Press release from Companies

Published: 2021-04-14 12:00:00

WntResearch AB: WntResearchs styrelse och ledning tecknar units i pågående företrädesemission

WntResearch AB ("WntResearch" eller "Bolaget") meddelar idag att delar av styrelse och ledning tecknar units i den pågående företrädesemissionen av units bestående av aktier och teckningsoptioner ("Företrädesemissionen"), vilken offentliggjordes den 5 februari 2021.

Styrelse och ledning tecknar units i Företrädesemissionen enligt följande:

Gudrun Anstrén, Styrelseordförande
Gudrun Anstrén tecknar 2 639 units, motsvarande 21 376 SEK.

Tommy Andersson, Styrelseledamot
Tommy Andersson tecknar 1 000 units, motsvarande 8 100 SEK.

Martin Olovsson, Styrelseledamot
Martin Olovsson tecknar 2 777 units, motsvarande 22 494 SEK.

Peter Ström, Styrelseledamot
Peter Ström tecknar 13 555 units, motsvarande 109 796 SEK.

Jan Nilsson, Styrelseledamot
Jan Nilsson tecknar 1 235 units, motsvarande 10 000 SEK.

Anders Rabbe, Verkställande Direktör
Anders Rabbe tecknar 18 519 units, motsvarande 150 000 SEK.

Anders Tidfors, CFO
Anders Tidfors tecknar 2 469 units, motsvarande 20 000 SEK.

Klaus Christensen, Head of Marketing
Klaus Christensen tecknar 2 000 units, motsvarande 16 200 SEK.

Ovan personer från stryelse och ledning tecknar units med och utan företrädesrätt.

Tidsplan för Företrädesemissionen
•    19 april 2021: Sista dag för handel med uniträtter.
•    22 april 2021: Sista dag för teckning i Företrädesemissionen.
•    27 april 2021: Indikativt datum för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till WntResearch i samband med Företrädesemissionen.

För vidare upplysningar:
Anders Rabbe, tfVD
Tel: +46 707 646 500
E-post: anders.rabbe@wntresearch.com
Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 april 2021.

WntResearch är ett biotechbolag inom onkologi som utvecklar nya terapier för att motverka utveckling av cancermetastaser. Bolagets forskning är fokuserad mot att studera det kroppsegna proteinet WNT5A, som i vetenskapliga studier visat sig påverka tumörcellers förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. WntResearch läkemedelskandidat Foxy-5 är en peptid som efterliknar WNT5A:s funktion med syfte att minska rörligheten och spridningen av cancerceller och därigenom motverka att metastaser uppstår. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns det inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av  metastaser som orsakar cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall. Foxy-5 har en unik verkningsmekanism och har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-studier. Foxy-5s säkerhet och effekt utvärderas nu i den pågående klinisk fas 2-studien NeoFox, på patienter med tjocktarmscancer i stadium II-III.

WntResearch är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription