Press release from Companies

Published: 2021-04-14 08:00:00

WntResearch AB: Ytterligare 12 patienter randomiserade i NeoFox-studien under första kvartalet 2021

Patientrekryteringen till den pågående kliniska fas IIa-studien NeoFox med WntResearch:s läkemedelskandidat Foxy-5 fortlöper och trots påtaglig negativ påverkan av covid-19 så har ytterligare 12 patienter randomiserats* under första kvartalet 2021 och antalet uppgår därmed i dagsläget till 70 patienter.

Rekryteringen av nya patienter till studien fortlöper för närvarande i reducerad hastighet eftersom endast hälften av medverkande  kliniker i studien aktivt rekryterar patienter. WntResearch siktar på att öka studietakten till sommaren då full aktivitet planeras kunna ske på samtliga 28 medverkande kliniker i Ungern och Spanien, förutsatt att de negativa effekterna av covid-19 har avtagit.

"Det är mycket glädjande att så många patienter randomiseras i NeoFox-studien trots pågående covidpandemin.  Den förhållandevis goda patientrekryteringen visar på ett stort intresse att delta i studien, inte minst med tanke på att bara hälften av klinikerna är öppna för patientrekrytering. Vårt mål är att kunna komma upp i full studieaktivitet under sommaren för att säkerställa ett patientunderlag om 120 patienter för en interimanalys vid utgången av 2022." säger VD Anders Rabbe.

* (slumpmässig uppdelning i två grupper)

För vidare upplysningar:

Anders Rabbe, tfVD
Tel: +46 707 646 500
E-post: anders.rabbe@wntresearch.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 april 2021.

WntResearch är ett biotechbolag inom onkologi som utvecklar nya terapier för att motverka utveckling av cancermetastaser. Bolagets forskning är fokuserad mot att studera det kroppsegna proteinet WNT5A, som i vetenskapliga studier visat sig påverka tumörcellers förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. WntResearch läkemedelskandidat Foxy-5 är en peptid som efterliknar WNT5A:s funktion med syfte att minska rörligheten och spridningen av cancerceller och därigenom motverka att metastaser uppstår. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns det inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av  metastaser som orsakar cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall. Foxy-5 har en unik verkningsmekanism och har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-studier. Foxy-5s säkerhet och effekt utvärderas nu i den pågående klinisk fas 2-studien NeoFox, på patienter med tjocktarmscancer i stadium II-III.

WntResearch är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription