbanksmarknaden i USA. Försäljningen av förbrukningsartiklar för Miris HMA™ ökade med hela 17% jämfört med samma period 2019.

Resultat efter skatt för årets nio första månader uppgick till -10 479 tkr (-13 762 tkr), en förbättring på 31% jämfört med samma period 2019. Detta beror till stor del på sänkta kostnader på grund av de sparåtgärder som infördes till följd av Covid-19-pandemin.

Alla anställda har sedan slutet av maj varit tillbaka på full tid efter en period med korttidspermittering under andra kvartalet. Projekt som under det andra kvartalet tillfälligt stoppades har gradvis startats igen under perioden, då de anses kritiska för verksamheten. Övriga åtgärder för att begränsa kostnaderna fortsätter under den pågående pandemin.

Vi har under hela perioden varit aktiva på marknaden inkluderat deltagande på Nutrition & Growth, som i år var en digital konferens med mer än 1000 deltagare från hela världen. Aktiviteter pågår också för att stödja och utbilda neonatalvårdsenheter för att snabba upp implementringen när de har beslutat om inköp av en HMA. Miris Studio™ användes flitigt för installationer, support och träning.

Vi har under perioden intervjuat representanter för det första sjukhuset i USA som installerade Miris HMA™ efter FDA godkännandet. Brenner Children’s Hospital som är en del av Wake Forest Babtist Health har en av de största neonatalavdelningar i North Carolina och vårdar mer än 450 barn per år. Sjukhuset har implementerat individuell berikning i vården av sina minsta barn sedan nio månader tillbaka. Det är mycket glädjande att få bekräftat vilken positiv effekt implementeringen av Miris HMATM har inneburit för dessa barn. Detta är också en mycket viktig milstolpe i arbetet att vidareutveckla Miris marknad i USA. Resultaten vi börjar se på de sjukhus som var först att installera Miris HMA™, ger ytterligare verifiering av metodens kliniska relevans och bevisar att denna process är möjlig att implementera hos en amerikansk NICU. Intervjun publicerades efter periodens slut och finns att läsa här.

Under kommande period fortsätter vi aktivt söka upp våra kunder såväl potentiella som etablerade och utbilda marknaden med fördelarna av individuell berikning för prematura barn. Det växande antalet förfrågningar som vi mottar visar att vår strategi fungerar. Att våra befintliga kunder hänvisar sina kollegor till Miris och rekommenderar våra produkter är ytterligar ett bevis att vi är på rätt väg.

Vi kommer i december presentera Miris på Hot Topics in Neonatology, en av en av de mest välrenomerade konferenserna inom neonatologi, som beräknas besökas av nära 3000 deltagare i år. Vi ser mycket fram emot att få träffa nya och existerande kunder i denna virtuella mötesplats och är laddade för fem hektiska digitala dagar!

Än en gång vill jag påminna om att den lägre försäljningen under perioden på grund av Covid-19 inte betyder att vi tappar de förväntade ordrarna. Det vi ser är istället att begränsingar i resurser under pandemin ger en fördröjning i nyinvesteringar hos  NICUs. Vi ser fortfarande ett stort inflöde av offertförfrågningar som bearbetas kontinuerligt. Så snart världen och sjukhuspersonalen kan återgå till en mer normal vardag förväntar vi att dessa projekt startas, precis som vi kunde se mellan första och andra kvartalet i år när Covid-19 situationen tillfälligt förbättrades.

Avslutningsvis är det även mycket glädjande att se hur existerande kunder har fortsatt analysera och tillhandahålla individuell berikning för sina minsta patienter under en mycket svår period. Ett bevis på hur viktigt man bedömmer analys och individuell berikning av bröstmjölk är i prematurvården.

Stort tack till alla aktieägare för ert tålamod och ert stöd i denna utmanande tid. Ta hand om er och fortsätt hålla avstånd!

Camilla Myhre Sandberg
VD, Miris Holding AB


Denna information är sådan som Miris Holding är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-11-27 08:40 CET.

För mer information:
Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB. Mobil: +46 18 14 69 07, E-post: 
camilla.sandberg@mirissolutions.com

Om Miris:
Miris är ett globalt MedTech bolag som utvecklar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av humanmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Miris vision är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. I december 2018 erhöll bolaget marknadsgodkännande från amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) för Miris Human Milk Analyzer™ (Miris HMA™). Missionen är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell nutrition baserad på humanmjölk. Miris Holding AB är noterat på Spotlight Stock Market.

Läs mer hos Cision
Read more about Miris Holding AB

Subscription