Reports

Published: 2021-05-25 10:17:37

Miris Holding AB: Komplettering: Kvartalsrapport 1 2021

Då själva rapporten fallit ur som bifogad fil i tidigare utskick gör Miris ett kompleterande utskick där rapporten finns bifogad samt tillägg med uttrag från rapporten. 

Kvartalsrapport 1 2021
Samtliga uppgifter avser koncernen om inte annat anges. Uppgifter inom parenes avser motsvarande period föregående år. Miris Holding AB (publ), org.nr. 556694-4798.

Q1 2021

Nettoomsättningen uppgick till

 4 004 tkr (1 655 tkr)

Resultatet före skatt uppgick till 

-2 319 tkr (-5 829 tkr)

Resultatet efter skatt uppgick till 

-2 319 tkr (-5 829 tkr)

Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till

                     -0,354kr/aktie (-0,002 kr/aktie)

 

Viktiga händelser under första kvartalet (1/1-31-3 2021)  

 • Styrelsen i Miris Holding AB föreslår en sammanläggning av bolagets aktier

 • University of Louisville Hospital Neonatala intensivvårdsavdelning första sjukhus i Kentucky att implementera individualiserad berikning med Miris HMA™

 • Styrelsen i Miris Holding AB fastställer tidsplan för sammanläggning av bolagets aktier
 • Miris ser en väsentlig ökning av nettoomsättning under det första kvartalet

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • Miris Holding AB utser Mangold Fondkommission till likviditetsgarant

 • Miris introducerar utvidgad strategi för verksamheten
 • Miris genomför en partiellt garanterad företrädesemission av units om cirka 33,4 MSEK
 • Brenner Children Hospital presenterar mycket goda resultat efter implementering av individualiserad nutrition med Miris HMA™
 • BioStock intervju: Miris VD om den nylanserade strategin
 • Analysguiden: Utvidgad strategi för verksamheten presenterad
 • Miris HMA Golden Standard på Mjölkbanker i Polen
 • Företrädesemissionen i Miris blev övertecknad och bolaget tillförs cirka 33,4 msek

VD:s kommentar

Välkommen till årets första kvartalsrapport och en mycket positiv start på 2021!

Under årets första kvartal har vi sett en ökad orderingång och nettoomsättningen landade på hela 4,0 mkr (1,7 mkr). Detta motsvarar en ökning på 135% jämfört med samma period 2020.  Till viss del inkluderar detta säkerställande av ordrar som blivit fördröjda under 2020 på grund av den pågående Covid-19-pandemin, men det reflekterar även den ökade efterfrågan vi börjar se i marknaden. Vi påverkas naturligt nog fortfarande av pandemin och det ojämna inflödet av ordrar som vi sett under 2020 och detta kommer sannolikt även fortsätta under delar av 2021. Trots detta är omsättningen under första kvartalet en tydlig indikation på precis vad vi har sett de senaste månaderna; att intresset för individuell berikning av bröstmjölk för prematura barn ökar och börjar få en ökad acceptans i marknaden.

Försäljningen av förbrukningsartiklar för Miris HMA™ ökade med 9% under perioden jämfört med samma period 2020. Ökningen kommer av det växande antal använda instrument i marknaden. Det visar även att individuell berikning för prematura barn inte har stannat av under den pågående pandemin.

Resultat efter skatt för första kvartalet uppgick till -2,3 mkr (-5,8 mkr), en förbättring med 40% jämfört med samma period 2020. Detta beror till stor del på höga konsultkostnader under första kvartalet 2020 till följd av ISO 13485-projektet samt sänkta resekostnader första kvartalet 2021 till följd av Covid-19-pandemin. Värt att nämna är även att en stor del av konsultkostnaderna under kvartalet som är relaterad till utveckling och IVDR ansökan, har aktiverats i balansräkningen och inkluderas därför inte i resultatet.

Vår kundbas i USA har under perioden ökat med sex nya kunder. Vid kvartalets slut noterades att Miris nu täcker 5,6% av vår uppskattade marknad i USA, varav 4,9% är placerade på avdelningar för neonatal intensivvård. Detta innebär att mer än 1 av 20 av våra potentiella kunder i USA nu använder vårt instrument. Det kan också framhållas att en av Miris mjölkbankskunder i USA har valt att köpa en andra uppsättning av Miris HMA™ utrustning. Att befintliga kunder väljer att investera i ytterligare en uppsättning är ännu en signal på hur väl vårt analysinstrument tas emot av våra kunder.

Det är även glädjande att vi har sett ett ökat antal ordrar från Europa under årets första kvartal. Att också Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg har anslutit sig gör att vi nu täcker 98% av den svenska marknaden.

Efter periodens slut har vi hunnit presentera bolagets nya utvidgade strategiska riktning och genomfört en övertecknad företrädesemission som tillför bolaget cirka 33,4 mkr före emissionskostnader. Den utvidgade strategin inkluderar bland annat utveckling av nästa generations analysinstrument och introduktion av ett beräkningsverktyg att komplettera dagens produktportfölj. Med utvecklingen av nästa generations analysinstrument kommer bolaget även introducera en ny affärsmodell som kommer ha potential att betydligt öka lönsamheten per kund jämfört med dagens modell. Vi ser verkligen fram emot att ta itu med det strategiskt viktiga arbetet som kommer finansieras med det nya kapitalet från emissionen. Detta innebär att vi parallellt med det pågående arbetet att etablera och bygga marknaden under andra kvartalet kommer påbörja utvecklingsprojektet för nästa generations analysinstrument och fortsätta arbetet kring ISO 13485 certifiering och teknisk dokumentation enligt EUs utökade regulatoriska krav som träder i kraft maj 2022 (IVDR).

För 2021 kvarstår fortfarande en osäkerhet relaterad till pandemin. Vi analyserar och utvecklar kontinuerligt vår försäljningsprocess och våra digitala verktyg. Detta för att säkerställa att vi når ut till marknaden så effektivt som möjligt under de ständigt ändrade förutsättningarna. Vårt arbete med att utbilda marknaden i fördelarna med individuell berikning för prematura barn pågår med oförminskad kraft. Vi har en stor förhoppning att kunna åka ut och träffa båda existerande och potentiella kunder så snart vi får möjlighet till det.

2021 har börjat på ett mycket positivt sätt och jag vill rikta ett stort tack till alla aktieägare för det stöd vi får i vårt arbete för att nå våra mål. Jag kan försäkra er om att Miris teamet arbetar fokuserat för att fortsätta utveckla båda bolaget och förutsättningarna för prematura barn.

Camilla Myhre Sandberg
VD, Miris Holding AB


Denna information är sådan som Miris Holding är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-05-25 10:17 CET.

För mer information:
Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB. Mobil: +46 18 14 69 07, E-post: 
camilla.sandberg@mirissolutions.com

Om Miris:
Miris är ett globalt MedTech bolag som utvecklar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av humanmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Miris vision är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. I december 2018 erhöll bolaget marknadsgodkännande från amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) för Miris Human Milk Analyzer™ (Miris HMA™). Missionen är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell nutrition baserad på humanmjölk. Miris Holding AB är noterat på Spotlight Stock Market.

Läs mer hos Cision
Read more about Miris Holding AB

Subscription