Press release from Companies

Published: 2021-02-10 15:55:17

WntResearch AB: Verkställande direktör Anders Rabbe har ordet

WntResearch AB (publ) ("WntResearch" eller "Bolaget") postade ett ägarbrev 9 februari 2021 till innehavare av teckningsoptioner serie 2020/2021 (TO4) i WntResearch AB där tfVD Anders Rabbe redogör för sin syn på bolaget och avsikt i hur det ska tas vidare. Detta VD-ord återges i detta pressmeddelande, tillsammans med länk till villkor i korthet samt anmälningssedel för tecknande av teckningsoptioner av serie 2020/2021 (TO4) i WntResearch AB. Observera att förvaltarregistrerade aktieägare ska teckna sig via sin förvaltare och att vissa förvaltare kan stänga sin anmälan innan teckningsperiodens slut.

VD-ord

Säkra nödvändig finansiering för att driva bolagets kärnverksamhet fram till sommaren 2023

Sedan jag tillträdde som tf. VD den 15 oktober 2020 har jag prioriterat att få grepp om nuläget, var bolagets projekt befinner sig, hur tidsplaner ser ut samt vilken effekt Covid-19-pandemin haft och har på bolagets pågående fas II-studie, NeoFox. Framför allt fokuserar jag nu på hur vi kan vidareutveckla bolaget och på bästa sätt ta vara på vår viktigaste tillgång – Foxy-5. Huvudanledningen till att jag tagit an VD-rollen är vår huvudläkemedelskandidat Foxy-5 och den entusiasm som förmedlas från läkare involverade i den pågående NeoFox-studien. Foxy-5 är en unik läkemedelskandidat som hämmar cellmigrering och invasion av cancer, dvs som förebygger risken för metastasering från primärtumörer. Kan Foxy-5:s effekt kliniskt påvisas utifrån de uppsatta effektmålen kan denna behandlingsform fylla de stora medicinska behoven när det gäller att förebygga och minska cancerdödligheten som främst beror på att cancern sprider sig (metastaserar) till andra delar av kroppen. Bolagets kliniska prövning med NeoFox genomförs på patienter med koloncancer. Vi har också prekliniska data kring Foxy-5 som indikerar att behandling med Foxy-5 skulle kunna förebygga spridning av cancer i andra cancerindikationer, något som potentiellt skulle gagna ett stort antal drabbade patienter. Mot denna bakgrund avser nu bolaget att lägga allt fokus på vår huvudkandidat Foxy-5, att effektivt fullfölja NeoFox-studien, bredda patentportföljen och samtidigt fördjupa vår affärsutveckling.

WntResearch genomförde under andra kvartalet 2020 en företrädesemission om 38,1 MSEK tillsammans med Mangold Fondkommission. Nyemissionen övertecknades till 128% och gav ett positivt momentum. Tyvärr avtog det när Covid-19-pandemin kraftigt försämrade möjligheterna att genomföra NeoFox-studien enligt plan. Under perioden från och med den 8 februari 2021 till och med den 19 februari 2021 kommer teckningsoptionerna som emitterades i samband med företrädesemissionen att lösas in.

Den nya företrädesemissionen som planeras att genomföras i april offentliggjordes fredagen den 5 februari 2021 och avses att genomföras till samma villkor som de befintliga teckningsoptionerna. Detta för att värdet på teckningsoptionerna ska bevaras, och innehavare av teckningsoptionerna inte ska förbises eller åsidosättas. Offentliggörandet av företrädesemissionen innan teckningsoptionernas utnyttjandeperiod har bland annat gjorts för att teckningsoptionsinnehavare ska ha en klar bild över bolagets situation och kunna göra en rättvis bedömning, baserad på fullskalig transparens, inför utnyttjandet av teckningsoptionerna samt för att ha tryggheten och vetskapen om att finansiering fram till sommaren 2023 är säkerställd. Det förväntade kapitaltillskottet tillsammans med den planerade företrädesemissonen våren 2021 ska finansiera omstarten och stora delar av WntResearchs NeoFox-studie.

WntResearch har påverkats mycket negativt av Covid-19-pandemin och framförallt har vi inte kunnat genomföra NeoFox-studien enligt plan. Medverkande sjukhus i framför allt Spanien men även i Ungern har varit tvungna att omprioritera sina resurser vilket drabbat patientrekryteringen till studien. Vidare har patienter på grund av restriktioner och rekommendationer haft mycket svårt att följa behandlings- och provtagningsschema varpå bolaget under året varit tvunget att minska aktiviteter i studien från tid till annan. Trots detta har det inkluderats över 60 patienter i studien och under vissa perioder under hösten var rekryteringstakten god. Sedan december har vi som kommunicerat åter dragit ner på aktiviteter i studien för att anpassa verksamheteten efter rådande omständigheter och för att även minska på kostnadskostymen i en situation där vi inte förväntas kunna inkludera patienter i studien enligt plan.

Totalt bedöms Covid-19-pandemin ha försenat tidsplanen för studien med cirka 18 månader innan studien kan återgå till planerad verksamhet och bolaget har fått ett utökat kapitalbehov om cirka 45 MSEK.

Jag har nu tillsammans med styrelsen satt upp ett antal åtgärder och prioriteringar för att ta bolaget vidare. Bolagets forsknings- och utvecklingsprogram kommer framgent att helt fokusera på fas II-studien NeoFox för att maximera kunskap och information om Foxy-5 vid behandling av patienter med koloncancer. Detta innebär att vi nedprioriterar fortsatt forskning och utveckling för bolagets andra läkemedelskandidat Box-5.

Vi planerar nu för att återgå till full studieverksamhet och optimera patientrekryteringen till NeoFox på våra 28 kliniker i Spanien och Ungern. Återstarten beräknas ske till sommaren och fram till dess kommer vi även att ha förädlat studieprotokollet för att maximera informationsinhämtning och optimera inklusion av patienter.

Mot denna bakgrund bedömer vi att i december 2022 ha tillräckliga data för att kunna göra en interimanalys - dvs en analys av data som genomförs innan datainsamlingen från studien har slutförts - när minst sex månader efter operation har passerats för 120 patienter med uppföljning av ctDNA. Utöver att få fram indikativa data på potentialen för Foxy-5 att förebygga sjukdomsåterfall, kommer även interimanalysen ge oss information kring hur många patienter som behöver inkluderas totalt för att kunna nå den primära målsättningen med studien.

Parallellt med den kliniska utvecklingen fortsätter vi validering och uppskalning av den nya tillverkningsmetoden för produktion av den aktiva substansen (API) i Foxy-5 och för att på sikt kunna tillverka färdigt läkemedel (drug product) med kostnadseffektiv storskalighet samt att kunna stärka och förlänga patentskyddet för Foxy-5. Vår ambition är även att fortsätta preklinisk utvecklingen av Foxy-5 för att utforska dosfrekvens och alternativa administreringssätt.

För att kunna intensifiera bolagets sökning efter en partner och därigenom trygga resurser och kompetenser för den fortsatta utvecklingen av Foxy-5 behöver vi även prioritera fortsatt affärsutveckling. Primärt innefattar det att bygga vidare på en klinisk utvecklingsplan som kan leda till ett marknadsgodkännande för Foxy-5. I denna process kommer utvecklingsplanen även att behöva stämmas av med regulatoriska myndigheter, behandlande läkare/KOL (Key Opinion Leaders) och kommersiella intressenter för att förankra närvaron av Foxy-5 i en framtida behandlingsregim.

Totalt bedöms alltså Covid-19-pandemin ha försenat tidsplanen för studien med cirka 18 månader och bolaget har fått ett utökat kapitalbehov om cirka 45 MSEK fördelat på 25 MSEK på studierelaterade kostnader, 10 MSEK för tillverkning av nytt studieläkemedel (hållbarheten har gått ut på befintligt lager) samt cirka 10 MSEK för overhead kostnader för att driva bolaget. Behovet baseras på att ha inkluderat upp till totalt 180 patienter fram till december 2022 samt ytterligare bolagsdrift och studie fram till sommaren 2023.

I ljuset av ovan så är det väldigt inspirerande att bolaget, enligt pressrelease från fredagen den 5 februari, avser att genomföra en fullt säkerställd företrädesemission av units bestående av aktier och vederlagsfria teckningsoptioner om cirka 55 MSEK för att finansiera det utökade kapitalbehovet om 45 MSEK. Vi är mycket nöjda med det stora intresset för WntResearchs utveckling av Foxy-5 vilket varit en förutsättning för att ingå förbindelser med investerare och säkerställa genomförandet av en företrädesemisson.

Emissionslikvid från den planerade företrädesemissionen ger WntResearch de finansiella resurser som krävs för att genomföra NeoFox-studien till en första utläsning av effektdata och även säkerställa att vi kan fortsätta utvecklingen av Foxy-5 i enlighet med vår affärsplan och strategi.

Genom att vi nu tagit ett stort steg att säkra nödvändig finansiering för att driva bolagets kärnverksamhet fram till sommaren 2023 har vi även tagit ett stort steg mot att i framtiden potentiellt hjälpa hundratusentals patienter till en förbättrad cancerbehandling.

Anders Rabbe
Verkställande Direktör

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till WntResearch avseende teckningsoptionerna.

För frågor med anledning av teckningsoptionerna, vänligen kontakta:

Mangold Fondkommission AB Tel: +46 8 5030 1595
E-post:  emissioner@mangold.se

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 10 februari 2021.


Anders Rabbe

tf VD
Tel: +46 707 646 500
anders.rabbe@wntresearch.com

Om WntResearch

WntResearch är ett forsknings- och utvecklingsföretag inom onkologi som utvecklar nya terapier för att förhindra utveckling av cancermetastaser. Bolagets fokus är WNT5A, ett protein som förhindrar den metastatiska processen i kroppen och visionen är att cancerpatienter ska slippa metastaser. Idag drabbas var tredje person av cancer och cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall orsakas av metastaserna. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av just metastaser.

Läkemedelskandidaten Foxy-5 efterliknar WNT5As funktion att minska rörligheten och därmed spridningen av cancerceller. Foxy-5 har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-studier. Bolagets läkemedelskandidat Foxy-5 är nu i en pågående klinisk fas 2-studie NeoFox på patienter med tjocktarmscancer. Foxy-5 är enligt Bolagets bedömning en läkemedelskandidat som är ensam i sitt slag med dess särskilda verkningsmekanism inom ett område där andra läkemedel eller behandlingskoncept saknas. WntResearch är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

News from Spotlight Group