Press release from Companies

Published: 2021-02-24 14:03:44

Miris Holding AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i Miris Holding AB

Extra bolagsstämma i Miris Holding AB (publ) hölls den 24 februari 2021 i Uppsala. Bolagsstämman genomfördes utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövade sin rösträtt genom poströstning.

I enlighet med styrelsens förslag beslutade bolagsstämman, i syfte att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier, om sammanläggning av bolagets aktier, varvid 400 befintliga aktier läggs samman till en (1) ny aktie.

Om en aktieägares innehav av aktier inte motsvarar ett fullt antal nya aktier, kommer denna av Hans Åkerblom vederlagsfritt att erhålla så många aktier (1–399 stycken) att dennes innehav, efter tillägg av tillhandahållna aktier, blir jämnt delbart med 400.

Styrelsen kommer att fastställa datum för sammanläggningen och offentliggöra detta efter det att sammanläggningen registrerats vid Bolagsverket.

Som en följd av sammanläggningen beslutades också att anta nya kapitalgränser i bolagsordningen för Miris Holding AB.

Slutligen beslutade bolagsstämman i enlighet med styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att emittera aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

För mer information:
Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB. Mobil: +46 18 14 69 07, E-post: 
camilla.sandberg@mirissolutions.com

Om Miris:
Miris är ett globalt MedTech bolag som utvecklar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av humanmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Miris vision är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. I december 2018 erhöll bolaget marknadsgodkännande från amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) för Miris Human Milk Analyzer™ (Miris HMA™). Missionen är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell nutrition baserad på humanmjölk. Miris Holding AB är noterat på Spotlight Stock Market.

Läs mer hos Cision
Read more about Miris Holding AB

Subscription