Reports

Published: 2021-08-24 08:45:00

Miris Holding AB: Halvårsrapport 2021

Miris Holding AB (publ)

Miris AB är ett globalt företag som bidrar till ökad neonatal hälsa genom utveckling, tillverkning och försäljning av utrustning och förbrukningsartiklar för analys av bröstmjölk vilket möjliggör individuell nutrition för prematura barn.

Samtliga uppgifter avser koncernen om inte annat anges. Uppgifter inom parentes avser motsvarande period föregående år. Miris Holding AB (publ), org.nr. 556694-4798.

Delårsrapport för perioden 1/4–30/6 samt 1/1–30/6, 2021

1/4 – 30/6 2021

Nettoomsättningen uppgick till

 3 103 tkr (3 696 tkr)

Resultatet före skatt uppgick till 

-5 089 tkr (-1 614 tkr)

Resultatet efter skatt uppgick till 

-5 089 tkr (-1 614 tkr)

Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till

    -0,359kr/aktie (-0,246 kr/aktie)

1/1 – 30/6 2021

Nettoomsättningen uppgick till

 7 107 tkr (5 351 tkr)

Resultatet före skatt uppgick till 

-7408 tkr (-7 442 tkr)

Resultatet efter skatt uppgick till 

-7 408 tkr (-7 442 tkr)

Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till

-0,523kr/aktie (-1,137 kr/aktie)

 

Viktiga händelser under andra kvartalet (1/4-30/6 2021)

 • Miris Holding AB utser Mangold Fondkommission till likviditetsgarant för likviditet i aktie
 • Miris introducerar utvidgad strategi för verksamheten
 • Miris genomför en företrädesemission som blev övertecknad och bolaget tillfördes 33,4 mkr före emissionskostnader
 • Brenner Children Hospital presenterar mycket goda resultat efter implementering av individualiserad nutrition med Miris HMA
 • BioStock publicerar intervju: Miris VD om den nylanserade strategin
 • Analysguiden: Utvidgad strategi för verksamheten presenterad
 • Miris HMA Golden Standard på Mjölkbanker i Polen

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • Första Miris HMA™ såld till Belarus
 • ??????????????Miris Interviews: Implementering av individuell berikning på Ceské Budejovice Hospital i Tjeckien med fantastiskt resultat

VD:s kommentar

Välkommen till årets halvårsrapport – visar på en stark utveckling.

Andra kvartalets nettoomsättning uppgick till 3,1 mkr (3,7 mkr). För första halvåret 2021 blev nettoomsättningen 7,1 mkr jämfört med 5,3 mkr samma period 2020, vilket motsvarar en ökning på 32,7%. Det är mycket glädjande att se hur försäljningen har hållit i sig i andra kvartalet efter ett mycket starkt första kvartal (4 mkr). Tidigare har ett starkt kvartal som regel följts av ett svagt kvartal för Miris. Att vi trots pandemin ökar omsättningen under första halvåret är en indikation på det ökande intresset för individuell berikning av bröstmjölk för prematura barn.

Resultatet efter skatt för andra kvartalet uppgick till -5,1 mkr (-1,6 mkr). Minskningen jämfört med 2020 beror på kostnadsbesparande åtgärder under andra kvartalet 2020 till följd av Covid-19-pandemin. Åtgärderna inkluderade tillfällig stopp i alla projekt och korttidspermittering av alla anställda under april - juni.

För första halvåret 2021 uppgick resultatet till -7,4 mkr (-7,4 mkr). De största kostnaderna är knutna till konsultkostnader till följd av ISO 13485-projektet. En del av konsultersättningarna relaterade till utveckling och IVDR-ansökan under kvartalet har aktiverats i balansräkningen och inkluderas därför inte i resultatet.

Under första halvåret 2021 ökade försäljningen av instrument med 46% jämfört med samma period föregående år och 42% jämfört med 2019, dvs innan Covid-19-pandemin påverkade vår kundbas. Detta visar att intresset för vår produkt fortsatt är mycket hög inom neonatalvården. Trots pågående pandemi kämpar våra kunder med att få finansiering för implementeringen av individualiserad berikning. Ett tydligt tecken på hur prioriterat ämnet är hos våra kunder.

Instrumentförsäljningen till USA ökade med 43% jämfört med samma period föregående år. Vi täcker nu 20% av alla Level IV NICUs i USA. 54% av den totala försäljningen gick till USA och 37% till Europa.  

Vi ser fortsatt ett ökande intresse från samtliga marknader som vi agerar på och sålde 38% fler HMA under perioden jämfört med samma period föregående år. Bland annat sålde vi under andra kvartalet det första HMA-instrumentet till Belarus.

Försäljningen av förbrukningsartiklar till HMA-instrumentet ökade med 28% under första halvåret jämfört med samma period föregående år. Tittar vi längre tillbaka har försäljningen av förbrukningsartiklar ökat med hela 156% jämfört med motsvarande period 2018 och bruttomarginalen från 55% till 70%. Ökningen i bruttomarginal beror bland annat på det uppsagda avtalet med Kina. Det visar tydligt hur vår intjäning per sålt instrument ökat kraftigt till följd av att vi fokuserar våra insatser på marknader där vi gör bättre affärer och där instrumenten omedelbart kommer till användning. Detta är av stor vikt för att göra Miris till ett lönsamt bolag.

Andra kvartalet har inkluderat en mängd viktiga aktiviteter utöver försäljningen;

 1. Vi har genomfört en övertecknad företrädesemission som tillförde bolaget cirka 33,4 mkr före emissionskostnader. Emissionslikviden skall i första hand finansiera den utvidgade strategin som bland annat inkluderar utveckling av nästa generations analysinstrument. Tack vare vår upparbetade marknadsexpertis kan vi nu säkerställa att utvecklingen av nytt instrument inkluderar både kundernas behov och en mer lönsam affärsmodell för Miris. Även introduktion av ett beräkningsverktyg som kompletterar dagens produktportfölj, genomförande av ISO 13485-certifiering och IVDR registrering av Miris HMA™ kommer finansieras genom emissionslikviden.

 2. Det första steget för ISO 13485-certifieringen är genomförd. Detta betyder att certifieringsorganet (BSI) anser att Miris kvalitetssystem är kompatibelt med de krav som ställs och att vi är redo att genomföra sista steg av certifieringen. Steg två är planerat att genomföras i slutet av 2021.
   
 3. Arbetet med ansökan om IVDR-registrering i Europa har gått på högvarv och bolaget planerar att lämna in dokumentationen under tredje kvartalet.
  ???????
 4. För att säkerställa nödvändig kompetens i bolaget har rekrytering av fyra nya tjänster genomförts. Tjänsterna innefattar projektledning, utveckling, produktion och kvalité.

Det kvarstår fortfarande en osäkerhet i marknaden relaterad till Covid-19-pandemin och vi fortsätter det dynamiska arbetet att kontinuerligt analysera och utveckla vår försäljningsprocess och våra verktyg. Detta för att säkerställa att vi når ut till marknaden så effektivt som möjligt under de ständigt ändrade förutsättningarna. Vårt arbete med att utbilda marknaden i fördelarna med individuell berikning för prematura barn fortsätter med oförminskad kraft oberoende av pandemin.

Jag vill rikta ett stort tack till alla aktieägare för förtroendet vi har fått i samband med företrädesemissionen. Detta ger oss möjlighet att påbörja centrala steg som är strategiskt viktiga för Miris framtid. Det är därför extra roligt att kunna rapportera att 2021 hittills fortsätter att utvecklas på ett mycket positivt sätt. Första halvåret har gett oss den bästa försäljningsutveckling som vi har haft i Miris historia om vi ser till omsättning och marginal: 2021 har vi en nettoomsättning på 7,1 mkr och en bruttomarginal på 70%.

Efter periodens slut har vi hunnit med lite välbehövt sommarlov och är nu i full gång med höstens alla aktiviteter. De innefattar bland annat fortsatt arbetet med att etablera och bygga marknaden, inlämning av IVDR ansökan, fortsatt förberedning inför sista steget i ISO 13485-certifieringen, samt påbörja utvecklingen av HMA 2.0. Vi arbetar fokuserat för att fortsätta utveckla båda bolaget, marknaden och förutsättningarna för prematura barn. Vi ser med tillförsikt på framtiden och planerar för fysiska möten med nya potentiella kunder i både USA och Europa under hösten.

Camilla Myhre Sandberg
VD, Miris Holding AB


Denna information är sådan som Miris Holding är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-08-24 08:45 CET.

För mer information:
Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB. Mobil: +46 18 14 69 07, E-post: 
camilla.sandberg@mirissolutions.com

Om Miris:
Miris är ett globalt MedTech bolag som utvecklar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av humanmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Miris vision är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. I december 2018 erhöll bolaget marknadsgodkännande från amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) för Miris Human Milk Analyzer™ (Miris HMA™). Missionen är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell nutrition baserad på humanmjölk. Miris Holding AB är noterat på Spotlight Stock Market.

Läs mer hos Cision
Read more about Miris Holding AB

Subscription