Press release from Companies

Published: 2021-07-02 10:00:00

WntResearch AB: Neofox - studien återgår till full studieverksamhet

Alla medverkande kliniker i Spanien och Ungern är nu öppna för patientrekrytering i fas 2-studien Neofox med WntResearch:s läkemdelskandidat Foxy 5. Studien återgår nu till full studieverksamhet för att optimera patientrekryteringen.

Under första kvartalet i år randomiserades 12 patienter till Neofox-studien. Fram till sista juni har ytterligare 11 patienter randomiseras till studien vilket innebär att totalt 80 patienter randomiserats. Under våren godkände berörda myndigheter också det uppdaterade studieprotokollet med syfte att maximera informationsinhämtning och optimera inklusion av patienter.

Rekryteringstakten i Neofox -studien bedöms sjunka under sommaren i linje med aktivitetsneddragning på klinikerna i samband med semesterperioden vilket är normalt. En ljusning i Covid-situation i Europa skapar förutsättningar för att planerade aktiviteter kring studien kan genomföras fullt ut under hösten. Detta innebär att vi fortsatt håller planen för att kunna genomföra en interimanalys av 120 patienter med uppföljning av ctDNA i december 2022.

För vidare upplysningar:

Anders Rabbe, tfVD
Tel: +46 707 646 500
E-post: anders.rabbe@wntresearch.com


Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juli 2021, kl. 10.00.

Om WntResearch

WntResearch är ett biotechbolag inom onkologi som utvecklar nya terapier för att motverka utveckling av cancermetastaser. Bolagets forskning är fokuserad mot att studera det kroppsegna proteinet WNT5A, som i vetenskapliga studier visat sig påverka tumörcellers förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. WntResearch läkemedelskandidat Foxy-5 är en peptid som efterliknar WNT5A:s funktion med syfte att minska rörligheten och spridningen av cancerceller och därigenom motverka att metastaser uppstår. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns det inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av metastaser som orsakar cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall. Foxy-5 har en unik verkningsmekanism och har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-studier. Foxy-5s säkerhet och effekt utvärderas nu i den pågående klinisk fas 2-studien NeoFox, på patienter med tjocktarmscancer i stadium II-III.

WntResearch är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com.


 

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription