Reports

Published: 2011-02-28 14:26:45

WntResearch AB: Bokslutskommuniké för 2010

2010-01-01 till 2010-12-31 Sammanfattning av bokslutskommuniké för 2010 Räkenskapsåret 2010 - Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (3 540). - Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 040 724 SEK (-1 711 983). - Resultatet per aktie* uppgick till -0,30 SEK (-0,25). - Soliditeten** uppgick per 2010-12-31 till cirka 96,9 %. Fjärde kvartalet 2010 - Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK. - Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 602 128 SEK. - Resultatet per aktie* uppgick till -0,23 SEK. * Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 6 907 489 aktier per 2010-12-31. ** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret - WntResearch inledde under 2010 ett samarbete med peptidspecialisten Bachem AG i Schweiz för tillverkning av bolagets läkemedelskandidat Foxy-5. En gemensam produktionsplan upprättades fram till klinisk fas där GMP-kvalitet (good manufacturing practice) krävs. - Inom det viktiga området bioanalys inleddes ett samarbete med österrikiska pharm-Analyt. - Toxikologi och säkerhetsdelen i det prekliniska programmet detaljplaneras i samarbete med den CRO (clinical research organisationen) som kommer att få uppdraget med start av denna del av programmet i mars/april 2011. - WntResearch samarbetar med en fristående forskargrupp vid Lunds Universitet. Forskningsgruppen som står bakom uppfinningarna som kommersialiseras av WntResearch, har vid en genomgång av tidigare forskningsresultat upptäckt räknefel för de data som ligger till grund för figur 4c i artikeln Wnt-5a signaling restores tamoxifen sensitivity in estrogen receptor-negative breast cancer cells", Ford et al 2009." vilken WntResearch refererade till i bolagets emissions- och listningsmemorandum. Felet innebär att studien inte signifikant visar att celler som exponerats för bolagets läkemedelskandidat Foxy-5 svarar på behandling med Tamoxifen. Enligt styrelsen i WntResearchs bedömning skall detta fel inte komma att påverka bolagets planerade prekliniska eller kliniska program. - Under fjärde kvartalet 2010 genomförde WntResearch en övertecknad nyemission som - efter rätt till återkallelse av aktieteckning med anledning av ovan nämnt räknefel - tillförde bolaget drygt sju (7) MSEK före emissionskostnader. Genom nyemissionen tillfördes WntResearch drygt 320 nya aktieägare. - WntResearch listades på AktieTorget den 17 december 2010 med utgågångspunkt ifrån emissionskursen 6 kronor. I samband med listningen utsågs Sedermera Fondkommission AB till likviditetsgarant för bolagets aktie. Väsentliga händelser efter periodens utgång WntResearch har inga väsentliga händelser att meddela efter rapportperiodens utgång. Bert Junno kommenterar 2010 Wnt Research har två läkemedelskandidater, Foxy-5 och Box-5, med potential att minska spridningen av cancer och därmed öppna upp för behandling av cancern. Att minska spridningen av cancern är viktigt eftersom den primära tumören sällan är den främsta dödsorsaken. I de flesta fall sker dödsfall på grund av tumörspridning. WntResearch läkemedelskandidater erbjuder ett välkommet presumtivt behandlingsalternativ för patienter som har drabbats av bröstcancer. Det är WntResearch målsättning att ta världsledande svensk forskning till att potentiellt väsentligt påverka behandlingen av metastaserande cancer runt om i världen på ett positivt sätt. Den emission som vi genomförde under hösten 2010 visade på ett stort intresse för WntResearch. Med cirka 300 nya aktieägare och tillfört kapital har vi tagit sikte på genomförande av vår planerade toxikologiska studie, som ligger till grund för att sedan kunna ta steget till att genomföra studier i människa. Vår primära målsättning är att fortsätta arbetet med det prekliniska program som ska skapa de resultat som krävs av läkemedelsverket för att kunna gå vidare i klinik. En av de viktigare delarna är att slutföra den toxikologiska studien under 2011 för att sedan - efter ytterligare finansiering och godkännanden ifrån myndigheter - kunna inleda kliniska studier i människa under 2012. Bolaget har i och med starten av detta år gått in i en av de viktigaste faserna av sin utveckling. Jag ser med spänning fram emot ett fortsatt intressant 2011. Bert Junno VD, WntResearch AB (publ)

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription