Press release from Companies

Published: 2021-05-25 15:56:59

Miris Holding AB: Kommuniké från årsstämman i Miris Holding AB

A°rsstämma i Miris Holding AB (publ) hölls den 25 maj 2021. Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter och råd genomfördes årsstämman genom enbart förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler.

Nedan angivna beslut fattades. Framlagda förslag beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats.
 

A. A°rsredovisning och resultat

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna enligt framlagda redovisningshandlingar. Bolagssta¨mman beslutade att disponera resultatet i moderbolaget i enlighet med styrelsens förslag. Någon utdelning lämnas inte.
 

B. Ansvarsfrihet

Bolagssta¨mman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angela¨genheter under räkenskapsåret 2020.
 

C. Styrelse- och revisorsarvoden

Bolagssta¨mman beslutade om ett fast styrelsearvode om 360 000 kronor för styrelsens ordförande och 180 000 kronor för var och en av styrelsens övriga ledamöter. Arvodena är oförändrade i förhållande till de som gällde tidigare.

Bolagsstämman beslutade vidare att ersättning till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.
 

D. Val av styrelse och revisor

Bolagssta¨mman beslutade att, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, välja om sittande styrelse bestående av Ingemar Kihlström, Inger Andersson, Niklas Dahl och Sören Densjö. Ingemar Kihlstro¨m omvaldes även till styrelsens ordförande.

Beslutades att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor. Auktoriserade revisorn Lars Kylberg är huvudansvarig revisor.
 

E. Beslut om valberedning

Beslutades att styrelsens ordfo¨rande erhåller mandat att kontakta de tre största aktieägarna i bolaget och be dem att utse en representant vardera, att jämte styrelsens ordfo¨rande utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Namnen på ledamöterna i valberedningen skall offentliggöras senast tre månader före årsstämman 2022.
 

F. Beslut om emissionsbemyndigande

Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av aktier, konvertibler, och/eller teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport och/eller kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen kan dock inte fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än tio (10) procent i förhållande till det aktiekapital som föreligger när emissionsbemyndigandet gången tas i anspråk.

För mer information:
Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB. Mobil: +46 18 14 69 07, E-post: 
camilla.sandberg@mirissolutions.com

Om Miris:
Miris är ett globalt MedTech bolag som utvecklar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av humanmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Miris vision är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. I december 2018 erhöll bolaget marknadsgodkännande från amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) för Miris Human Milk Analyzer™ (Miris HMA™). Missionen är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell nutrition baserad på humanmjölk. Miris Holding AB är noterat på Spotlight Stock Market.

Läs mer hos Cision
Read more about Miris Holding AB

Subscription